Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahoitusalan uudistus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rahoitusalan uudistus

Komissio esittelee tässä tiedonannossa Euroopan unionin suunnittelemat rahoitusalan uudistukset. Näiden uudistusten tarkoituksena on lisätä rahoitusmarkkinoiden avoimuutta, valvontaa ja vakautta. Lisäksi niiden avulla pyritään parantamaan sijoittajien ja kuluttajien suojaa. Nämä uudistukset täydentävät vuoden 2008 rahoituskriisin seurauksena käynnistettyjä uudistuksia.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä Euroopan keskuspankille, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2010, "Rahoituspalvelujen sääntely kestävän kasvun varmistamiseksi" (KOM(2010) 301 – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) toteuttamien rahoitusalan uudistusten tavoitteena on lisätä rahoitusalan turvallisuutta ja vastuullisuutta kestävän talouskasvun varmistamiseksi.

Tiedonannossa esitetyt ehdotukset täydentävät vuoden 2008 rahoituskriisin ja G20-kokousten seurauksena käynnistettyjä uudistuksia. Näillä ehdotuksilla on neljä päätavoitetta:

  • lisätä rahoitusmarkkinoiden avoimuutta
  • luoda rahoitusalalle tehokas valvonta- ja täytäntöönpanorakenne
  • lisätä rahoitusalan häiriönsietokykyä ja vakautta
  • vahvistaa rahoitusalan toimijoiden vastuullisuutta ja kohentaa kuluttajansuojaa.

Avoimuuden lisääminen

Komissio katsoo, että avoimuuden puute rahoitusalalla edesauttoi merkittävästi vuoden 2008 rahoituskriisin syntymistä. Siksi komissio pyrkii lisäämään avoimuutta transaktioiden, tuotteiden ja markkinatoimijoiden osalta.

Tämän ansiosta valvontaviranomaiset, sijoittajat ja kuluttajat saavat markkinoista aiempaa luotettavampaa tietoa.

Lisäksi komissio pyrkii kehittämään luokitusten luotettavuutta ja laatua. Luokituksia tekevät luokituslaitokset, joiden tehtävänä on laatia vakavaraisuutta koskevia arvioita. Vuoden 2008 kriisin seurauksena hyväksyttiin ensimmäinen luokituslaitoksia koskeva asetus.

Tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon toteuttaminen

Komissio aikoo perustaa seuraavat rahoitusalan valvonnasta vastaavat yksiköt:

  • Euroopan järjestelmäriskikomitea, jonka tehtävänä on tunnistaa kriisiin mahdollisesti johtavia makrotaloudellisia riskejä
  • pankkimarkkinoita tarkkaileva Euroopan valvontaviranomainen
  • vakuutusmarkkinoita tarkkaileva Euroopan valvontaviranomainen
  • rahoitusmarkkinoita tarkkaileva Euroopan valvontaviranomainen.

Lisäksi komissio aikoo torjua liiallista ja vastuutonta keinottelua luomalla tehokkaan seuraamusjärjestelmän. Se aikoo muun muassa yhdenmukaistaa kansallisten rahoitusalan viranomaisten menettelyitä niiden tehokkuuden lisäämiseksi.

Rahoitusalan häiriönsietokyvyn ja vakauden lisääminen

Komissio aikoo säännellä aiempaa tehokkaammin pankkien vakavaraisuutta. Vakavaraisuus perustuu pankkien pääomaan ja takaa niiden maksukykyisyyden ongelmien ilmetessä. Pankkeja on tärkeää kannustaa kasvattamaan pääomaansa hyvinä aikoina, jotta ne voivat turvautua siihen kriisin puhjetessa.

Komissio aikoo myös julkaista kriisinhallintaa koskevan toimintasuunnitelman. Suunnitelman pohjalta tehdään ehdotuksia, joilla tarjotaan kattavia välineitä pankkien vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi ja vaikeuksiin joutuneiden pankkien ongelmien ratkaisemiseksi.

Rahoitusalan toimijoiden vastuullisuuden lisääminen ja kuluttajansuojan vahvistaminen

Uudistusten tavoitteena on palauttaa sijoittajien ja kuluttajien luottamus rahoitusmarkkinoihin.

Tätä tarkoitusta varten komissio ehdotti heinäkuussa 2010 talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan lainsäädännön tarkistamista säästäjien suojan kohentamiseksi kaikkialla EU:ssa. Lisäksi se aikoo laatia ehdotuksia, joilla kehitetään sijoittajien korvausjärjestelmiä ja järjestelmiä, joilla maksetaan korvauksia vakuutetuille vakuutusyhtiön joutuessa ongelmiin.

Viimeisin päivitys 10.09.2010

Top