Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bulgarian liittymiskumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bulgarian liittymiskumppanuus

Liittymiskumppanuuden tavoitteena on auttaa Bulgarian viranomaisia liittymisperusteiden täyttämisessä. Siinä esitetään yksityiskohtaisesti liittymisen valmistelun ensisijaiset tavoitteet, erityisesti yhteisön säännöstön täytäntöönpano, ja luodaan perusta liittymistä valmistelevalle tuelle, jota myönnetään yhteisön varoista esim. Phare-ohjelman kautta.

Bulgaria allekirjoitti Euroopan unioniin liittymistä koskevan sopimuksen 25. huhtikuuta 2005. Tavoitteena on Bulgarian liittyminen Euroopan unionin jäseneksi 1. tammikuuta 2007.

"Agenda 2000 (es de fr)" -tiedonannossaan Euroopan komissio laati joukon ehdotuksia kaikkia Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) ehdokasvaltioita koskevan liittymistä edeltävän strategian lujittamiseksi. Tämän strategian yleisenä tavoitteena on tarjota johdonmukainen ohjelma, jonka avulla näitä maita valmistellaan Euroopan unionin jäsenyyteen, ja tavoitteena on erityisesti:

  • koota Euroopan unionin tarjoamat erilaiset avustusmuodot yhdeksi liittymiskumppanuuksien kehykseksi
  • tutustuttaa ehdokasvaltiot Euroopan unionin menettelyihin ja politiikkoihin tarjoamalla niille mahdollisuus osallistua yhteisön ohjelmiin.

TAVOITE

Liittymiskumppanuuden (joka hyväksyttiin maaliskuussa 1998 ja jota muutettiin joulukuussa 1999, tammikuussa 2002 ja toukokuussa 2003) tavoitteena on sulauttaa yksiin oikeudellisiin puitteisiin komission vuoden 2003 määräaikaiskertomuksessa Bulgarian edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa sekä etenemissuunnitelmassa määritellyt tärkeimmät toiminta-alat, käytettävissä olevat rahoitusvälineet, joilla Bulgariaa autetaan toteuttamaan painopistealansa sekä tämän avun saamiseksi vaadittavat ehdot. Kumppanuus sisältää joukon välineitä, jotka tukevat ehdokasvaltioita niiden liittymisprosessin aikana tekemissä ponnisteluissa.

Nämä välineet sisältävät muun muassa yhteisön säännöstön voimaansaattamista koskevan kansallisen ohjelman, yhteisen arvion talouspolitiikkaa koskevista keskipitkän aikavälin painopisteistä, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan sopimuksen, kansallisen kehityssuunnitelman sekä alakohtaiset ohjelmat, joita tarvitaan rakennerahastoihin osallistumiseen liittymisen jälkeen sekä Ispan ja Sapardin toteuttamiseen ennen liittymistä. Liittymiskumppanuus on toiminut lähtökohtana sellaisen toimintasuunnitelman laadinnalle, jonka tarkoituksena on tehostaa Bulgarian hallinnon ja oikeuslaitoksen toimintakykyä.

Nämä välineet eivät ole olennainen osa nykyistä kumppanuutta, mutta niihin sisältyvät painopisteet ovat kumppanuuden mukaiset.

Kumppanuuden toteuttamisen valvonta varmistetaan Euroopan unionin ja Bulgarian välisen Eurooppa-sopimuksen kautta.

ENSISIJAISET TAVOITTEET

Joulukuussa 1999 liittymiskumppanuuden painopisteitä tarkistettiin (ks. neuvoston päätöksen 1999/857/EY liitteen s. 3). Viimeisin tarkistus julkaistiin toukokuussa 2003 (neuvoston päätös 2003/396/EY). Se toimii lähtökohtana komission tekemälle vuoden 2003 kertomukselle.

Liittymiskumppanuuden tarkistuksessa määritellään ensisijaiset tavoitteet, joita Bulgarian pitäisi noudattaa täysin tai suuressa määrin kaudella 2003-2004. Euroopan unioni ja Bulgaria ovat päättäneet niistä yhdessä. Bulgarialle myönnettävän tuen taso riippuu näiden ensisijaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Vuonna 2004 Bulgaria on jatkanut työskentelyä liittymiskumppanuuden tarkistuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistystä on tapahtunut julkishallinnon ja oikeuslaitoksen uudistamisessa, yksityistämisessä ja lainsäädännön mukauttamisessa yhteisön lainsäädäntöön. Lisäponnistelut ovat kuitenkin vielä tarpeen erityisesti niiden ensisijaisten tavoitteiden suhteen, jotka liittyvät ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vähemmistöjen suojeluun. Tämän vuoksi pyrkimyksiä romaniyhteisön tilanteen parantamiseksi tulisi tehostaa. Myös energia- ja kuljetussektorille myönnettävien tukien vähentämisessä on edelleen paljon tehtävää. Infrastruktuureihin, koulutusjärjestelmään ja terveyssektoriin tehtävien investointien laadun parantaminen on edelleen tarpeellista. Lisäksi tulli- ja verohallintoihin on sovellettava uudistusohjelmia.

Lisätietoa saa kohdasta yhteisön säännöstön voimaansaattaminen.

RAHOITUSKEHYS

Phare-ohjelman ja muiden liittymistä valmistelevien välineiden tarjoama tuki keskittyy liittymiskumppanuudessa määriteltyihin ensisijaisiin tavoitteisiin. Kaudella 2000-2004 Bulgarialle myönnettiin vuosittaista taloudellista tukea Phare-ohjelmasta noin 178 miljoonaa euroa, Sapardista 57,6 miljoonaa euroa ja Ispasta 93-127 miljoonaa euroa.

Phare

Phare-ohjelman puitteissa Bulgarialle myönnetty tuki oli kaudella 1992-2003 1,54 miljardia euroa, joista vuonna 2003 myönnettiin 188,92 miljoonaa euroa. Komissio on myöntänyt Bulgarialle Phare-ohjelman mukaista tukea marraskuussa 1999 tehdyn sopimuksen pohjalta; sopimus koskee Kozloduj'n ydinvoimalan yksikköjen 1-4 vaiheittaisesta sulkemisesta. Tämän sopimuksen mukaisesti kaudeksi 2000-2006 myönnetään lisätukea 200 miljoonaa euroa. Lisäksi kaudeksi 2004-2006 varataan unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen mukaisesti 140 miljoonan euron lisämääräraha tiettyjen ydinvoimaloiden käytöstä poistamisesta ja sen seurauksista aiheutuvien kulujen kattamiseen. Vuoden 2004 Phare-ohjelmasta myönnetään Bulgarialle 208,3 miljoonaa euroa kansallista tukea, jota täydentää ydinlaitosten käytöstä poistamiseen tarkoitettu määräraha.

Vuoden 2004 Phare-ohjelmassa keskitytään seuraaviin ensisijaisiin tavoitteisiin:

  • Poliittiset arviointiperusteet: hankkeet, joiden tarkoitus on vahvistaa julkisen hallinnon kaikkia tasoja sekä oikeusjärjestelmää (36 miljoonaa euroa); hankkeet, joilla pyritään tehostamaan avoimuutta, varainhoidon valvontaa sekä korruption ja petosten torjuntaa (8 miljoonaa euroa); etnisiin vähemmistöihin, heikossa asemassa oleviin ryhmiin ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvät hankkeet (13 miljoonaa euroa).
  • Taloudelliset arviointiperusteet: taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen tähtäävät hankkeet (35 miljoonaa euroa).
  • Yhteisön säännöstön aiheuttamien velvollisuuksien noudattaminen: hankkeet, joilla pyritään parantamaan hallinnollisia ja oikeudellisia valmiuksia lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon sekä unioniin liittymisestä aiheutuvien velvollisuuksien noudattamiseen (42 miljoonaa euroa); hankkeet, joiden tarkoitus on parantaa strategista suunnittelua ja yhteisön varojen tehokasta käyttöä sekä valmistella maata rakennerahastojen jäsenyyteen (mm. laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän (EDIS) soveltamiseen) (12 miljoonaa euroa).

Lisäksi Phare-ohjelmasta myönnetään 36 miljoonaa euroa rajaseutuyhteistyöohjelmille, joita toteutetaan Bulgarian ja Kreikan (20 miljoonaa euroa), Romanian (8 miljoonaa euroa), Turkin (3 miljoonaa euroa), Serbia ja Montenegron (3 miljoonaa euroa) sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian (2 miljoonaa euroa) välisillä rajoilla.

Liittymistä valmisteleva tuki

Vuodesta 2000 lähtien taloudellinen tuki sisältää myös maaseudun ja maatalouden kehittämisen tukivälineen (Sapard) sekä rakennetukivälineen (Ispa), jonka avulla painotetaan liikenne- ja ympäristöalan toimia. Phare-, Sapard- ja Ispa-ohjelmien tukea säätelevä kesäkuussa 1999 hyväksytty asetus antaa komissiolle valtuudet tarkistaa sopimuksia jälkeenpäin, jos se katsoo, että sen kumppanuusmaan harjoittama varainhoidon valvonta ei ole ollut riittävää.

Yhteisö on myöntänyt 68 miljoonan euron ohjeellisen määrärahan Sapard-ohjelman täytäntöönpanoa varten Bulgariassa vuonna 2004. Vuoden 2003 avustus oli 56,5 miljoonaa euroa. Sapard 2004 -ohjelma keskittyy pääasiassa valmistelemaan Bulgarian maatalousalaa unioniin liittymistä varten. Niinpä ainoastaan jäljelle jäävät määrärahat käytetään yhteisön säännöstöön liittyviin toimenpiteisiin.

Bulgarialle myönnetty Ispa-ohjelman määräraha, joka on vuosittain ollut hieman yli 100 miljoonaa euroa, on sidottu kokonaan joka vuosi vuodesta 2000 lähtien (vain vuonna 2002 ei aivan kaikkea sidottu). Vuodelle 2003 budjetoitiin 112,6 miljoonaa euroa, vuodelle 2004 puolestaan on alustavasti varattu noin 135,4 miljoonaa euroa. Ispan strategiat tarkistettiin vuonna 2003. Liikenneinfrastruktuurien osalta painotetaan keskeisimpien, erityisesti rajat ylittävien Euroopan laajuisten maantie- ja rautatieverkostojen viimeistelyä tai uudistamista. Ympäristöalalla Bulgarian hallitus on keskittänyt voimavaroja veden laadun parantamiseen investoimalla jätevesien käsittelyyn, viemäröintijärjestelmiin ja vedenjakelujärjestelmiin. Muita ensisijaisia aloja ovat mm. yhdyskuntajätteiden käsittely ja ilmansaasteet.

VIITTEET

Komission lausunto KOM(97) 2008 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

LIITTYMISKUMPPANUUS

Neuvoston päätös 98/266/EY, 30.3.1998EYVL L 121, 23.4.1998

Neuvoston päätös 1999/857/EY EYVL L 335, 28.12.1999

Neuvoston päätös 2002/83/EYEYVL L 44, 14.2.2002

Neuvoston päätös 2003/396/EY EYVL L 145, 12.6.2003

MÄÄRÄAIKAISRAPORTIT

Komission kertomus KOM(98) 707 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(1999) 501 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2000) 701 lopullinenEi julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1744Ei julkaistu EYVL:ssä

Komission kertomus KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1400Ei julkaistu EYVL:ssä

Neuvoston päätös 2003/396/EY EUVL L 145, 12.6.2003

Komission kertomus KOM(2003) 676 lopullinen - SEC(2002) 1210Ei julkaistu EUVL:ssä

Komission kertomus KOM(2004) 657 lopullinen - SEC(2004) 1199Ei julkaistu EUVL:ssä

SEURANTAKERTOMUKSET LIITTYMISSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSEN JÄLKEEN

Sopimus Bulgarian liittymisestä Euroopan unioniin, 25.4.2005 [EUVL L 157, 21.6.2005] Bulgarian parlamentti ratifioi 11. toukokuuta 2005 Euroopan unioniin liittymistä koskevan sopimuksen, jonka se oli allekirjoittanut Luxemburgissa 25. huhtikuuta 2005 sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli antanut asialle hyväksyntänsä 13. huhtikuuta 2005. Bulgarian on tarkoitus liittyä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007.

Komission kattava seurantakertomus KOM(2005) 534 - SEC(2005)1352

Komission seurantakertomus, toukokuu 2006, KOM(2006) 214 lopullinen SEC(2006) 595

Komission tiedoanto, 16 toukokuuta 2006, Seurantakertomus Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen, KOM(2006) 214 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä

Komission tiedonanto, 26 syyskuuta 2006, Seurantakertomus Bulgarian ja Romanian valmiudesta EU:n jäsenyyteen, KOM(2006) 549 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä

Viimeisin päivitys 23.01.2007

Top