Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission kertomus [KOM(1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1202 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Vuonna 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kyproksen lainsäädäntö oli yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Kypros on myös osallistunut vuodesta 1997 lähtien yhteisön ohjelmiin koulutus- ja nuorisotoiminnan alalla.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa korostettiin, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja etenkin kansalaisuutta koskevaa syrjimättömyyden periaatetta oli sovellettava koulutus- ja nuorisoalalla. Kyproksen aikomuksena oli osallistua vastaisuudessakin yhteisön tämän alan ohjelmiin.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa korostettiin, että Kypros oli edistynyt lainsäädäntönsä yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa ja vahvistanut tämän alan valmiuksiaan. Lisätoimet olivat välttämättömiä strategian kehittämiseksi ja lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa katsottiin, että Kypros oli edistynyt merkittävästi. Maahanmuuttajien lasten koulutusta koskeva direktiivi oli saatettu kokonaisuudessaan osaksi tutkintotodistuksia koskevaa uutta lakia ja alaa oli myös uudistettu muuttamalla opetusta ja ammatillista koulutusta koskevaa lakia. Kypros osallistui lisäksi yhteisön toiseen ohjelmavaiheeseen (Sokrates-, Leonardo- ja Nuoriso-ohjelmat).

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että tällä saralla oli edelleen edistytty. Kyproksen oli kuitenkin edelleen pyrittävä kehittämään ja toteuttamaan uudistuksia etenkin elinikäisen oppimisjärjestelmän sekä keskiasteen teknisen ja ammatillisen opetusjärjestelmän aloilla.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa arvioitiin, että Kyproksen tilanne on suurelta osin yhteisön säännöstön mukainen. Siirtotyöläisten lasten koulutuksen osalta säännöstön tarkoituksenmukaista täytäntöönpanoa on kuitenkin edelleen edistettävä.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että

  • yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen sisällyttämällä siihen eurooppalaisen ulottuvuuden sekä tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen arvossa niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta (149 artikla, ent. 126 artikla) opetuksen sisällön ja koulutusjärjestelmien järjestämisen osalta
  • yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia (150 artikla, ent. 127 artikla). Yhteisön toiminnalla pyritään helpottamaan teollisiin muutoksiin mukautumista ja edistämään ammattiin pääsyä työmarkkinoilla.

Näitä määräyksiä sovelletaan lähinnä kolmessa laajassa toimintaohjelmassa: Sokrates (es de en fr), Leonardo da Vinci ja Nuorten Eurooppa. Näitä toimintaohjelmia on päivitetty äskettäin uudessa ohjelmavaiheessa: Sokrates -, Leonardo - ja Nuoriso -ohjelmissa.

ARVIOINTI

Kypros on edistynyt merkittävästi koulutus- ja nuorisoalalla. Marraskuussa 1999 annettiin ammatillisen pätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskeva uusi laki, jossa säädetään muun muassa ammatillista pätevyyttä koskevien standardien laatimisesta. Tämä on tärkeä edistysaskel pätevyyksien vastavuoroisessa tunnustamisessa. Maassa on niin ikään perustettu korkeakoulututkintotodistusten tunnustamista ja vastaavuutta käsittelevä neuvosto.

Kypros on osallistunut myös 1. marraskuuta 1997 alkaen Sokrates-, Leonardo- ja Nuoriso-ohjelmiin.

Keskiasteen opetuksen ja ammatillisen koulutuksen uudistamisessa on edistytty huomattavasti lakiin marraskuussa 2000 tehtyjen muutosten ansiosta. Niiden avulla on voitu hajauttaa toimia alueille ja perustaa soveltavien ja humanististen tieteiden yliopisto sekä etäopetuksen ja elinikäisen koulutuksen keskus. Tietotekniikka on otettu kaikkien peruskoulujen oppiaineeksi. Saavutetusta edistyksestä huolimatta on välttämätöntä vahvistaa opetus- ja tiedeministeriön hallinnollisia valmiuksia sekä kehittää elinikäinen oppimisjärjestelmä ja keskiasteen teknisen ja ammatillisen opetuksen järjestelmä.

Maassa on tarkoitus tunnustaa eurooppalaisen ylioppilastutkinnon ja Kyproksessa saatujen pätevyyksien vastaavuus EU:n kansalaisten syrjimättömyyden periaatteen noudattamiseksi koulutusalalla. Korkeakouluopetukseen osallistuvien oppilaiden tasa-arvoista kohtelua koskeva yhteisön säännöstö on saatettava paremmin osaksi maan kansallista lainsäädäntöä (esimerkiksi yliopistoihin kirjoittautumista koskevat oikeudet). Tällä tavoin voidaan välttää kaikenlainen kyproslaisten ja EU:n kansalaisten välinen syrjintä. Tässä yhteydessä kehitettiin vuonna 2002 pilottihanke, joka koskee ammatillisten pätevyysstandardien laatimista.

Siirtotyöntekijöiden lasten opetusta koskevan lainsäädännön periaatteet ovat yhdenmukaisia yhteisön säännöstön kanssa. Valtion kouluissa on jo tätä aihetta koskevia säännöksiä. Tietyt opettajat on koulutettu nimenomaan opettamaan paikallisella kielellä ja helpottamaan siirtotyöntekijöiden lasten sopeutumista koulujärjestelmään. Parhaillaan laaditaan myös opettajien koulutusta koskevaa erityistä ohjelmaa. Kyproksen parlamentti antoi marraskuussa 2000 tutkintotodistuksia koskevan uuden lain, joka on saatettu täysin vastaamaan siirtotyöntekijöiden lasten koulutusta koskevaa direktiiviä, ja jota varten on luotu uusi budjettikohta. Kyproksen olisi kuitenkin jatkettava yhteisön säännöstön tarkoituksenmukaista täytäntöönpanoa siirtotyöläisten lasten koulutuksen alalla.

Valtion kouluissa opetetaan jo EU:n pääkieliä.

Kypros on edistynyt säännöllisesti komission vuonna 1998 antaman kertomuksen jälkeen. Tätä lukua koskevat neuvottelut on saatu tilapäisesti päätökseen (ks. vuoden 2002 kertomus). Kypros ei ole pyytänyt alaa koskevaa siirtymäjärjestelmää.

Viimeisin päivitys 08.03.2004

Top