Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liettua

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liettua

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2007 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 507 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 707 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1750 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1406 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1204 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että liittymistä ajatellen Liettualla ei pitäisi olla suuria ongelmia koulutusta ja nuoria koskevissa asioissa.

Marraskuun 1998 kertomuksessa todettiin kuitenkin, että alalla saavutettu edistys oli vaatimatonta.

Lokakuussa 1999 antamassaan kertomuksessa komissio totesi, että koulutusjärjestelmän uudistus oli käynnistetty. Tässä tarkoituksessa julkaistiin helmikuussa 1999 yleisen koulutusjärjestelmän uudelleenjärjestelyä koskevat suuntaviivat. Marraskuusta 1998 lähtien Liettua oli osallistunut yhteisön Leonardo da Vinci -, Socrates- ja Nuorten Eurooppa III -ohjelmiin.

Marraskuun 2000 kertomuksessa korostettiin, että Liettua oli edistynyt koulutusjärjestelmänsä uudistamisessa sekä eurooppalaisten standardien käyttöönotossa. Maan olisi pitänyt tukeutua toteutuneeseen edistykseen saadakseen lainsäädäntönsä yhdenmukaistettua yhteisön säännöstön kanssa ja päättääkseen onnistuneesti koulutusjärjestelmän uudistuksen.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa arvioitiin, että Liettua oli edistynyt alalla jonkin verran sen ansiosta, että joulukuussa 2000 oli hyväksytty laki tieteen ja koulutuksen pitkän aikavälin rahoituksesta. Liettua osallistui Leonardo-, Socrates- ja Nuoriso-ohjelmien toiseen sukupolveen.

Lokakuussa 2002 antamassaan kertomuksessa komissio totesi, että edistystä on tapahtunut edelleen, joskin ponnisteluja tarvitaan vielä siirtotyöläisten lapsia koskevan direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi ja opetusministeriön hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi.

Marraskuun 2003 kertomuksessa arvioidaan, että Liettua noudattaa suurimmaksi osaksi liittymisneuvotteluista johtuvia sitoumuksia koulutuksen alalla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

EY:n perustamissopimuksessa säädetään, että

  • yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen sisällyttämällä siihen eurooppalaisen ulottuvuuden sekä tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen arvossa niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta (149 artikla, ent. 126 artikla) opetuksen sisällön ja koulutusjärjestelmien järjestämisen osalta
  • yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia (150 artikla, ent. 127 artikla). Yhteisön toiminnalla pyritään helpottamaan teollisiin muutoksiin mukautumista ja edistämään ammattiin pääsyä työmarkkinoilla.

Näitä säännöksiä pannaan täytäntöön pääasiassa kolmen laajan toimintaohjelman avulla. Ohjelmat ovat Sokrates (es de en fr), Leonardo da Vinci ja Nuorten Eurooppa, joita on hiljattain saatettu ajan tasalle uuden sukupolven ohjelmilla, joita ovat Sokrates, Leonardo ja Nuoriso-ohjelma.

ARVIOINTI

Vuodesta 1997 lähtien Liettua on uudistanut koulutusjärjestelmäänsä. Uudistus, joka koskee erityisesti ammatillista koulutusta, perustuu ammatillista koulutusta koskeviin lainsäädäntötoimiin, jotka hyväksyttiin alalla kohdattujen ongelmien ratkaisemiseksi vuosina 1997 ja 1998. Koulutuslaissa säädetään korkeakoulusektorin luomisesta, opetuksen laadun valvonnasta ja lukuisista säännöistä, joiden tarkoitus on taata koulutuksen yhtenäinen laatu. Lisäksi joulukuussa 1999 hyväksyttiin korkea-asteen koulutusta koskeva Liettuan valkoinen kirja, jossa suunnitellaan korkea-asteen koulutuksen kehitys vuoteen 2015 saakka. Joulukuussa 2000 Liettuan parlamentti hyväksyi lain tieteen ja koulutuksen pitkän aikavälin rahoituksesta.

Osallistuminen Socrates-, Leonardo da Vinci- ja Nuoriso-ohjelmiin on tyydyttävää, ja nykyiset kansalliset virastot ovat toimintakykyisiä. Opiskelijoiden liikkuvuudesta voidaan mainita, että Liettua, Latvia ja Viro allekirjoittivat helmikuussa 2000 sopimuksen korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta opiskelijoiden liikkuvuuden helpottamiseksi. EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun osalta uuden maaliskuussa 2000 hyväksytyn koulutuslain tarkoituksena on toteuttaa edellytykset vapaan liikkuvuuden ja tasavertaisen kohtelun takaamiseksi.

Liittymisvalmistelujen viemiseksi päätökseen Liettuan on nyt keskitettävä ponnistelunsa tarvittavaan valmiuksien vahvistamiseen siirtotyöntekijöiden lapsia koskevan direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon takaamiseksi ja opetusministeriön hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi.

Komission vuonna 1997 antaman lausunnon jälkeen Liettua on edistynyt tasaisesti. Tätä lukua koskevat neuvottelut on saatu tilapäisesti päätökseen (ks. vuoden 2002 kertomus). Liettua ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelmää tällä alalla.

Viimeisin päivitys 08.03.2004

Top