Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1405 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1203 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa komissio arvioi, ettei Latvialla liittymistä ajatellen olisi odotettavissa suurempia ongelmia koulutuksen ja nuorison alalla.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Latvia jatkoi toimien toteuttamista koulutuksen ja nuorison alalla. Ammattipätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvän lainsäädännön käyttöönotossa ei kuitenkaan oltu edistytty lainkaan.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin, että Latvia edistyy jatkuvasti tällä alalla. Opetusta koskeva puitelaki sekä opetuksen kehittämistä koskeva strateginen ohjelma on hyväksytty. Latvia on myös toteuttanut toimia siirtotyöläisten lasten kouluttamisen alalla. Latvia osallistui edelleen Sokrates-, Leonardo da Vinci- ja Nuoriso- ohjelmiin.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Latvian lainsäädäntö vastaa yhteisön säännöstön vaatimuksia. Latvia onkin näin ollen keskittynyt hiljattain hyväksytyn lainsäädännön toimeenpanemiseen. Se on tämän lainsäädännön nojalla aloittanut muun muassa opetusta ja koulutusta koskevien uudistusten toteuttamisen.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa arvioitiin, että Latvia oli keskittänyt ponnistuksensa toimielinten lujittamiseen ja opetusjärjestelmän uudistamiseen. Korkeakouluja koskevaa lakia muutettiin vuonna 2000. Lain täytäntöönpanon myötä korkeakouluihin on voitu perustaa erilaisia ammatillisia koulutuslinjoja. Latvia on myös osallistunut Leonardo-, Sokrates- ja Nuoriso-ohjelmien toiselle kierrokselle.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa osoitettiin, että Latvia oli edelleen edistynyt muun muassa opetuksen uudistamisessa, ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja hallinnollisten valmiuksien lujittamisessa. Latvian oli keskityttävä siirtotyöläisten lasten koulutuksesta annetun direktiivin täytäntöönpanoon, toimivaltaisten toimielinten lujittamiseen, koulutusjärjestelmän uudistuksen loppuun saattamiseen ja ammattikoulutuksen laadun parantamiseen.

Marraskuussa 2003 laaditussa kertomuksessa arvioidaan, että Latvia noudattaa jäsenyysneuvotteluista johtuvia sitoumuksia koulutuksen alalla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

EY:n perustamissopimuksessa säädetään, että

  • yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen sisällyttämällä siihen eurooppalaisen ulottuvuuden sekä tukemalla ja täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen arvossa niiden sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta (149 artikla, ent. 126 artikla) opetuksen sisällön ja koulutusjärjestelmien järjestämisen osalta
  • yhteisö toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia (150 artikla, ent. 127 artikla). Yhteisön toiminnalla pyritään helpottamaan teollisiin muutoksiin mukautumista ja edistämään ammattiin pääsyä työmarkkinoilla.

Näitä säännöksiä pannaan täytäntöön pääasiassa kolmen laajan toimintaohjelman avulla: Sokrates (es de en fr), Leonardo da Vinci ja Nuorten Eurooppa, joita on hiljattain saatettu ajan tasalle uuden sukupolven ohjelmilla, joita ovat Sokrates, Leonardo ja Nuoriso-ohjelma.

ARVIOINTI

Komission vuonna 1997 antaman lausunnon jälkeen Latvia on jatkanut koulutusjärjestelmänsä uudistamista. Uusi opetusta koskeva puitelaki hyväksyttiin lokakuussa 1998. Tämän jälkeen hyväksyttiin opetuksen kehittämistä koskeva strateginen ohjelma vuosiksi 1998-2009. Kesäkuussa 2002 hyväksyttiin opetuksen kehittämistä koskeva ohjeasiakirja kaudelle 2002-2005.

Latvia on jatkanut perusopetuksen ja -koulutuksen uudistamista muun muassa vuonna 1998 annetun opetuslain sekä vuonna 1999 annetun ammattikoulutusta koskevan lain nojalla. Vuonna 2000 muutetun, korkeakouluja koskevan lain täytäntöönpanon myötä korkeakouluihin on voitu perustaa erilaisia ammatillisia koulutuslinjoja. Ammatillista koulutusta antavan kouluverkoston järkiperäistäminen on aloitettu pääkaupungista Riikasta. Vaikka alalla on edistytty, koulutuksen uudistamista on huomattavasti vauhditettava.

Latvia, Viro ja Liettua ovat solmineet sopimuksen korkeakoulujen tutkintotodistusten tunnustamisesta Baltian maissa. Sopimuksen tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Baltian maissa.

Koulutuksesta vastaava hallintorakenne on olemassa. Koulutuksesta vastaavien toimivaltaisten toimielinten eli opetus- ja tiedeministeriön, sosiaaliasioiden ministeriön, valtiovarainministeriön ja ministeriöiden alaisuudessa toimivien erikoistuneiden toimielinten koordinointia on tehostettava. Hallitus hyväksyi helmikuussa 2002 opetus- ja tiedeministeriön investointistrategian ajanjaksolle 2003-2007.

Latvia osallistuu edelleen yhteisön toimintaohjelmiin. Kansalliset virastot ovat toimintakunnossa.

Siirtotyöläisten lasten koulutusta koskeva Latvian lainsäädäntö on yhteisön säännöstön mukaista. Sen täytäntöönpanoa on kuitenkin tehostettava.

Komission vuonna 1997 antamasta lausunnosta lähtien Latvia on edistynyt tasaiseen tahtiin. Liittymisneuvottelut tästä luvusta on saatettu toistaiseksi päätökseen (ks. vuoden 2002 kertomus). Latvia ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyä tämän alan osalta.

Viimeisin päivitys 04.03.2004

Top