Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laajentumisstrategia 2007-2008

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Laajentumisstrategia 2007-2008

Laajentumisstrategiassa 2007-2008 esitetään, että käyttöön otetaan liittymistä valmistelevia välineitä, jotka soveltuvat tarkoin määriteltyihin ensisijaisiin tavoitteisiin sekä niihin haasteisiin, joita ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat kohtaavat. Tässä yhteydessä keskeisiä teemoja ovat vuonna 2006 saavutetun liittymistä koskevan uuden yksimielisyyden vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen, jo saavutetun edistyksen vakiinnuttaminen sekä vielä eteen tulevat haasteet.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 6. marraskuuta 2007, Laajentumisstrategia sekä vuosien 2007-2008 tärkeimmät haasteet [KOM(2007) 663 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio esittää vuosille 2007-2008 laajentumisstrategiaa, joka soveltuu ehdokasmaiden (Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki) sekä mahdollisten ehdokasmaiden (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro sekä Serbia Kosovo mukaan lukien) kohtaamiin haasteisiin.

Tilanne ja haasteet Länsi-Balkanin maissa sekä Turkissa

Länsi-Balkanin maat ovat edistyneet oikeusvaltion vahvistamisessa sekä taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden nykyaikaistamisessa erityisesti vakautus- ja assosiaatioprosessin puitteissa käytävässä vuoropuhelussa. Ne ovat myös lähentyneet Euroopan unionia (EU), joskin eri tahdissa. Yleisesti ottaen vakaus on säilynyt ja alueellinen yhteistyö on lisääntynyt.

Edistystä on vahvistettava, mutta haasteita on edelleen. Uudistusprosessien avulla on edelleen vahvistettava erityisesti oikeusvaltiota, hyvää hallintotapaa sekä perustuslaillista kehitystä. Tämä koskee erityisesti Bosnia ja Hertsegovinaa ja Kosovoa, jonka asema pitää määritellä sen taloudellisen ja poliittisen kehityksen sekä alueellisen vakauden takia. Alueen maiden on lisättävä keskinäistä vuoropuheluaan ja suvaitsevaisuutta etenkin etnisten kysymysten kohdalla. Pakolaisten paluu sekä vähemmistöjen tukeminen on myös tärkeää sovinnon ja kestävän vakauden edistämiseksi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICTY) ( (EN)) kanssa tehtävä yhteistyö, joka on vakautus- ja assosiaatioprosessin edellytys, on parantunut, mutta Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian yhteistyössä on vielä toivomisen varaa.

Uudistuksista huolimatta alueen maiden on tehtävä enemmän oikeudellisten järjestelmiensä parantamiseksi sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Kroatialla ja Serbialla on vahvat hallinnolliset valmiudet, joita niiden pitää vahvistaa voidakseen panna vakautus- ja assosiaatiosopimukset täytäntöön (EN). Muiden maiden täytyy vielä ponnistella heikkojen hallinnollisten valmiuksiensa parantamiseksi. Edistyksistä huolimatta kansalaisyhteiskunta on yhä heikko ja sitä täytyy vahvistaa. Kasvu on pysynyt vakaana ja taloudellinen ympäristö on kehittynyt. Olemassa olevat vakautus- ja assosiaatiosopimukset sekä Keski-Euroopan vapaakauppasopimus (CEFTA) tarjoavat jo sopivat puitteet taloudelliselle yhdentymiselle.

Turkki on tehnyt uudistuksia, mutta niiden vauhti on hidastunut. Poliittisten uudistusten on koskettava erityisesti sananvapautta sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen kuin muslimien oikeuksia, korruption torjuntaa, oikeuslaitosta, turvallisuusjoukkojen siviilivalvontaa sekä maan kaakkoisosan väestönosien oikeutta harjoittaa oikeuksiaan ja vapauksiaan. Sen lisäksi taloudelliset uudistukset koskevat makrotalouden vakautta sekä julkisen talouden vakauttamistoimia, työmarkkinoita, työvoimaa, työllisyyttä etenkin naisten keskuudessa, epävirallista sektoria, sosiaaliturvajärjestelmää sekä energia-alaa. Tämän lisäksi Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirja on pantava täytäntöön täysimääräisesti ja syrjimättömällä tavalla.

Vuosien 2007-2008 laajentumisstrategian kuusi ensisijaista tavoitetta

Uusi, vuonna 2006 muotoiltu laajentumista koskeva yksimielisyys (joka koskee tehtyjen sitoumusten vahvistamista, tasapuolista ja tinkimätöntä ehdollisuutta, yleisölle tiedottamisen parantamista sekä EU:n valmiutta ottaa vastaan uusia jäseniä) on viitoittanut tietä laajentumisprosessin laadun varmistamiselle. Tiukka ehdollisuus kaikissa laajentumisprosessin vaiheissa sekä liittymismahdollisuuden uskottavuus etenkin kansalaisten silmissä on keskeinen osa uudistusten tukemista.

Komissio esittää keskittymistä avainkysymyksiin: ensisijaisiin uudistuksiin (valtiorakenteet, hallintotapa ja sosioekonomiset uudistukset), alueelliseen yhteistyöhön ja hyviin naapuruussuhteisiin sekä kansalaisyhteiskuntaan, jotka ovat tärkeässä osassa vakautumisen ja kehityksen suhteen. Näiden tavoitteiden määrittely ja toteutus tapahtuu välineillä, joita ovat liittymistä valmistelevat kumppanuudet ja ehdokasmaiden sekä mahdollisten ehdokasmaiden Eurooppa-kumppanuudet, ehdokasmaiden julkisen talouden seurantamenettely ja liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA).

Komissio edistää liittymisneuvotteluja Kroatian ja Turkin kanssa. Neuvotteluprosessi lähentää molempia maita EU:hun ja tukee vakautta, turvallisuuden säilyttämistä, konfliktien estämistä sekä energian toimitusta. Liittymisneuvottelujen on perustuttava vankkoihin puitteisiin (neuvottelujen aloittamista ja lopettamista koskeviin edellytyksiin kussakin luvussa, vaikutustenarviointeihin, jne.). Kroatian edistys jäsenyyttä kohti antaa myös vahvan signaalin muille Länsi-Balkanin maille ja toimii niille esimerkkinä. Myös Turkilla on strategisesti merkittävä rooli siltana lännen ja islaminuskoisten maiden välillä. EU:n on kunnioitettava sitoumuksiaan ja huolehdittava neuvotteluprosessin kulusta sitä mukaa kuin ehdot täyttyvät.

Komissio tukee Länsi-Balkanin maiden lähentämistä Eurooppaan, mikä perustuu vakautus- ja assosiaatioprosessiin, vuonna 2003 vahvistettuun Eurooppa-neuvoston Thessalonikin toimintasuunnitelmaan (EN), olemassa oleviin vakautus- ja assosiaatiosopimuksiin sekä vuoden 2005 etenemissuunnitelmaan (es de en fr) . Kosovon aseman ratkaisu on ensisijainen tavoite. Lisäksi on olennaista, että kansalaiset omaksuvat uudistukset. Myös heidän suhteensa Euroopan kansalaisiin ovat tärkeitä, ja niitä tuetaan yhteisön yhteistyö- ja liikkuvuusohjelmilla sekä viisumi- ja takaisinottojärjestelyillä. EU tukee myös alueellista yhteistyötä etenkin alueellisen yhteistyöneuvoston, joka korvaa vakaussopimuksen vuonna 2008, sekä CEFTA-sopimuksen puitteissa. EU tukee alueellista yhteistyötä teknisesti ja taloudellisesti.

Tässä yhteydessä IPA-välineellä tuetaan uudistuksia ensisijaisten tavoitteiden muodossa. Käyttöön on tarkoitus ottaa uusi tukijärjestelmä kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle ja sen kanssa käytävälle vuoropuhelulle sekä infrastruktuurin tukijärjestelmä, jolla pyritään parantamaan koordinaatiota eri avunantajien välillä. Myös instituutioiden hallintotavan kehittämiseen annetaan teknistä apua teknisen avun tiedonvaihtovälineen (TAIEX) ( (EN)), hallinto- ja johtamistavan kehittämisen SIGMA-ohjelman (EN) sekä kummitoimintaohjelmien välityksellä.

Laajentumisen kansalaisilta saaman tuen varmistaminen edellyttää tehokasta tiedottamista liittymisen haasteista ja vaikutuksista kyseisissä maissa. Vuosien 2004 ja 2007 laajentumisesta tiedottaminen EU:n kansalaisille sekä tiedottaminen ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kansalaisille heidän oman maansa liittymisnäkymistä on suuri haaste. Maiden hallitusten on tiedotettava kansalaisilleen tästä prosessista ja heidän toivotaan laativan tiedotussuunnitelmat. Uusi väline kansalaisyhteiskunnan kehityksen ja vuoropuhelun edistämiseksi auttaa tässä tehtävässä. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan on osallistuttava tiedottamiseen. Komissio täydentää näitä toimia.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission marraskuussa 2007 esittämä laajentumispaketti ( (EN)) sisältää laajentumisstrategian 2007-2008, maakohtaiset seurantaraportit sekä liittymiskumppanuusehdotukset ja päivitetyt Eurooppa-kumppanuudet.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 5. päivänä maaliskuuta 2008, Länsi-Balkan - lähemmäksi EU-jäsenyyttä [KOM(2008) 127 lopullinen – ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Viimeisin päivitys 15.04.2008

Top