Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laajentumisstrategia ja vuoden 2003 kertomus ehdokasmaista

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Laajentumisstrategia ja vuoden 2003 kertomus ehdokasmaista

1) TAVOITE

Tavoitteena on luoda katsaus siihen, miten Bulgaria, Romania ja Turkki ovat edistyneet valmistautuessaan liittymään Euroopan unioniin, sekä laatia strategia, jota unioni tulevaisuudessa noudattaa näiden kolmen ehdokasmaan kohdalla.

2) ASIAKIRJA

"Laajentumisen eteneminen". Euroopan komission strategia-asiakirja ja kertomus, annettu 5 päivänä marraskuuta 2003, Bulgarian, Romanian ja Turkin liittymisvalmistelujen edistymisestä [KOM(2003) 676 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Komissio panee merkille, että Bulgaria, Romania ja Turkki ovat saavuttaneet merkittävää edistystä liittymisehtojen täyttämisessä. Bulgarian ja Romanian liittymisneuvottelut ovat edenneet hyvään vaiheeseen, ja niitä jatketaan niiden samojen periaatteiden mukaisesti, joita on sovellettu kymmenen jäsenyyteen valmistautuvan maan kohdalla (Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Tšekki, Slovenia ja Slovakia). Unioni tukee Bulgarian ja Romanian tavoitetta liittyä unionin jäseneksi vuonna 2007. Turkin on sitä vastoin edistyttävä liittymisehtojen täyttämisessä. Joulukuussa 2004 Euroopan neuvosto tekee päätöksen liittymisneuvottelujen aloittamisesta Turkin kanssa.

Bulgarian ja Romanian saavuttamat edistysaskeleet

Bulgaria ja Romania pyrkivät edelleen täyttämään Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. Siitä huolimatta korruptio on edelleen ongelma molemmissa maissa. Ponnisteluja tehokkaiden ja laadukkaiden julkisten hallintoviranomaisten saavuttamiseksi on edelleen tehtävä. Bulgariassa on ongelmia, jotka liittyvät henkisesti jälkeenjääneiden ja laitoksiin sijoitettujen lasten elinoloihin. Ongelman muodostavat myös tietyt poliisin käyttämät nöyryyttävät menettelyt ja ihmiskauppa. Romanian on puolestaan ratkaistava ongelmat, jotka liittyvät raskaisiin hallintomenettelyihin, avoimuuden puuttumiseen sekä puutteellisiin politiikkojen soveltamisvalmiuksiin.

Taloudellisista kriteereistä kertomuksessa todetaan, että näillä kahdella ehdokasmaalla on toimintakykyiset markkinataloudet. Lähitulevaisuudessa ja mikäli Bulgaria ja Romania jatkavat uudistusohjelmiensa soveltamista, nämä taloudet kykenevät vastaamaan kilpailun ja markkinavoimien tuomiin haasteisiin unionissa.

Yhteisön säännöstön käyttöönottoon liittyvän kriteerin täyttymisestä todettakoon, että Bulgaria ja Romania ovat edenneet hyvin. Mikäli suuntaus jatkuu samanlaisena, ne saattavat onnistua saattamaan yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään liittymisajankohtaan mennessä. Hallinnollisia ja oikeudellisia valmiuksia on kuitenkin vielä parannettava, jotta yhteisön säännöstön soveltaminen tapahtuisi oikealla tavalla. Romaniassa säännöstöä ei ole aina siirretty vaadittavalla tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöä, minkä vuoksi tarkistukset ovat tarpeen.

Bulgarian ja Romanian liittymistä edeltävä strategia

Vuoden 2004 alkupuolella komission on määrä esitellä kolmen vuoden rahoituskehys Bulgarian ja Romanian liittymistä varten.

Ehdokasmaiden institutionaalisten valmiuksien lujittaminen ja yhteisön säännöstöön liittyvien investointien tekeminen ovat yhteisön liittymistä valmistelevan tuen pääperiaatteet, erityisesti Phare-ohjelman puitteissa. Taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistäminen on toinen tähän tukeen liittyvä painopiste.

Neuvottelujen saattaminen päätökseen Bulgarian ja Romanian kanssa

Bulgarian ja Romanian kanssa on aloitettu neuvottelut, jotka koskevat yhteisön säännöstön 31:tä neuvottelulukua. Tämän kertomuksen julkaisemishetkellä Bulgarian kanssa on saatu tilapäisesti päätökseen 26 neuvottelulukua ja Romanian kanssa 20. Neuvottelujen eteneminen riippuu siitä, miten kukin maa edistyy yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöään ja sen täytäntöönpanossa. Jotta nämä kaksi maata voisivat liittyä unioniin vuonna 2007, liittymissopimus on allekirjoitettava viimeistään vuoden 2005 lopussa, ja neuvottelut on saatava päätökseen hyvissä ajoin sitä ennen.

Turkin edistyminen

Turkki on vauhdittanut lainsäädäntöuudistusten tekemistä täyttääkseen poliittiset kriteerit. Se ei kuitenkaan vielä täytä kriteerejä kokonaisuudessaan. Lainsäädännön ja käytäntöjen välisen eron poistamiseksi tarvitaan edelleen ponnisteluja. Komissio korostaa, että sopimuksen puuttuminen Kyprosta koskevan ongelman ratkaisemiseksi voi todella vaarantaa Turkin pyrkimykset liittyä unioniin. Komissio katsoo, että ongelmaan on mahdollista löytää kokonaisvaltainen ratkaisu, ennen kuin Kypros liittyy unioniin (1. toukokuuta 2004).

Taloudellisista kriteereistä todettakoon, että Turkin markkinataloudessa on saavutettu merkittävää edistystä. Makrotalouden tasapainoon liittyviä ongelmia on kuitenkin nähtävissä edelleen.

Vaatimuksessa, joka koskee yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, Turkki on edistynyt hyvin tietyillä aloilla, mutta sen on edelleen ponnisteltava lukuisilla muilla aloilla. Hallinnollisia valmiuksia on lisättävä säännöstön täytäntöönpanoprosessin parantamiseksi. Oikeudellisen toimivallan riippumattomuus ja toimintakyky, yleisesti ottaen perusvapauksien käyttäminen, siviiliväestön ja armeijan välisten suhteiden mukauttaminen eurooppalaisiin käytöntöihin, tilanne maan kaakkoisosassa sekä kulttuuriset oikeudet ovat asioita, joita on vielä parannettava.

Turkin liittymistä edeltävä strategia

Turkille on kaavailtu myönnettäväksi 1 050 miljoonan euron suuruinen rahoitusapu kaudeksi 2004-2006.

Turkki osallistuu useisiin yhteisön ohjelmiin eri aloilla sekä Euroopan ympäristökeskuksen toimintaan.

Neuvottelujen aloittaminen Turkin kanssa

Lokakuun 2004 loppuun mennessä komissio julkaisee kertomuksen siitä, miten Turkki on edennyt poliittisten liittymiskriteerien täyttämisessä. Joulukuussa 2004 Euroopan neuvosto aikoo ottaa kyseisen asiakirjan huomioon päättäessään mahdollisten neuvottelujen aloittamisesta maan kanssa.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 31.01.2006

Top