Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkarin liittymiskumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkarin liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Agenda 2000 -tiedonannossaan Euroopan komissio laati joukon ehdotuksia kaikkia Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) ehdokasvaltioita koskevan liittymistä edeltävän strategian lujittamiseksi. Tämän strategian yleisenä tavoitteena on tarjota johdonmukainen ohjelma, jonka avulla näitä maita valmistellaan Euroopan unionin jäsenyyteen, ja tavoitteena on erityisesti

  • koota Euroopan unionin tarjoamat erilaiset avustusmuodot yhdeksi liittymiskumppanuuksien kehykseksi
  • tutustuttaa ehdokasvaltiot Euroopan unionin menettelyihin ja politiikkoihin tarjoamalla niille mahdollisuus osallistua yhteisön ohjelmiin.

1) TAVOITE

Liittymiskumppanuuden (joka hyväksyttiin maaliskuussa 1998 ja jota tarkistettiin joulukuussa 1999 ja tammikuussa 2002) tavoitteena on sulauttaa yksiin oikeudellisiin puitteisiin Unkarin liittymishakemusta koskevassa komission lausunnossa määritellyt tärkeimmät toiminta-alat, käytettävissä olevat rahoitusvälineet, joilla Unkaria autetaan toteuttamaan painopistealansa, sekä tämän avun saamiseksi vaadittavat ehdot. Kumppanuus sisältää joukon välineitä, jotka tukevat ehdokasvaltioita niiden liittymisprosessin aikana tekemissä ponnisteluissa.

Nämä välineet sisältävät muun muassa yhteisön säännöstön voimaansaattamista koskevan kansallisen ohjelman (tarkistettu maaliskuussa 2002), yhteisen arvion talouspolitiikkaa koskevista keskipitkän aikavälin painopisteistä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan sopimuksen, kansalliset kehityssuunnitelmat sekä alakohtaiset ohjelmat, joita tarvitaan rakennerahastoihin osallistumiseen liittymisen jälkeen sekä Ispan ja Sapardin toteuttamiseen ennen liittymistä. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman laadinnalle, jonka tarkoituksena on tehostaa Unkarin hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niihin sisältyvät painopisteet ovat kumppanuuden mukaiset.

Kumppanuuden toteuttamisen valvonta varmistetaan Euroopan unionin ja Unkarin välisen Eurooppa-sopimuksen kautta.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Ensisijaiset tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ensimmäiseen ryhmään sisällytettiin ne tavoitteet, joihin liittyvät kysymykset Unkarin katsottiin todennäköisesti pystyvän ratkaisemaan tai joiden ratkaiseminen ainakin edistyisi vuoden 2000 aikana. Toiseen ryhmään liittyvät kysymykset saataneen ratkaistua vuoden 2003 aikana.

Unkarin voidaan yleisesti todeta saavuttaneen poliittisiin ja taloudellisiin arviointiperusteisiin liittyvät ensisijaiset tavoitteet osittain. Tavaroiden, henkilöiden ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen, yhtiöoikeuteen, sosiaalipolitiikkaan, energiaan, kulttuuriin, audiovisualialan politiikkaan sekä oikeus- ja sisäasioita koskevaan yhteistyöhön liittyvät tavoitteet se on saavuttanut hyvin. Muut tavoitteet se on saavuttanut osittain.

Liittymiskumppanuuden painopisteitä tarkistettiin joulukuussa 1999 (ks. neuvoston päätöksen 99/850/EY liitteessä oleva 3 kohta). Viimeisin tarkistus julkaistiin tammikuussa 2002 (neuvoston päätös 2002/87/EY). Komission vuotta 2002 koskeva kertomus perustuu sille.

Ensisijaiset aihealueet ovat:

(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

3) RAHOITUSKEHYS

Phare

Phare-ohjelmasta on maksettu Unkarille 1,030 miljardia euroa vuosien 1990-1999 aikana ja 96 miljoona euroa vuosien 2000-2002 aikana. Phare 2001 -ohjelmasta Unkarille myönnettiin 89,9 miljoonaa euroa. Ylimääräiset 19 miljoonaa euroa varattiin rajatylittävään yhteistyöhön. Siitä 10 miljoonaa oli tarkoitettu yhteistyöhön Itävallan, 5 miljoonaa Romanian, 2 miljoonaa Slovakian ja 2 miljoonaa Slovenian kanssa. Phare 2002 -ohjelmasta varattiin Unkarille 87 miljoonaa euroa sekä ylimääräiset 24,7 miljoonaa helpottamaan instituutioiden vahvistamista. Unkarille myönnettiin rajatylittävään yhteistyöhön Itävallan (10 miljoonaa), Romanian (5 miljoonaa), Slovakian (2 miljoonaa) ja Slovenian (2 miljoonaa) kanssa yhteensä 19 miljoonan euron ylimääräinen määräraha.

Vuonna 2002 komissio myönsi enimmäismäärältään 250 miljoonan euron erityisavustuksen unionin kanssa liittymisneuvotteluja käyville maille.

Kumppanuusmaan viranomaiset kantavat vastuun tukeen liittyvistä sopimuksista ja maksuista. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetus kuitenkin velvoittaa komissiota valvomaan sopimusten tekomenettelyä ja hyväksymään kaikki Phare-ohjelmasta rahoitetut kumppanuusmaiden allekirjoittamat sopimukset ennen niiden voimaantuloa.

Liittymistä valmisteleva tuki

Vuodesta 2000 lähtien taloudellinen tuki sisältää maaseudun ja maatalouden kehittämisen tukivälineen (Sapard) sekä rakennetukivälineen (Ispa), jonka avulla painotetaan liikenne- ja ympäristöalan toimia. Phare-, Sapard- ja Ispa-ohjelman tukea säätelevä kesäkuussa 1999 hyväksytty asetus antaa komissiolle valtuudet tarkistaa sopimuksia jälkeenpäin, jos se katsoo, että sen kumppanuusmaan harjoittama varainhoidon valvonta ei ole ollut riittävää.

Euroopan unionin komissio hyväksyi Unkaria koskevan Sapard-suunnitelman lokakuussa 2000. Tammikuussa 2000 aloitettu Ispa-ohjelma etenee hyvin. Sen toteutuksen insititutionaalinen kehys on sama kuin Phare-ohjelman: valtiovarainministeriön kansallinen rahasto vastaa varainhallinnasta ja useat eri toimistot teknisestä toteutuksesta. Sapard-ohjelman hallinto on päätetty toteuttaa toisella tavalla.

Unkarille myönnettiin Sapard 2002 -ohjelmasta ohjeellinen 39,8 miljoonan euron kokonaismääräraha. Ispa-tuen kokonaismäärä oli noin 93,9 miljoonaa euroa.

4) VIITTEET

Päätös 99/850/EY, 6.12.1999EYVL L 335, 28.12.1999

Komission lausunto KOM(1997) 2001 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(1998) 700 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(1999) 505 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2000) 705 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748Ei julkaistu EYVL:ssä

Päätös 2002/87/EY, 28.1.2002EYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Viimeisin päivitys 19.11.2004

Top