Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(700) lopullinen - SEC(2001) 1748 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että Unkarin lainsäädännön yhdenmukaistamisessa tapahtuneen tasaisen edistymisen ansiosta ja sillä edellytyksellä, että Unkari toteuttaa tarpeelliset teollisuuden rakenteelliset mukautukset, Unkari todennäköisesti pystyy lähivuosina täyttämään Euroopan yhteisön audiovisuaalialaa koskevat vaatimukset.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin tiettyä edistystä etenkin siltä osin, että televisio ilman rajoja -direktiivi oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta kertomuksessa painotettiin myös tarvetta lisätä ponnisteluja kansallisen lainsäädännön saattamiseksi yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin, että Unkarin lainsäädäntö oli pitkälti saatettu yhdenmukaiseksi audiovisuaalialaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa. Mitään edistystä ei kuitenkaan ollut tapahtunut marraskuussa 1998 laaditun kertomuksen jälkeen.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa ilmoitettiin, että audiovisuaalialalla oli tapahtunut vain vähän edistystä vuonna 2000.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa Euroopan komissio toi esiin, ettei audiovisuaalialalla ollut tapahtunut mitään edistystä, mutta kulttuurin alalla oli jatkettu valmistautumista yhteisön toimiin osallistumiseen.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa korostettiin Unkarin edistyneen merkittävästi lainsäädäntönsä yhdenmukaistamisessa audiovisuaalialaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa.

Marraskuussa 2003 laaditussa kertomuksessa todetaan, että Unkari täyttää osittain liittymisvaatimukset audiovisuaalialalla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Audiovisuaalialaa koskeva yhteisön säännöstö perustuu audiovisuaalialan palvelujen tarjoamiseen ja vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa sekä eurooppalaisen ohjelmateollisuuden edistämiseen sisämarkkinoiden yhteydessä. Säännöstö sisältyy "televisio ilman rajoja" -direktiiviin, jonka soveltamisalaan kuuluvat kaikki lähetystoiminnan harjoittajat lähetystavasta riippumatta (maanpäällinen, satelliitti-, kaapelilähetystoiminta) tai kyseisten yritysten julkis- tai yksityisoikeudellisesta asemasta riippumatta. Lisäksi direktiivissä määritellään rajat ylittävän lähetystoiminnan perussäännöt. Audiovisuaalialan säännöstön pääkohdat ovat seuraavat:

  • Varmistetaan televisiolähetysten vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä.
  • Edistetään eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten tuotantoa ja levitystä (säätämällä eurooppalaisille teoksille ja itsenäisten tuottajien teoksille vähimmäisosuus lähetysajoista).
  • Määritetään televisiotoimintaa koskevat perusstandardit.
  • Taataan alaikäisten suojelu ja vastineoikeus.

Euroopan unionin ja Unkarin välisessä Eurooppa-sopimuksessa määrätään yhteistyöstä audiovisuaalisen teollisuuden edistämiseksi ja nykyaikaistamiseksi sekä audiovisuaalialan politiikan sääntelyyn liittyvien näkökohtien yhdenmukaistamisesta.

"Televisio ilman rajoja" -direktiivi on yksi niistä toimista, jotka Keski- ja Itä-Euroopan maiden on hyväksyttävä ensimmäisessä vaiheessa, sellaisena kuin se on määritelty valkoisessa kirjassa Unionin sisämarkkinoihin liittymisen valmistelu - Keski- ja Itä-Euroopan assosioidut maat (1995).

ARVIOINTI

Audiovisuaalialaa koskeva lainsäädäntö on vahvistettu vuoden 1996 laissa radio- ja televisiopalveluista. Lailla purettiin valtion monopoli tiedotuksen alalla. Sillä perustettiin myös kansallinen radio- ja televisioneuvosto, joka vastaa katsojalukujen arvioinnista sekä tiedotusvälineiden, ohjelmien ja palvelujen valvonnasta.

Unkari hyväksyi lokakuussa 1998 lain Euroopan neuvoston rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Lailla myös saatetaan "televisio ilman rajoja" -direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yleissopimuksen määräysten tehokas soveltaminen etenkin satelliittilähetysten alalla vaatii kuitenkin vielä työtä.

Uusi tiedotusvälineitä koskeva laki hyväksyttiin viimein heinäkuussa 2002. Komissio katsoo, että kun uusi laki on tullut kokonaisuudessaan voimaan, yhteisön audiovisuaalialan säännöstö on pääosin saatettu osaksi Unkarin kansallista lainsäädäntöä. Jotkin säännökset, kuten ne, jotka liittyvät eurooppalaisiin teoksiin, tulevat voimaan liittymisen jälkeen, jolloin myös lakkautetaan kansallisuuteen perustuvaa syrjintää koskevat lait. Säännöt, jotka säätelevät ohjelmien lähettämistä yksinoikeudella, puolestaan tulevat voimaan tietyllä viiveellä mutta ennen liittymistä. Joitakin kohtia on kuitenkin vielä selvennettävä etenkin eurooppalaisten teosten osalta.

Yleisradiotoimintaa koskeva lainsäädäntö kuuluu kansallisen kulttuuriperinnön ministeriön ja oikeusministeriön toimivaltaan. Unkarin audiovisuaalialan sääntelystä ja valvonnasta vastaa kansallinen radio- ja televisiotoiminnan neuvosto, jolla on valvonta- ja sanktiovalta. Neuvosto on riippumaton elin, joka toimii suoraan parlamentin alaisuudessa. Uuden tiedotusvälineitä koskevan lain hyväksymisen myötä neuvostoa voidaan joutua vahvistamaan. Euroopan komission mielestä sen avoimuutta olisikin syytä parantaa etenkin taajuuksien myöntämisen ja varojen jakamisen alalla. Ponnisteluja pitäisi lisätä myös audiovisuaalialan toiminnan raportoinnin alalla.

Komission kertomuksessa vuonna 2003 korostetaan, että Unkarin on vielä yhdenmukaistettava kielipolitiikkaa koskevat kansalliset säännöksensä. Komissio arvioi, että yhteisön säännöstön täytäntöönpanolle välttämättömät hallinnolliset voimavarat audiovisuaalialalla ovat riittävät.

Kulttuurin alalla Unkari on osallistunut Kulttuuri 2000 -puiteohjelmaan vuodesta 2001 lähtien. Unkari jatkaa rakenteidensa mukauttamista voidakseen osallistua yhteisön toimiin.

Viimeisin päivitys 12.01.2004

Top