Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron käyttöönotto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron käyttöönotto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 974/98 – euron käyttöönotosta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 140 artikla

ASETUKSEN JA SEUT 140 ARTIKLAN TARKOITUS

 • Asetuksessa määritellään rahalainsäädäntöä koskevat vaatimukset, joita euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden on noudatettava. Siinä vahvistetaan eri vaiheet, jotka johtavat euron käyttöönottoon.
 • SEUT 140 artiklassa määritellään perusteet talous- ja rahaliiton jäsenyydelle ja euron käyttöönotolle. Siinä määrätään säännöllisestä seurannasta, jolla valvotaan sitä, kuinka euroalueen ulkopuoliset maat edistyvät vaatimusten täyttämisessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa euron käyttöönotosta
  • säädetään yhtenäisvaluuttaa koskevat päivämäärät eurokolikoiden ja -seteleiden käyttöönottamiseksi ja kansallisen valuuttayksikön asteittaiseksi käytöstäpoistamiseksi kussakin euron käyttöön ottavassa maassa;
  • vahvistetaan, että yhtenäisvaluutta on euro, joka jaetaan sataan senttiin ja joka korvaa osallistuvien maiden kansallisen valuutan sovittujen vaihtokurssien mukaisesti;
  • annetaan Euroopan keskuspankille ja euroalueeseen kuuluvien maiden kansallisille keskuspankeille yksinomainen valta laskea liikkeeseen euromääräiset setelit;
  • sallitaan kansallisen valuuttayksikön määräisten setelien ja metallirahojen säilyttää asemansa laillisena maksuvälineenä alueella, jolla ne ovat voimassa euron käyttöönottopäivää edeltävänä päivänä;
  • määritetään ehdot kansallisen valuuttayksikön asteittaiselle käytöstäpoistokaudelle; tätä mahdollisuutta yksikään euroalueen maa ei ole hyödyntänyt;
  • säädetään, että kansallisen valuutan määräiset setelit ja metallirahat ovat laillisia maksuvälineitä kussakin maassa enintään kuuden kuukauden ajan käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen;
  • todetaan, että euromääräiset setelit ja kolikot ovat ainoa laillinen maksuväline euroalueen maissa käteisrahan käyttöönottopäivän jälkeen;
  • annetaan euromaille lupa säätää riittävät seuraamukset väärien euroseteleiden ja -metallirahojen valmistamisesta ja niiden väärentämisestä.
 • Voidakseen ottaa euron käyttöön, maiden on täytettävä seuraavat neljä taloudellista ja rahoituksellista edellytystä eli lähentymisperusteet, jotka määrätään SEUT 140 artiklassa ja SEUT:n pöytäkirjassa (N:o) 13:
  • hintatason vakaus: inflaatio vuoden aikana on enintään 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen parhaiten suoriutuneen euroalueen maan vastaava taso;
  • julkinen talous: terve ja kestävä julkinen talous on varmistettava rajoittamalla kansallinen alijäämä enintään kolmeen ja velka enintään 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta;
  • valuuttakurssivakaus: liiallisia valuuttakurssien vaihteluja on vältettävä vähintään kahden vuoden ajan osallistumalla valuuttakurssimekanismiin , jolla säädellään euromaiden ja euroalueen ulkopuolisten maiden välisiä valuuttakursseja;
  • korkokantojen lähentyminen: pitkän aikavälin korot ylittävät kolmen parhaiten suoriutuneen euromaan tason enintään kahdella prosenttiyksiköllä.
 • Euroopan komissio auttoi euron käyttöönoton valmistelussa laajalla tiedotuskampanjalla. Sen kohderyhmänä olivat
  • yritykset, jotka käyttäisivät euroa liiketoimissaan 1. tammikuuta 2002 alkaen;
  • suuri yleisö, jonka olisi sopeuduttava uusiin kolikoihin ja seteleihin sekä niiden ilmaisemiin hintoihin ja arvoihin;
  • erityisryhmät, kuten sosiaalisesti tai taloudellisesti syrjäytyneet, fyysisesti vammaiset sekä luku- ja kirjoitustaidottomat;
  • koululaiset, jotka varttuisivat uuden valuutan kanssa ja voisivat auttaa vanhempiaan ja ikääntyneempiä siihen sopeutumisessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 974/98, annettu 3 päivänä toukokuuta 1998, euron käyttöönotosta (EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1–5)

Asetukseen (EY) N:o 974/98 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VIII osasto – Talous- ja rahapolitiikka – 5 luku – Siirtymämääräykset – 140 artikla (aiemmat EY-sopimuksen 121 artiklan 1 kohta, 122 artiklan 2 kohdan toinen virke ja 123 artiklan 5 kohta) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 108–110)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Pöytäkirja (N:o 13) lähentymisperusteista (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 281–282)

Viimeisin päivitys: 03.04.2017

Top