Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission kertomus [KOM(1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1202 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Tutkimusalaa koskeva yhteisön säännöstö ei edellytä kansallisten täytäntöönpanotoimien toteuttamista. Kypros on osallistunut toukokuusta 1999 lähtien tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevaan yhteisön viidenteen puiteohjelmaan. Yhteistyö on edistynyt tyydyttävällä tavalla. Kansallisiin tutkimusohjelmiin tarkoitetut määrärahat ovat kolmessa vuodessa nelinkertaistuneet.

Kypros on edistynyt televiestinnän alalla, mutta liian hidas markkinoiden vapauttaminen heikentää tulosta.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen (TTK) liittyvillä toimilla, joista määrätään EY:n perustamissopimuksen 164 artiklassa (entinen 130G artikla) ja puiteohjelmassa (166 artikla, entinen 130I artikla), pyritään parantamaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja elämänlaatua, edistämään kestävää kehitystä ja osallistumaan yhteisön muiden politiikkojen laatimiseen.

Yhteisön televiestintäpolitiikan tavoitteena on poistaa esteet televiestintälaitteiden, -palvelujen ja -verkkojen yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan tieltä, avata ulkomaiset markkinat yhteisön yrityksille sekä tarjota nykyaikaisia palveluja unionin yrityksille ja kansalaisille. Nämä tavoitteet on saavutettava yhdenmukaistamalla tarjottavien palvelujen standardit ja edellytykset, vapauttamalla päätelaitteiden, palvelujen ja verkkojen markkinat sekä ottamalla käyttöön tarpeelliset sääntelytoimet.

ARVIOINTI

Kypros muutti vuonna 1994 tutkimusta ja teknologista kehittämistä (TTK) koskevaa politiikkaansa olemassa olevien teknologioiden mukauttamiseksi ja tiettyjen erikoistumisalojen teknologisen kehityksen edistämiseksi. Uuden lähestymistavan myötä maa kasvatti tutkimukseen ja teknologiseen kehitykseen tarkoitettuja menojaan. Näitä varoja käytettiin myös Kyproksen yliopiston perustamiseen ja kyproslaisen instituutin neurologian ja genetiikan alan tutkimustoiminnan kehittämiseen. Koska tutkimuksen viides puiteohjelma, johon Kypros on osallistunut vuodesta 1999 lähtien, perustuu vastavuoroisuuteen, kaikki Kyproksen tutkimusohjelmat on avattu EU:n jäsenvaltioiden instituuteille ja tutkijoille.

Kypros on sittemmin jatkanut täysimääräistä osallistumistaan viidenteen puiteohjelmaan ja ilmoittanut haluavansa osallistua tutkimuksen ja teknologisen kehityksen kuudenteen puiteohjelmaan (2002-2006). Maa on jatkanut TTK-menojensa kasvattamista kuroakseen umpeen jälkeenjääneisyytensä Euroopan yhteisön tämän alan keskimääräisiin menoihin nähden.

Televiestintäalalla Kypros on jo toteuttanut useita toimenpiteitä yhteisön säännöstön täytäntöönpanemiseksi, etenkin päätelaitteiden markkinoiden vapauttamisen, kansainvälisen puhelinverkon yhteisen tunnuksen, Euroopan yleisen numeron sekä hätäpuhelun osalta. Muut toimenpiteet ovat kohdistuneet GSM-taajuuskaistojen varaamiseen, yhteisön yleiseurooppalaiseen maanpäälliseen yleiseen kaukohakujärjestelmään (ERMES) sekä eurooppalaiseen langattomaan televiestintään (DECT (es de en fr)).

Hallitus toteutti huhtikuussa 2002 laajan julkisen kuulemisen matkaviestintäalan avaamisesta kilpailulle. Se ilmoitti myös myöntävänsä GSM-luvan toiselle operaattorille marraskuussa 2002 järjestetyn tarjouspyyntömenettelyn jälkeen. Lisäksi uusi numerointisuunnitelma tuli voimaan heinäkuussa 2002. Hintojen tasapainottamissuunnitelma saatiin päätökseen huhtikuussa 2002, mutta kustannuslähtöistä hinnoittelua ei ole vielä sovellettu.

Kyproksen on vietävä päätökseen yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, otettava käyttöön kustannuksiin perustuvat käyttömaksut ja toteutettava tilaajayhteyksien eriyttäminen. Näillä toimilla tähdätään televiestintämarkkinoiden täydelliseen vapautumiseen.

Sääntelyjärjestelmän osalta hyväksyttiin maaliskuussa 2002 televiestintää ja postipalveluja koskeva vuoden 2002 laki ja heinäkuussa 2002 radioviestintää koskeva laki. Koska televiestintää ja postipalveluja koskeva laki tulee kuitenkin voimaan vasta sen soveltamissäädösten käyttöönoton jälkeen, alan säännöstöä ei panna täytäntöön ennen vuoden 2003 alkua. Kansallisen valvontaviranomaisen osalta televiestinnän ja postipalvelujen sääntelykomissaari ja varakomissaari aloittivat toimintansa tammikuussa 2002. Kypros on nimittänyt myös neuvoa-antavan komitean, joka antaa neuvoja komissaarille tämän toimiston yleistä organisointia ja toimintaa koskevissa kysymyksissä. Uusi sähköistä viestintää koskeva sääntelyjärjestelmä hyväksyttiin vuonna 2002.

Internetin alalla Kypros on tarkistanut kansallisia ensisijaisia tavoitteitaan eEurope 2002 -toimintasuunnitelmassa hyväksyttyjen erityistoimien sisällyttämiseksi niihin. Alalla tarvitaan kuitenkin huomattavia ponnisteluja, etenkin kun otetaan huomioon, että Internetin levinneisyys Kyproksella on yksi Euroopan maiden alhaisimmista.

Postipalvelujen osalta edellä mainitulla televiestintää ja postipalveluja koskevalla lailla vapautettiin toimilupien myöntäminen ja määrättiin yleispalvelun tarjoamisesta. Televiestinnän ja postipalvelujen sääntelykomissaarin nimittämisen ansiosta on voitu perustaa asianmukainen alan valvontaelin. Kypros on laatinut viisivuotissuunnitelman (2000-2006), jonka tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja ottaa käyttöön kirjanpitojärjestelmä vuoden 2002 loppuun mennessä. Kyproksen on kuitenkin vielä vietävä kansallisen lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen päätökseen erityisesti lupien myöntämiseen liittyvien järjestelyjen, yleispalvelujen kirjanpitojärjestelmien, markkinoille saattamista koskevien lupien, hallinnollisten maksujen ja palvelujen laadun osalta.

Viimeisin päivitys 13.01.2004

Top