Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenian liittymiskumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Slovenian liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Agenda 2000" -tiedonannossaan Euroopan komissio laati joukon ehdotuksia kaikkia Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) ehdokasmaita koskevan liittymistä edeltävän strategian lujittamiseksi. Tämän strategian yleisenä tavoitteena on tarjota johdonmukainen ohjelma, jonka avulla näitä maita valmistellaan Euroopan unionin jäsenyyteen, ja tavoitteena on erityisesti:

 • koota Euroopan unionin tarjoamat erilaiset avustusmuodot yhdeksi liittymiskumppanuuksien kehykseksi
 • tutustuttaa ehdokasmaat Euroopan unionin menettelyihin ja politiikkoihin tarjoamalla niille mahdollisuus osallistua yhteisön ohjelmiin.

1) TAVOITE

Liittymiskumppanuuden (joka hyväksyttiin maaliskuussa 1998 ja jota muutettiin joulukuussa 1999 ja tammikuussa 2002) tavoitteena on sulauttaa yksiin oikeudellisiin puitteisiin Slovenian liittymishakemusta koskevassa komission lausunnossa määritellyt tärkeimmät toiminta-alat, käytettävissä olevat rahoitusvälineet, joilla Sloveniaa autetaan toteuttamaan painopistealansa, sekä tämän avun saamiseksi vaadittavat ehdot. Kumppanuus sisältää joukon välineitä, jotka tukevat ehdokasmaita niiden liittymisprosessin aikana tekemissä ponnisteluissa.

Nämä välineet sisältävät muun muassa yhteisön säännöstön voimaansaattamista koskevan kansallisen ohjelman (tarkistettu toukokuussa 2002), yhteisen arvion talouspolitiikkaa koskevista keskipitkän aikavälin painopisteistä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan sopimuksen, kansallisen kehityssuunnitelman sekä alakohtaiset ohjelmat, jotka tarvitaan rakennerahastoihin osallistumiseen liittymisen jälkeen sekä ISPAn ja SAPARDin toteuttamiseen ennen liittymistä. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman laadinnalle, jonka tarkoituksena on tehostaa Slovenian hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niihin sisältyvät painopisteet ovat kumppanuuden mukaiset.

Kumppanuuden toteuttamisen valvonta varmistetaan Euroopan unionin ja Slovenian välisen Eurooppa-sopimuksen kautta.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Ensisijaiset tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ensimmäisen ryhmän tärkeimpiin asioihin kuuluvat ne, jotka Slovenian piti kyetä ratkaisemaan tai viemään eteenpäin vuoden 2000 aikana. Toiseen ryhmään kuuluvat tärkeimmät kysymykset on tarkoitus viimeistellä ennen vuoden 2003 loppua.

Slovenia on saavuttanut osittain taloudellisia ja poliittisia arviointiperusteita koskevat tavoitteet. Maan täysin tai suurimmaksi osaksi saavuttamat tavoitteet koskevat henkilöiden vapaata liikkuvuutta, pääoman vapaata liikkuvuutta, maataloutta, työllisyys- ja sosiaaliasioita, energiaa, tulliliittoa, ulkosuhteita ja varainhoidon valvontaa. Suurin osa muista ensisijaisista tavoitteista on saavutettu osittain.

Joulukuussa 1999 liittymiskumppanuuden painopisteitä tarkistettiin (ks. neuvoston päätöksen 1999/859/EY liitteessä oleva 3 kohta). Viimeisin tarkistus julkaistiin helmikuussa 2002 (neuvoston päätös N:o 2002/94/EY). Se toimii lähtökohtana komission vuoden 2002 kertomuksessaan esittämälle arvioinnille.

Ensisijaiset alueet ovat seuraavat:

(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

 • Talousuudistus
 • Institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien parantaminen
 • Sisämarkkinat
 • Aineellinen oikeus
 • Ympäristö
 • Poliittiset arviointiperusteet
 • Talouspolitiikka
 • Oikeus- ja sisäasiat
 • Ydinturvallisuus
 • Maatalous - kalastus
 • Liikenne
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Aluepolitiikka ja yhteenkuuluvuus.

3) RAHOITUSKEHYS

Phare

Vuoden 2000 Phare-ohjelmassa rahoitusta varattiin 33,4 miljoonaa euroa. Raja-alueyhteistyöohjelmiin varattiin lisäksi 7 miljoonaa euroa. Vuoden 2001 Phare-ohjelmasta Slovenialle myönnettiin 21,3 miljoonaa euroa. Raja-alueyhteistyölle myönnettiin 7 miljoonan euron lisärahoitus. Vuoden 2002 Phare-ohjelmasta myönnettiin Slovenialle 18 miljoonaa euroa sekä ylimääräinen 16,9 miljoonan euron määräraha helpottamaan instituutioiden vahvistamista. Rahoitusta täydennettiin lisäksi naapurimaiden kanssa tehtävälle raja-alueyhteistyölle myönnetyllä 7 miljoonan euron suuruisella määrärahalla.

Kumppanuusmaan viranomaiset kantavat vastuun tukeen liittyvistä sopimuksista ja maksuista. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetus kuitenkin velvoittaa komissiota valvomaan sopimusten tekomenettelyä ja hyväksymään kaikki Phare-ohjelmasta rahoitetut sopimukset, jotka kumppanuusmaat ovat allekirjoittaneet ennen sopimuksen voimaantuloa.

Liittymistä valmisteleva tuki

Vuodesta 2000 lähtien taloudellinen tuki on sisältänyt maaseudun ja maatalouden kehittämisen tukivälineen (SAPARD) ja rakennetukivälineen (ISPA), jonka yhteydessä painotetaan liikenne- ja ympäristöalan toimia. Phare-, SAPARD- ja ISPA-ohjelman tukea säätelevä kesäkuussa 1999 hyväksytty asetus antaa komissiolle valtuudet tarkistaa sopimuksia jälkeenpäin, jos se katsoo, että sen kumppanuusmaan harjoittama varainhoidon valvonta ei ole ollut riittävää.

Vuosina 2000-2002 käytettävissä oleva taloudellinen tuki jakautui seuraavasti: Phare 25 miljoonaa euroa vuodessa, SAPARD 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, ISPA 10,8-21,7 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2002 SAPARD-ohjelmasta Slovenialle myönnettiin 6,6 miljoonaa euroa. Vuoden ISPA-määräraha oli 10,9-21,8 miljoonaa euroa.

4) VIITTEET

Neuvoston päätös N:o 98/268/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998EYVL L 121, 23.4.1998

Neuvoston päätös N:o 1999/859/EY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1999EYVL L 335, 28.12.1999

Komission lausunto KOM(97) 2010 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission määräaikaiskertomus KOM(98) 709 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission määräaikaiskertomus KOM(1999) 512 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission määräaikaiskertomus KOM(2000) 712 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001)1755Ei julkaistu EYVL:ssä

Neuvoston päätös N:o 2002/94/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002EYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002)1411Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Viimeisin päivitys 19.11.2004

Top