Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa komissio arvioi, ettei Virolla ole odotettavissa suuria ongelmia tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla. Televiestinnästä komissio totesi, että Viro on vapauttanut alaa nopeasti, ja sillä on hyvät mahdollisuudet saada lainsäädäntönsä yhteisön lainsäädännön mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä, jos se lisää ponnistuksiaan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Tietoyhteiskunnasta todettiin, että myönteinen suhtautuminen televiestintäalan vapauttamiseen ja koulutusalalla tehdyt toimet helpottanevat osaltaan myös tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien toteuttamista.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että tietoyhteiskunta sekä tutkimus ja teknologinen kehittäminen kuuluvat Viron ensisijaisiin tavoitteisiin. Viro on edistynyt näillä aloilla. Televiestinnästä todettiin, että vaikka alaa koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa on tapahtunut edistymistä, Viron on edelleen jatkettava toimien toteuttamista.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa televiestinnästä todettiin, että Viron on edelleen hyväksyttävä alaa koskevaa avainlainsäädäntöä käynnissä olevasta yksityistämisprosessista huolimatta. Tietoyhteiskunnan sekä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla on saavutettu edistymistä Viron täysipainoisen viidenteen puiteohjelmaan assosioitumisen ansiosta.

Lokakuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todettiin, että kuluneen vuoden aikana oli tapahtunut merkittävää edistymistä.

Vuonna 2001 Viro jatkoi yhteisön säännöstön lähentämistä koskevan politiikan toteuttamista muun muassa televiestintäalaa vapauttamalla ja alaa koskevaa lainsäädäntöä säätämällä.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa korostetaan, että Viro on edistynyt erityisesti postipalvelualalla. Televiestintä- ja tietoyhteiskunnan alalla tapahtuneet huomattavat edistysaskeleet on huomioitu jo aiemmin. Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla on myös edistytty.

Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että liittymisneuvottelujen yhteydessä tehtyjä televiestintää ja tutkimusta koskevia sitoumuksia pääosin noudatetaan. Postipalvelujen osalta velvoitteet on toteutettu vain osittain.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Perustamissopimuksen 164 artiklassa (entinen 130 G artikla) ja puiteohjelmassa (166 artikla, entinen 130 I artikla) määrättyjen tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen yhteisön tason toimien tavoitteena on Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn ja yleisen elämänlaadun parantaminen sekä kestävän kehityksen ja muiden yhteisten politiikkojen tukeminen.

Euroopan unionin ja Viron solmimassa Eurooppa-sopimuksessa määrätään näillä aloilla tehtävästä yhteistyöstä ja assosioidun valtion osallistumisesta puiteohjelmaan. Keski- ja Itä-Euroopan maita ja sisämarkkinoita käsittelevään valkoiseen kirjaan (1995) ei sisälly alaa koskevia välittömiä toimenpiteitä.

Euroopan yhteisön televiestintäpolitiikan tavoitteena on poistaa esteet telelaitteiden, -palvelujen ja -verkkojen yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan tieltä, avata ulkomaiset markkinat EU:n yrityksille ja tarjota yleisesti saatavia nykyaikaisia palveluja kaikille EU:n asukkaille ja yrityksille. Nämä tavoitteet saavutetaan yhdenmukaistamalla tarjottavien palvelujen standardit ja edellytykset, vapauttamalla päätelaitteiden, palvelujen ja verkkojen markkinat ja antamalla tarpeellinen lainsäädäntö.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään yhteistyöstä, jolla pyritään saamaan standardit ja käytännöt kohti Euroopan yhteisön tasoa televiestintä- ja postipolitiikassa, standardoinnissa, lainsäädäntöperiaatteissa ja infrastruktuurien uudistamisessa. Valkoisessa kirjassa korostetaan sääntelyn, verkkojen ja palvelujen lähentämistä, jota täydennetään muilla toimilla, jotka vähitellen vapauttavat telealan.

ARVIOINTI

Tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla Viro on kesäkuusta 1999 alkaen assosioitu viidenteen puiteohjelmaan (1998-2002). Opetusministeriöön on perustettu tukiyksikkö tätä silmällä pitäen. Viro on myös päättänyt avata tutkimustoimintaansa muiden jäsenvaltioiden tutkijoille. Yhteisön nykyistä säännöstöä ei ole tarkoitus saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viron on kuitenkin varmistettava, että sen yleinen lainsäädäntö ei ole ristiriidassa yhteisön säännöstön kanssa. Vuoden 2001 kertomuksessa komissio kannusti Viroa parantamaan tutkimusinfrastruktuurejaan. Viron parlamentti hyväksyi joulukuussa 2001 tutkimus- ja kehitysstrategian kaudelle 2002-2006. Tämän strategian avulla valmistellaan vuosittaiset tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiota koskevat toimintaohjelmat. Tutkimukselle ja teknologiselle kehittämiselle varattuja määrärahoja lisättiin vuonna 2001. Tutkimukselle, kehittämiselle ja innovaatiolle varattujen määrärahojen odotetaan kasvavan 1,5 prosenttiin viimeistään vuonna 2006. Viro on myös ilmoittanut halukkuudestaan assosioitua kuudenteen puiteohjelmaan (2002-2006).

Viro on edistynyt merkittävästi televiestinnän yksityistämisessä ja televiestintäalan infrastruktuurien uudistamisessa. Tammikuussa 1999 televerkkojen operaattori käynnisti laajan osakeannin kansainvälisillä markkinoilla. Uusi televiestintälaki hyväksyttiin helmikuussa 2000. Laki muodostaa tarvittavat lainsäädännölliset puitteet yhteisön säännöstön täytäntöönpanolle. Televiestinnän markkinoita on 1. tammikuuta 2001 lähtien avattu vähitellen. Tämä johti myös paikallisverkkomarkkinoiden avaamiseen muutamaa kuukautta myöhemmin.

Matkapuhelinalan toiminta on lähtenyt onnistuneesti käyntiin. Vuonna 2002 matkapuhelintiheys oli noussut 54 prosenttiin. Virossa toimii kolme GSM-operaattoria. Myös kiinteän puhelinverkon tehokkuus on noussut nopeasti ja hinnat ovat tasapainottuneet. Lisäponnistuksia on kuitenkin vielä tehtävä hintojen tasapainottamiseksi. Viron on myös toteutettava toimia yleispalvelujen luonteen eli jatkuvan saatavuuden säilyttämiseksi muun muassa erityistariffeja asettamalla.

Vuoden 2002 kertomuksessa pannaan merkille, että Viro on toteuttanut televiestintämarkkinoiden vapauttamisen ja alan lainsäädännön täytäntöönpanon onnistuneesti. Viron lainsäädäntö on suurelta osin yhteisön säännöstön mukaista lukuun ottamatta operaattorin ennaltavalintaa ja säännöstön edellyttämiä yleispalvelujen osatekijöitä.

Kaapeliverkkoja koskeva laki hyväksyttiin helmikuussa 1999. Laissa säännellään kaapeliverkkojen kautta tarjottavia televiestintäpalveluja. Siinä määrätään myös kaapeliverkkojen kautta tarjottavia palveluja koskeneiden rajoitusten poistamisesta. Laissa säädetään myös televiestintä- ja kaapeliverkkojen ristikkäisestä omistusyhteydestä. Kaapelilähetystoimintaa on avattu kilpailulle toukokuussa 2001 säädetyn lain jälkeen.

Postipalvelut on jo vapautettu. Kesäkuussa 2001 hyväksytty postilaki tuli voimaan tammikuussa 2002. Tämän lain mukaisesti yleisten postipalvelujen tarjoamiseen tarvittava lupa voidaan myöntää vain sellaiselle postipalvelujen tarjoajalle, joka soveltaa koko Viron alueella yhdenmukaisia tariffeja. Lainsäädäntöä on kuitenkin vielä yhdenmukaistettava erityisesti riippumattoman sääntelyelimen, lupajärjestelmän, yleispalvelujen tarjoajien sekä postipalvelujen laadun valvontaan liittyvien standardien osalta.

Tietoyhteiskuntaan liittyvistä toimista Viro on jatkanut koulujen tietokoneistamisohjelman (Tiger Leap) täytäntöönpanoa. Ohjelman avulla pyritään saamaan tietokoneet ja Internet-liittymä kaikkiin kouluihin sekä tietokoneistamaan koulujen hallintorakenteet. Myöhästymisiä ovat aiheuttaneet kuitenkin laadukkaiden puhelinyhteyksien puute syrjäseuduilla sekä taloudelliset rajoitukset. Keski- ja Itä-Euroopan valtioista Viron Internet-tiheys on kaikkein suurin. Viro on myös jatkanut hallituksensa toukokuussa 2001 hyväksymän tietotekniikkaa koskevan toimintasuunnitelman 2002-2003 täytäntöönpanoa.

Viimeisin päivitys 15.01.2004

Top