Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viron liittymiskumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viron liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuudella pyritään tukemaan ehdokasmaiden viranomaisia näiden pyrkimyksissä täyttää jäsenyysvaatimukset. Siinä yksilöidään tarkasti kyseisen maan jäsenyysvalmistelujen prioriteetit, etenkin yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja se muodostaa perustan yhteisön varoista esimerkiksi Phare-ohjelmassa myönnettävän liittymistä valmistelevan tuen ohjelmasuunnittelulle. Koska liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003 ja maa liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004, liittymiskumppanuus on päättynyt.

Agenda 2000 -tiedonannossaan Euroopan komissio laati joukon ehdotuksia kaikkia Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) ehdokasvaltioita koskevan liittymistä edeltävän strategian lujittamiseksi. Tämän strategian yleisenä tavoitteena on tarjota johdonmukainen ohjelma, jonka avulla näitä maita valmistellaan Euroopan unionin jäsenyyteen, ja tavoitteena on erityisesti

  • koota Euroopan unionin tarjoamat erilaiset avustusmuodot yhdeksi liittymiskumppanuuksien kehykseksi
  • tutustuttaa ehdokasvaltiot Euroopan unionin menettelyihin ja politiikkoihin tarjoamalla niille mahdollisuus osallistua yhteisön ohjelmiin.

1) TAVOITE

Liittymiskumppanuuden (joka hyväksyttiin maaliskuussa 1998 ja jota muutettiin joulukuussa 1999 ja tammikuussa 2002) tavoitteena on sulauttaa yksiin oikeudellisiin puitteisiin Viron liittymishakemusta koskevassa komission lausunnossa määritellyt tärkeimmät toiminta-alat, käytettävissä olevat rahoitusvälineet, joilla Viroa autetaan toteuttamaan painopistealansa, sekä tämän avun saamiseksi vaadittavat ehdot. Kumppanuus sisältää joukon välineitä, jotka tukevat ehdokasvaltioita niiden liittymisprosessin aikana tekemissä ponnisteluissa.

Nämä välineet sisältävät muun muassa yhteisön säännöstön voimaansaattamista koskevan kansallisen ohjelman (tarkistettu toukokuussa 2002), yhteisen arvion talouspolitiikkaa koskevista keskipitkän aikavälin painopisteistä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan sopimuksen, kansallisen kehityssuunnitelman sekä alakohtaiset ohjelmat, joita tarvitaan rakennerahastoihin osallistumiseen liittymisen jälkeen sekä Ispan ja Sapardin toteuttamiseen ennen liittymistä. Vuonna 2002 liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman laadinnalle, jonka tarkoituksena on tehostaa Viron hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niihin sisältyvät painopisteet ovat kumppanuuden mukaiset.

Kumppanuuden toteuttamisen valvonta varmistetaan Euroopan unionin ja Viron välisen Eurooppa-sopimuksen kautta.

2) ENSISIJAISET TAVOITTEET

Ensisijaiset tavoitteet on jaettu kahteen ryhmään: lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ensimmäiseen ryhmään sisällytettiin ne tavoitteet, joihin liittyvät kysymykset Viron katsottiin todennäköisesti pystyvän ratkaisemaan tai joiden ratkaiseminen ainakin edistyisi vuoden 2000 aikana. Toiseen ryhmään liittyvät kysymykset on saatava ratkaistua vuoden 2003 aikana.

Viro on saavuttanut osittain taloudellisiin ja poliittisiin arviointiperusteisiin liittyvät ensisijaiset tavoitteet. Se on saavuttanut osittain myös suurimman osan tavoitteista, joita liittymisestä seuraavien velvollisuuksien täyttäminen edellyttää. Rahoitusvalvontaan liittyvät tavoitteet se on saavuttanut kokonaan.

Liittymiskumppanuuden painopisteitä tarkistettiin joulukuussa 1999 (ks. neuvoston päätöksen 1999/855/EY liitteessä oleva 3 kohta). Viimeisin tarkistus julkaistiin helmikuussa 2002 (neuvoston päätös 2002/86/EY). Komission vuotta 2002 koskeva kertomus perustuu sille.

Ensisijaiset aihealueet ovat:

(Päivitettyä tietoa saa yhteisön säännöstön voimaansaattamista käsittelevistä tiivistelmistä.)

3) RAHOITUSKEHYS

Phare

Vuoden 2000 Phare-ohjelmasta Virolle tarkoitetut kansalliset määrärahat olivat 24 miljoonaa euroa. Ylimääräinen 3 miljoonan euron määräraha myönnettiin rajatylittävän yhteistyön puitteissa infrastruktuuri-investointeihin, veden laadun parantamiseen ja Baltian alueella toteutettavien mikrohankkeiden tukemiseen. Phare 2001 -ohjelmasta Virolle myönnettiin 26,3 miljoonaa euroa. Rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin myönnettiin ylimääräinen 3 miljoonan euron määräraha. Phare 2002 -ohjelmasta Virolle varattiin 21 miljoonaa euroa sekä samoin ohjelman mukaisesti vielä 9,4 miljoonaa euroa maan instituutioiden vahvistamiseen. Virolle myönnettiin myös 3 miljoonan euron kokonaismääräraha rajatylittävän yhteistyön puitteissa.

Kumppanuusmaan viranomaiset kantavat vastuun tukeen liittyvistä sopimuksista ja maksuista. Euroopan yhteisöjen varainhoitoasetus kuitenkin velvoittaa komissiota valvomaan sopimusten tekomenettelyä ja hyväksymään kaikki Phare-ohjelmasta rahoitetut kumppanuusmaiden allekirjoittamat sopimukset ennen niiden voimaantuloa.

Liittymistä valmisteleva tuki

Vuodesta 2000 lähtien taloudellinen tuki sisältää maaseudun ja maatalouden kehittämisen tukivälineen (Sapard) sekä rakennetukivälineen (Ispa), jonka avulla painotetaan liikenne- ja ympäristöalan toimia. Phare-, Sapard- ja Ispa-ohjelman tukea säätelevä kesäkuussa 1999 hyväksytty asetus antaa komissiolle valtuudet tarkistaa sopimuksia jälkeenpäin, jos se katsoo, että sen kumppanuusmaan harjoittama varainhoidon valvonta ei ole ollut riittävää.

Kaudella 2000-2002 Virolle myönnetty vuosittainen rahoitusapu oli Phare-ohjelman osalta 30 miljoonaa euroa, Sapard-ohjelman osalta 12,1 miljoonaa euroa ja Ispa-ohjelman osalta noin 35 miljoonaa euroa.

Vuonna 2002 ohjeellinen kokonaismääräraha Sapard-ohjelman toteuttamiseksi oli 12,7 miljoonaa euroa ja Ispa-ohjelman toteuttamiseksi 21,2-37,1 miljoonaa euroa.

4) VIITTEET

Päätös 98/264/EY, 30.3.1998EYVL L 121, 23.4.1998

Päätös 1999/855/EY, 6.12.1999EYVL L 335, 28.12.1999

Komission lausunto KOM(97) 2006 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(98) 705 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(1999) 504 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2000) 704 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747Ei julkaistu EYVL:ssä

Päätös 2002/86/EY, 28.1.2002EYVL L 44, 14.2.2002

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403Ei julkaistu EUVL:ssä

Sopimus liittymisestä Euroopan unioniin [EYVL L 236, 23.9.2003]

Viimeisin päivitys 19.11.2004

Top