Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EYVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio totesi, että Unkari pyrki sisällyttämään kansalliseen lainsäädäntöönsä kuluttajapolitiikan alalla sovellettavien yhteisön direktiivien vaatimukset. Se katsoi myös, että Unkari saattaisi pystyä hyväksymään koko alaa koskevan yhteisön säännöstön keskipitkällä aikavälillä, kunhan se jatkaisi ponnistelujaan. Työssä pitäisi keskittyä lainsäädännön viimeistelyyn, ajantasaistamiseen ja yhtenäistämiseen sekä yhteisön säännöstön tehokkaan täytäntöönpanon edellyttämien rakenteiden perustamiseen.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin, että alalla on tapahtunut merkittävää edistystä ja arvioitiin, että yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä jatketaan lähivuosina.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin edellä esitetty analyysi ja korostettiin edistystä Unkarin lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että liittymisneuvottelut tästä luvusta on saatettu toistaiseksi päätökseen eikä Unkari ole pyytänyt siirtymäsäännöksiä.

Lokakuussa 2003 laaditussa kertomuksessa todetaan, että Unkari noudattaa suurinta osaa yhteisön niistä säännöksistä, joilla säädellään turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä (esimerkiksi markkinoiden valvonta, jota on kuitenkin tehostettava). Sama koskee myös niitä säännöksiä, jotka eivät liity turvallisuuteen, ja joilla säädellään kuluttajansuojajärjestöjä.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön säännöstö kattaa kuluttajien taloudellisten etujen suojelemisen (etenkin harhaanjohtavan mainonnan, hintojen ilmoittamisen, kulutusluoton, vilpillisten sopimusehtojen, etämyynnin, valmismatkojen, puhelinmyynnin ja osa-aikaisen käyttöoikeuden valvonta), tuotteiden yleisen turvallisuuden sekä kosmetiikkatuotteet, tekstiilituotteiden nimitykset ja lelut.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön oikeuden kanssa ja yhteistyöstä Unkarin ja Euroopan yhteisön kuluttajansuojajärjestelmien saattamiseksi täysin yhteensopiviksi. Keski- ja Itä-Eurooppaa ja sisämarkkinoita koskevan valkoisen kirjan (1995) ensimmäisen vaiheen toimenpiteet keskittyvät tuotteiden, etenkin kosmetiikkatuotteiden, tekstiilien ja lelujen, turvallisuuden parantamiseen ja kuluttajien taloudellisten etujen suojelemiseen etenkin toimenpiteillä, jotka koskevat harhaanjohtavaa mainontaa, kulutusluottoa, vilpillisiä sopimusehtoja ja hintojen ilmoittamista. Toisen vaiheen toimenpiteet koskevat valmismatkoja, puhelinmyyntiä ja osa-aikaista käyttöoikeutta. Myös viime aikoina hyväksytty yhteisön uusi lainsäädäntö (etämyynti, vertaileva mainonta ja hintojen ilmoittaminen) on otettava huomioon.

ARVIOINTI

Turvallisuuteen liittyvät toimet

Unkarin on saatettava osaksi lainsäädäntöään ja sovellettava yhteisön säännöksiä, jotka koskevat yleistä tuoteturvallisuutta. Sen on myös lisättävä niiden hallinnollisten rakenteiden (hallintaorganisaatiot ja tiedotusjärjestelmä) inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja, joiden vastuulla on yhteisön säännöstön tämän osan täytäntöönpano.

Unkarin talousministeriö perusti vuonna 2002 markkinoiden valvontaneuvoston.

Tämä elin on konsultointi- ja koordinointifoorumi, joka tekee yhteistyötä markkinoiden valvontaviranomaisten kanssa ja osallistuu alaa koskevien strategioiden laatimiseen. Neuvostoon kuuluu muun muassa markkinoiden valvontaan osallistuvien ministeriöiden, tulli- ja rahoitusalan, kansallisen kuluttajansuojayhdistyksen, EY:n edustuston ja kuluttajansuojan tarkastajaryhmän edustajia.

Markkinoiden valvontaa koskevan tiedotuksen keskusjärjestelmä aloitti myös toimintansa vuonna 2002.

Kuluttajansuoja (toimet, jotka eivät liity turvallisuuteen)

Kuluttajansuojan osalta on vielä paljon tehtävää toimien saattamiseksi osaksi lainsäädäntöä, erityisesti seuraavilla aloilla:

  • kieltokanteisiin liittyvä yhteisön säännöstö,
  • etäsopimukset,
  • tietyt näkökohdat kulutushyödykkeiden kaupassa ja niihin liittyvissä takuissa.

On jatkettava töitä hintamerkintöjä ja valmismatkoja koskevan yhteisön säännöstön soveltamiseksi.

Lisäksi on parannettava ja kehitettävä kuluttajayhdistysten asemaa, jotta ne voivat aktiivisesti ottaa osaa kuluttajapolitiikan laatimiseen ja toteuttamiseen.

Viimeisin päivitys 21.01.2004

Top