Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puolan liittymiskumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Puolan liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Agenda 2000 -tiedonannossaan Euroopan komissio laati joukon ehdotuksia kaikkia Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) ehdokasvaltioita koskevan liittymistä edeltävän strategian lujittamiseksi. Tämän strategian yleisenä tavoitteena on tarjota johdonmukainen ohjelma, jonka avulla näitä maita valmistellaan Euroopan unionin jäsenyyteen, ja tavoitteena on erityisesti

  • koota Euroopan unionin tarjoamat erilaiset avustusmuodot yhdeksi liittymiskumppanuuksien kehykseksi
  • tutustuttaa ehdokasvaltiot Euroopan unionin menettelyihin ja politiikkoihin tarjoamalla niille mahdollisuus osallistua yhteisön ohjelmiin.

1) TAVOITE

Liittymiskumppanuuden (joka hyväksyttiin maaliskuussa 1998 ja jota muutettiin joulukuussa 1999 ja tammikuussa 2002) tavoitteena on sulauttaa yksiin oikeudellisiin puitteisiin Puolan liittymishakemusta koskevassa komission lausunnossa määritellyt tärkeimmät toiminta-alat, käytettävissä olevat rahoitusvälineet, joilla Puolaa autetaan toteuttamaan painopistealansa, sekä tämän avun saamiseksi vaadittavat ehdot. Kumppanuus sisältää joukon välineitä, jotka tukevat ehdokasvaltioita niiden liittymisprosessin aikana tekemissä ponnisteluissa.

Nämä välineet sisältävät muun muassa yhteisön säännöstön voimaansaattamista koskevan kansallisen ohjelman, yhteisen arvion talouspolitiikkaa koskevista keskipitkän aikavälin painopisteistä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan sopimuksen, kansallisen kehityssuunnitelman sekä alakohtaiset ohjelmat, joita tarvitaan rakennerahastoihin osallistumiseen liittymisen jälkeen sekä Ispan ja Sapardin toteuttamiseen ennen liittymistä. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman laadinnalle, jonka tarkoituksena on tehostaa Puolan hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niihin sisältyvät painopisteet ovat kumppanuuden mukaiset.

Kumppanuuden toteuttamisen valvonta varmistetaan Euroopan unionin ja Puolan välisen Eurooppa-sopimuksen kautta.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Ensisijaiset tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ensimmäiseen ryhmään sisällytettiin ne tavoitteet, joihin liittyvät kysymykset Puolan katsottiin todennäköisesti pystyvän ratkaisemaan tai joiden ratkaiseminen ainakin edistyisi vuoden 2000 aikana. Toiseen ryhmään liittyvät kysymykset saataneen ratkaistua vuoden 2003 aikana.

Puola ei ole saavuttanut poliittisiin arviointiperusteisiin liittyviä ensisijaisia tavoitteita. Taloudellisiin arviointiperusteisiin liittyvät tavoitteet se on sen sijaan saavuttanut hyvin. Suurimman osan muista tavoitteista (rahoitustarkastuksen, sosiaalipolitiikan, talous- ja rahaliiton sekä kalastuksen ja maatalouden alaan liittyvät) se on saavuttanut osittain.

Liittymiskumppanuuden painopisteitä tarkistettiin joulukuussa 1999 (ks. neuvoston päätöksen 1999/851/EY liitteessä oleva 3 kohta). Viimeisin tarkistus julkaistiin helmikuussa 2002 (neuvoston päätös N:o 2002/91/EY). Komission vuotta 2002 koskeva kertomus perustuu sille.

Ensisijaiset aihealueet ovat:

(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

3) RAHOITUSKEHYS

Phare

Phare-ohjelmasta on maksettu Puolalle 2 534 miljoonaa euroa vuosien 1999-2000 aikana. Phare 2000 -ohjelmassa Puolalle tarkoitetut määrärahat olivat 428 miljoonaa euroa. Ylimääräiset 55 miljoonaa euroa varattiin yhteistyöhön Saksan, Tšekin tasavallan ja Slovakian kanssa samoin kuin erityistoimeen Baltian alueella. Puolalle myönnettiin Phare 2001 -ohjelmasta 396 miljoonaa euroa. Ylimääräiset 56 miljoonaa euroa myönnettiin samaan tarkoitukseen kuin vuonna 2000. Phare 2002 -ohjelmasta myönnettiin Puolalle 342,2 miljoonaa euroa sekä ylimääräiset 51,8 miljoonaa helpottamaan instituutioiden vahvistamista ja 56 miljoonaa rajatylittävään yhteistyöhön Saksan, Tšekin tasavallan ja Slovakian kanssa samoin kuin erityistoimeen Itämerellä.

Kumppanuusmaan viranomaiset kantavat vastuun tukeen liittyvistä sopimuksista ja maksuista. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetus kuitenkin velvoittaa komissiota valvomaan sopimusten tekomenettelyä ja hyväksymään kaikki Phare-ohjelmasta rahoitetut kumppanuusmaiden allekirjoittamat sopimukset ennen niiden voimaantuloa.

Liittymistä valmisteleva tuki

Vuodesta 2000 lähtien taloudellinen tuki sisältää maaseudun ja maatalouden kehittämisen tukivälineen (Sapard) sekä rakennetukivälineen (Ispa), jonka avulla painotetaan liikenne- ja ympäristöalan toimia. Phare-, Sapard- ja Ispa-ohjelman tukea säätelevä kesäkuussa 1999 hyväksytty asetus antaa komissiolle valtuudet tarkistaa sopimuksia jälkeenpäin, jos se katsoo, että sen kumppanuusmaan harjoittama varainhoidon valvonta ei ole ollut riittävää.

Vuosittainen käytettävissä ollut rahoitustuki kaudella 2000-2002 oli Phare-ohjelman osalta 398 miljoonaa euroa ja Sapard-ohjelman osalta 168,6 miljoonaa euroa. Ispa-ohjelman puitteissa tukea myönnetään 312-385 miljoonaa euroa. Sapard 2002 -ohjelmasta Puolalle myönnettiin 177 miljoonaa euroa. Ispa-tuen kokonaismäärä samalle vuodelle oli 357 miljoonaa.

4) VIITTEET

Neuvoston päätös 98/260/EY, 30.3.1998

EYVL L 121, 23.4.1998

Neuvoston päätös 99/851/EY, 6.12.1999

EYVL L 335, 28.12.1999

Komission lausunto KOM(97) 2002 lopullinen

Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(98) 701 lopullinen

Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(1999) 509 lopullinen

Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2000) 709 lopullinen

Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1752

Ei julkaistu EYVL:ssä

Päätös 2002/91/EY, 28.1.2002

EYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1408

Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Viimeisin päivitys 19.11.2004

Top