Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission kertomus [KOM(1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEK(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM (2002) 700 lopullinen - SEK(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Kyproksen lainsäädäntö on ollut yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa vuodesta 1989 lähtien. Lisätoimet ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voidaan ottaa huomioon yhteisön säännöstöön vuonna 1997 tehdyt muutokset. Toimivaltaiset viranomaiset ovat sitoutuneet saattamaan kansalliset säännökset yhdenmukaisiksi yhteisön lainsäädännön kanssa mahdollisimman pikaisesti.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa korostettiin Kyproksen lainsäädännön yhdenmukaisuutta yhteisön säännöstön kanssa ja sen määritelmien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, samoin kuin mainonnan, etämarkkinoinnin ja yleisradiotoiminnan mukauttamisjärjestelyjä.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa mainittiin, että Kypros oli edistynyt merkittävästi ja että audiovisuaalialaa koskeva lainsäädäntö oli täysin yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa osoitettiin, että Kypros oli jatkanut kulttuuri- ja audiovisuaalialaa koskevan lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa huomautettiin, että tilanne oli kehittynyt audiovisuaalipolitiikan alalla viimeisimmän määräaikaiskertomuksen jälkeen.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Audiovisuaalialaa koskeva yhteisön säännöstö perustuu audiovisuaalisten palvelujen tarjoamiseen ja vapaaseen liikkuvuuteen sekä eurooppalaisen ohjelmateollisuuden edistämiseen sisämarkkinoilla. Säännöstö sisältyy televisiota ilman rajoja koskevaan direktiiviin, jonka soveltamisala koskee kaikkia lähetystoiminnan harjoittajia lähetystavasta (maanpäällinen, satelliitti- ja kaapelilähetystoiminta) tai kyseisten yritysten julkis- tai yksityisoikeudellisesta asemasta riippumatta. Lisäksi direktiivissä määritellään rajat ylittävän lähetystoiminnan perussäännöt. Audiovisuaalialan säännöstön pääkohdat ovat seuraavat:

  • Varmistetaan televisiolähetysten vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä.
  • Edistetään eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten tuotantoa ja levitystä (säätämällä eurooppalaisille teoksille ja itsenäisten tuottajien teoksille vähimmäisosuus lähetysajoista).
  • Määritetään televisiotoimintaa koskevat perusstandardit.
  • Taataan alaikäisten suojelu ja vastineoikeus.

ARVIOINTI

Kyproksen audiovisuaalialaa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin helmikuussa 2000, mikä yhdenmukaisti sitä entisestään yhteisön säännöstön kanssa. Radio- ja televisioalasta vastaavan viranomaisen hallinnollisia valmiuksia vahvistettiin ja sen valtuuksia lisättiin.

Komission vuoden 2001 kertomuksessa korostettiin, että Kypros oli vahvistanut edelleen hallinnollisia valmiuksiaan radio- ja televisioalaa koskevan lain soveltamiseksi. Radio- ja televisioalasta vastaavan hallintoviranomaisen (CRTA) toiminnasta oli tiedotettu kansalaisille.

CRTA asetti vuonna 2002 rajatonta televisiota koskevan direktiivin säännösten yhdenmukaistamisen yhteydessä perusteita, joilla voidaan määrittää, mitä tapahtumia on pidettävä Kyproksen kansalaisten kannalta merkittävinä. CRTA laati myös näitä tapahtumia koskevan luettelon. Lisäksi CRTA laati kertomuksen siitä, miten hyvin Kyproksen radio- ja televisioyhtiöt noudattavat lainsäädäntöä, jonka mukaan suurimman osan maassa lähetetyistä audiovisuaalisista tuotoksista on oltava eurooppalaisia. Kertomus osoittaa, että kaikki maksuttomat radio- ja televisioasemat noudattavat asianmukaista lainsäädäntöä. CRTA on myös toiminut erityisen aktiivisesti esimerkiksi alaikäisten suojelemiseksi tapauksissa, joissa lähetykset saattavat sisältää heille vahingollista aineistoa.

Kypros on ratifioinut Euroopan neuvoston eurooppalaista rajat ylittävää televisiotoimintaa koskevan yleissopimuksen. Maa on lisäksi toteuttanut toimenpiteitä, jotta se voi osallistua yhteisön Media Plus ja Media Koulutus -ohjelmiin vuodesta 2003 lähtien.

Kulttuurialalla neuvotellaan parhaillaan kyproslaisten järjestöjen osallistumisesta Kulttuuri 2000 -ohjelmaan.

Viimeisin päivitys 07.11.2002

Top