Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroon liittymisen ehdot (lähentymisperusteet)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroon liittymisen ehdot (lähentymisperusteet)

 

TIIVISTELMÄ

LÄHENTYMISPERUSTEITA KOSKEVAN PÖYTÄKIRJAN (N:O 13) TARKOITUS

Siinä vahvistetaan neljä taloudellista ja rahoituksellista edellytystä – lähentymisperusteet – jotka euroa käyttämättömien EU-maiden on täytettävä ennen kuin ne saavat ottaa käyttöön yhteisen valuutan. Siinä myös vahvistetaan menettely, jolla niiden jäsenyys hyväksytään.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Neljä ehtoa, jotka tulevan eurojäsenmaan on täytettävä:

Hintavakaus: vuoden aikana todettu rahanarvon alenemisaste ylittää enintään 1,5 prosentilla kolmen inflaatiotasoltaan alhaisimman EU-maan asteen. Tällä pyritään osoittamaan, että inflaatio on hallinnassa.

Julkistalouden tilanne: julkistalouden tilanteen terveys ja kestävyys on varmistettava rajoittamalla lainan ottoa ja valtion velkaa sekä välttämällä liiallista alijäämää. Alijäämä ei saa olla yli 3 prosenttia eikä velka yli 60 prosenttia kansallisesta BKT:stä.

Valuuttakurssivakaus: valuuttakurssien liiallisten vaihtelujen välttäminen vähintään kahden vuoden ajan osallistumalla valuuttakurssijärjestelmään, joka kattaa euromaiden ja euroalueen ulkopuolisten maiden väliset valuuttakurssit. Erityisesti EU-maa ei ole omasta aloitteestaan alentanut valuutan ulkoista arvoa.

Korkokantojen lähentymisperuste: pitkän aikavälin korkokanta ei ylitä 2 prosenttiyksiköllä kolmen parhaiten suoriutuvan euromaan korkokantaa.

Muita tärkeitä kohtia

Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki arvioivat kahden vuoden välein tai euroon kuulumattoman maan pyynnöstä yksittäisten jäsenyyttä hakevien maiden edistymistä lähentymisperusteiden täyttämisessä. Arviot julkaistaan lähentymiskatsauksissa.

EU-maiden hallitukset päättävät komission ehdotuksen pohjalta, onko maa valmis ottamaan euron käyttöön. Päätös tehdään Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen yhteistä valuuttaa jo käyttävien maiden määräenemmistön suosituksen pohjalta.

TAUSTAA

Lähentymisperusteiden oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artikla, ja niihin sovelletaan EU:n perussopimusten liitteenä olevaa pöytäkirjaa N:o 13.

Viimeisin päivitys: 02.12.2015

Top