Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maltan liittymiskumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maltan liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Berliinissä maaliskuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota esittämään ehdotuksia Maltaan sovellettavaksi liittymistä edeltäväksi strategiaksi. Maaliskuussa 2000 neuvosto antoi asetuksen Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta [asetus (EY) N:o 555/2000 - EYVL L 68, 16.3.2000]. Strategia perustuu

  • liittymiskumppanuuden perustamiseen Kyproksen ja Maltan kanssa
  • tukeen, joka kohdistuu liittymiskumppanuuden puitteissa määriteltyihin liittymisen valmistelua koskeviin ensisijaisiin toimiin
  • osallistumiseen eräisiin yhteisön ohjelmiin ja sen eräiden erillisvirastojen toimintaan.

1) TAVOITE

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden tarkoituksena on luoda oikeudelliset puitteet niille lisätoimia edellyttäville ensisijaisille tavoitteille, jotka mainitaan komission vuoden 1999 määräaikaiskertomuksessa Maltan edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa, sekä rahavaroille, joita voidaan myöntää Maltalle näiden ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanon tukemiseksi, ja kyseisen avun edellytyksille. Maltan liittymistä valmistelevan kumppanuuden tarkistettu versio julkaistiin helmikuussa 2002 (neuvoston päätös 2002/90/EY). Komission vuotta 2002 koskeva kertomus perustuu sille. Tämä kumppanuus on useiden sellaisten välineiden perusta, joiden tarkoituksena on tukea ehdokasmaita niiden liittymisprosesseissa.

Näihin välineisiin kuuluu muun muassa yhteisön säännöstön hyväksymistä koskeva kansallinen ohjelma (tarkistettu joulukuussa 2001), talouspolitiikan keskipitkän aikavälin ensisijaisten tavoitteiden yhteinen arviointi, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva sopimus sekä kansallinen kehittämissuunnitelma ja muut alakohtaiset suunnitelmat, jotka ovat tarpeen, jotta osallistuminen rakennerahastoihin unioniin liittymisen jälkeen olisi mahdollista. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman laadinnalle, jonka tarkoituksena on tehostaa Maltan hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niihin sisältyvät ensisijaiset tavoitteet ovat kumppanuuden mukaiset.

Liittymistä valmistelevan kumppanuuden toteuttamista seurataan assosiaatiosopimuksen puitteissa.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Ensisijaiset tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ensimmäiseen ryhmään sisällytettiin ne tavoitteet, joihin liittyvät kysymykset Maltan katsottiin todennäköisesti pystyvän ratkaisemaan tai joiden ratkaiseminen ainakin edistyisi vuoden 2000 aikana. Toiseen ryhmään liittyvät kysymykset saataneen ratkaistua vuoden 2003 aikana.

Malta on saavuttanut taloudellisiin arviointiperusteisiin liittyvät ensisijaiset tavoitteet vain osittain. Tavaroiden, henkilöiden ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen, kilpailupolitiikkaan, tilastointiin, aluepolitiikkaan, kuluttajansuojaan ja terveyden suojeluun, oikeus- ja sisäasioita koskevaan yhteistyöhön, tulliliittoon, ulkosuhteisiin ja varainhoidon valvontaan liittyvät tavoitteet se on saavuttanut hyvin. Useimmilla muilla aloilla tavoitteet on saavutettu vain osittain.

Ensisijaiset aihealueet ovat:

(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

3) RAHOITUSKEHYS

Liittymistä valmisteleva tuki

Neljännen rahoituspöytäkirjan voimassaoloa (1995-1998) pidennettiin vuodella 31. joulukuuta 1999 asti. Vuonna 1999 varoja oli käytössä 5 miljoonaa euroa. Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 555/2000 määrättiin Kyproksen ja Maltan liittymistä edeltävän strategian täytäntöönpanon rahoitusohjeeksi 95 miljoonaa euroa (josta 38 miljoonaa Maltalle). Tämä määrä on käytettävissä 31. joulukuuta 2004 päättyvän jakson aikana. Maltalle myönnettiin vuonna 2001 tukea liittymisen valmisteluun 7,5 miljoonaa euroa; vuonna 2002 tuki oli 9,5 miljoonaa euroa.

Maltalle voidaan myöntää Euroopan investointipankin (EIP:n) lainoja. Maalla on käytettävissään 30 miljoonaa euroa sen ja Euroopan unionin välisen neljännen rahoituspöytäkirjan mukaisesti. Se osallistuu myös alueellisiin MEDA-ohjelmiin.

4) VIITTEET

Asetus (EY) N:o 555/2000 EYVL L 68, 16.3.2000

Päätös 2000/249/EY EYVL L 78, 29.3.2000

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1751Ei julkaistu EYVL:ssä

Päätös 2002/90/EYEYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1407Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Viimeisin päivitys 19.11.2004

Top