Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, ettei tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla ole suuria ongelmia, kuten ei myöskään tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien toteuttamisessa tai televiestintämarkkinoiden vapauttamisessa.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että Unkarissa oli kiinnitetty erityishuomiota tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen sekä tietoyhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Televiestinnän alalla olisi kuitenkin vielä tehtävä lisäponnisteluja laillisen kilpailun vapauttamiseksi ja valvomiseksi.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa painotettiin, että Unkari oli edelleen korostanut tietoyhteiskunnan merkitystä ja edistynyt tutkimuksessa ja teknologian kehittämisessä erityisesti osallistumalla alan viidenteen puiteohjelmaan. Kertomuksessa todettiin myös, että Unkari oli edistynyt televiestintämarkkinoiden avaamisessa. Lisäponnistelut olisivat kuitenkin vielä tarpeen sääntöjen ja erityisesti toimilupia koskevien sääntöjen luonnissa.

Lokakuussa 2000 komissio vahvisti, että Unkari oli ottanut tällä alalla edistysaskeleita, ja esimerkiksi televiestintämarkkinoilla noudatettiin jo vahvasti yhteisön säännöstöä. Ponnisteluja oli tästä huolimatta edelleen jatkettava postipalvelujen kehittämistä.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa korostetaan, että Unkari edistyy jatkuvasti tieteen ja tutkimuksen alalla. Lisäksi kertomuksessa painotetaan, miten merkittäviä edistysaskeleita on otettu televiestintämarkkinoiden vapauttamisessa ja sitä koskevan sääntelykehyksen täytäntöönpanossa.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Unkari täyttää suurimmaksi osaksi antamansa sitoumukset ja televiestintäalan vaatimukset ja että se noudattaa osittain liittymisneuvotteluissa tehtyjä postipalveluja koskevia sitoumuksia ja vaatimuksia. Televiestintäalalla on syytä vauhdittaa yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa, erityisesti ottamalla käyttöön kohtuulliset yhteenliittämistä koskevat säännökset.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

EY:n perustamissopimuksen 164 artiklassa (entinen 130 g artikla) ja puiteohjelmassa (166 artikla, entinen 130 i artikla) määrättyjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen yhteisön tason toimien tavoitteena on Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn ja yleisen elämänlaadun parantaminen sekä kestävän kehityksen ja muiden yhteisten politiikkojen tukeminen.

Euroopan unionin ja Unkarin välillä tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että assosioituneen valtion on tehtävä yhteistyötä näillä aloilla erityisesti niin, että se osallistuu puiteohjelmaan. Keski- ja Itä-Euroopan maita koskeva valkoinen kirja (1995) ei sisällä tätä alaa koskevia suoria toimia.

Euroopan yhteisön televiestintäpolitiikan tavoitteena on poistaa esteet telelaitteiden, -palvelujen ja -verkkojen yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan tieltä, avata ulkomaiset markkinat EU:n yrityksille ja tarjota yleisesti saatavia nykyaikaisia palveluja kaikille EU:n kansalaisille ja yrityksille. Nämä tavoitteet on saavutettava yhdenmukaistamalla tarjottavien palvelujen standardit ja ehdot, vapauttamalla päätelaitteiden, palvelujen ja verkkojen markkinat ja luomalla tarpeellinen lainsäädäntö.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään yhteistyöstä, jolla pyritään nostaman Unkarin standardit ja käytännöt Euroopan yhteisön tasolle televiestintä- ja postipolitiikassa, standardoinnissa, lainsäädäntöperiaatteissa ja infrastruktuurien uudistamisessa. Valkoisessa kirjassa korostetaan sääntelyn, verkkojen ja palvelujen lähentämistä, ja tätä täydennetään muilla toimilla, jotka vähitellen vapauttavat telealan.

ARVIOINTI

Tutkimus ja teknologinen kehittäminen

Yhteisön nykyisessä säännöstössä ei edellytetä, että tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevat asiat pitäisi siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä. Unkarin hallitus on kuitenkin lisännyt merkittävästi tälle alalle varaamansa taloudellisen tuen määrää. Kun tuen määrä oli 0,6 prosenttia BKT:sta vuonna 1998, vuonna 1999 sen osuus oli yksi prosentti.

Vuodesta 1999 lähtien Unkari on ollut täysipainoisesti mukana viidennessä puiteohjelmassa (1998-2002). Unkari osallistuu myös viidenteen Euratom-puiteohjelmaan, joka koskee tutkimus- ja opetustoimia (1), ja se on myös ilmaissut halukkuutensa osallistua kuudenteen puiteohjelmaan (2002-2006).

Unkari on myös päättänyt tehdä tutkimustoimintansa avoimeksi jäsenvaltioiden yrityksille, tutkijoille ja yliopistoille. Yliopistoille ja tutkimuslaitoksille on annettu mahdollisuus tehdä suuria palkankorotuksia vuonna 2001. Lisäksi maassa aloitettiin vuonna 2001 uusia tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä ohjelmia laajojen tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin liittyvien hankkeiden tukemiseksi. Näille hankkeille on varattu huomattavat määrärahat.

Vuonna 2002 annetussa kertomuksessa komissio korostaa, että hallitus on päättänyt uusista verovähennyksistä, joilla se haluaa kannustaa yritysten tutkimustoimia. Unkarilaisella yrityksellä on nykyään mahdollisuus vähentää verotuksessa jopa 200 prosenttia tutkimuskuluistaan, minkä pitäisi hyödyntää erityisesti pk-yrityksiä, joilla ei yleensä ole varoja kalliiden hankkeiden käynnistämiseen. Ponnisteluja on kuitenkin vielä jatkettava pk-yritysten osallistumisvalmiuksien lisäämiseksi. Tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen varattu BKT-osuus on edelleen niukanlainen ja sitä on lisättävä, mikä onkin tutkimuksesta ja tieteestä vastaavan opetusministeriön asialistalla.

Televiestintä

Televiestinnän alalla Unkari on edistynyt merkittävästi sekä verkkojen että palvelujen alalla. Useisiin toimiin on ryhdytty televiestintäalaa koskevan lainsäädännön lähentämiseksi. Alalla on tapahtunut valtavaa kehitystä: matkaviestintäpalvelujen ja Internet-palvelujen levinneisyydessä on edistytty erityisen hyvin, matkaviestintäpalvelujen kohdalla levinneisyysaste on noussut yli 50 prosenttia. Matkapuhelinoperaattoreita on kolme, mutta UMTS-toimiluvat ovat vielä myöntämättä. Kiinteän puhelinverkon uudistus on saatu päätökseen, mutta yleisyysaste on alle 37 prosenttia ja yleistyminen alkaa pikku hiljaa hidastua. Hintojen tasapainottamisessa kaivataan edelleen kehitystä, ja terveen kilpailun kehittymisestä on pidettävä huoli. Unkarin hallitus on tehnyt päätöksen, jossa esitellään tieto- ja viestintäpalvelujen ja -infrastruktuurien pääperiaatteet vuoteen 2005 asti.

Unkari on jatkanut markkinoidensa vapauttamista erityisesti antamalla mahdollisuuden tarjota rajatulle käyttäjäryhmälle puheensiirtopalveluja ja kaapelioperaattoreille mahdollisuuden tarjota Internet-palveluja sekä myöntämällä eräälle yksityisyritykselle kaksi toimilupaa Internet-puhelinliikennettä varten. Hallituksen toukokuussa 1999 tekemän päätöksen nojalla kaikki vapaat matkaviestintäoperaattorit saavat yhtä aikaa käyttöönsä sekä GSM 900- että DCS 1800 -taajuudet, joiden ansiosta niillä on yhtäläiset mahdollisuudet toimia matkapuhelinmarkkinoilla. Kiinteän verkon operaattoreiden toimintaa ollaan yksityistämässä kokonaisuudessaan. Unkari on avannut tähän asti kaikkein merkittävimmät kiinteän verkon puheensiirtomarkkinat joulukuussa 2001.

Kesäkuussa 1999 Unkari hyväksyi uuden lainsäädännön, joka estää puheensiirtopalvelujen tarjoajia hyötymästä yksinoikeuksista, jotka liittyvät kaapelitelevisioverkkojen rakentamiseen tai ostamiseen niillä alueilla, joilla niillä on toimilupa. Määräysten tavoitteena on edistää kilpailua puheensiirtomarkkinoiden avauduttua.

Sääntelykehyksen osalta todetaan, että Unkarin televiestintämarkkinat ovat olleet kilpailulle avoimet siitä lähtien, kun uusi viestintälaki tuli voimaan joulukuussa 2001. Lisäksi alaa koskeva ensisijainen lainsäädäntö ja siitä johdettu oikeus ovat miltei kokonaan yhteisön säännöstön mukaiset. Siitä huolimatta on vielä tehtävä merkittäviä muutoksia, jotka koskevat operaattorin valintaa ja yhteisön säännöstön täytäntöönpanon avoimuutta verkkojen yhteenliittämisessä. Yleispalveluihin liittyvät määräykset on vielä pantava kokonaisuudessaan täytäntöön ja mukautettava yhteisön säännöstöön. Alan kilpailun lisäämiseksi Unkarin on toteutettava yhteenliittämisen ja Internet-liittymien maksuja alentavia toimenpiteitä. Hallitus antoi vuonna 2003 uuden televiestintälain, jonka avulla yhteisön vuoden 2002 säännöstö otetaan täysimääräisenä käytäntöön.

Televiestintäalaa koskevissa tietosuoja-asioissa yhteisön säännöstö on jo pantu täytäntöön matkapuhelinverkkojen (GSM) osalta. Hintojen tasapainottaminen etenee nopeasti vuokrattujen linjojen hintojen ja yhteenliitäntähintojen laskemisen ansiosta. Paikallisviestintäpalvelujen hinnat ja koti- ja yrityskäyttöön tarkoitettujen linjojen lupamaksut ovat nousseet huomattavasti. Ratkaisematta ovat kysymykset, jotka koskevat yleispalveluja, puhelinnumeroiden valintaa ja toimilupien myöntämiseen liittyvien määräysten mukauttamista yhteisön säännöstöön.

Postipalvelut

Postipalvelujen alalla on tapahtunut kehitystä sen jälkeen, kun sopimus UNEXin (Unipostin ulkopuolinen valvontajärjestelmä) kanssa allekirjoitettiin ja postialaa koskeva toimilupien myöntämiseen ja valvontaan liittyvä palveluyksikkö perustettiin. Vuonna 2002 alan vapauttamista on edelleen jatkettu. Ainoastaan yksityispalveluja ei ole niitä koskevan direktiivin mukaisesti vielä kokonaan vapautettu. Edellä mainitun viestintälain päämääränä on varmistaa postipalvelujen rahoitus yleispalveluna. Unkarin on vielä määrä laatia uusi yleispostipalvelujen varoja koskeva lainsäädäntö. Samoin on erityisesti työhönotto- ja koulutustoimenpiteiden avulla vahvistettava alan hallinnollisia valmiuksia.

Tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskunnan alalla Unkari osallistuu aktiivisesti tietoyhteiskuntaa käsittelevän korkean tason komitean toimintaan. Tietokoneen omistavien kotitalouksien sekä Internetkäyttäjien määrä on merkittävästi lisääntynyt, ja tietoyhteiskunnan kehittämiseksi on laadittu kansallinen strategia. Talouskasvua ja tietoyhteiskuntaa koskeva ohjelma, johon on sisällytetty eEurope+-toimintasuunnitelman (2) painopisteet, on kyseisen strategian täytäntöönpanoon tarkoitettu väline.

Viimeisin päivitys 20.02.2004

Top