Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Komissio katsoi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Virossa oli edistytty huomattavasti kuluttajansuojalainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstöön ja että Virolla näyttää olevan kuluttajapolitiikan käyttöönottamiseen vaadittavat rakenteet ja elimet. Maan kuluttajapolitiikan yhdenmukaistaminen yhteisön politiikan kanssa ei siis todennäköisesti aiheuta Virossa suuria ongelmia keskipitkällä aikavälillä. Viron lainsäädännön uudistamista on kuitenkin jatkettava, koska voimassa olevat lait vastaavat vain osittain yhteisön säännöstöä. Komissio totesi myös, että käytössä on tiettyjä erityis- ja yksinoikeuksia, jotka eivät ole yhteensopivia yhteisön säännöstön kanssa.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todetaan, että lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa oli edistytty tyydyttävällä tavalla. Oli kuitenkin tarpeen vahvistaa kuluttajansuojaneuvostoa sekä kannustaa nykyisiä kuluttajajärjestöjä, jotka olivat vielä melko kehittymättömiä.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa sen sijaan korostettiin, ettei alan lainsäädännössä ollut edistytty ja että kuluttajajärjestöt olivat edelleenkin melko kehittymättömiä.

Lokakuussa 2002 antamassaan kertomuksessa komissio toteaa, että tätä lukua koskevat neuvottelut on väliaikaisesti saatettu päätökseen ja että Viro ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyä.

Lokakuussa 2003 annetussa kertomuksessa ilmoitetaan, että Viro on pääosin mukautunut turvallisuustoimia (esim. markkinoiden valvonta) sekä muita kuin turvallisuustoimia (esim. kuluttajajärjestöt) koskevaan yhteisön säännöstöön. Sitä vastoin sen on edelleen parannettava markkinoiden valvontaa sekä saatettava yleistä tuoteturvallisuutta koskeva tarkistettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään ja sovellettava kyseistä direktiiviä.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön säännöstö kattaa kuluttajien taloudellisten etujen suojaamisen (johon sisältyy harhaanjohtava mainonta, hintamerkinnät, kulutusluotot, kohtuuttomat sopimusehdot, etäkauppa, pakettimatkat, tv-myynti ja osa-aikaomistus), yleisen tuoteturvallisuuden sekä kosmetiikka-alan, tekstiilien nimitysten ja lelujen erityisalat.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön oikeuden kanssa sekä yhteistyöstä, jonka päämääränä on Viron ja Euroopan yhteisön kuluttajansuojajärjestelmien täydellinen vastaavuus. KIE-maita ja sisämarkkinoita käsittelevän valkoisen kirjan (1995) ensimmäisen vaiheen toimenpiteissä keskitytään tuoteturvallisuuden parantamiseen erityisesti kosmetiikan, tekstiilien ja lelujen alalla sekä kuluttajan taloudellisten etujen suojaamiseen erityisesti harhaanjohtavaa mainontaa, kulutusluottoja, kohtuuttomia sopimusehtoja ja hintamerkintöjä koskevilla toimenpiteillä. Toisen vaiheen toimenpiteet liittyvät pakettimatkoihin, tv-myyntiin ja osa-aikaomistukseen. Euroopan yhteisön hiljattain annettu uusi lainsäädäntö (etämyynti, vertaileva mainonta, hintamerkinnät) on myös otettava huomioon.

ARVIOINTI

Vuonna 2003 tilanne muuttui jonkin verran vuoden 2002 tilanteeseen verrattuna.

Markkinoiden valvonta (turvallisuustoimet)

Markkinoita koskevia valvontatoimia on syytä jatkaa, ja samoin on lujitettava pääasiallisten täytäntöönpanorakenteiden valmiuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin on lisättävä markkinoiden valvontaan osallistuvien tarkastajien määrää, ja toiseksi on parannettava muiden kuin elintarviketuotteiden testaamisesta vastaavien testauslaboratorioiden valmiuksia.

Kuluttajansuoja (toimet, jotka eivät liity turvallisuuteen)

Kuluttajansuojaa koskeva laki on edelleen saatettava yhteisön säännöstön mukaiseksi. Kuluttajansuojaviraston toiminta on osoittautunut tehokkaaksi, mutta sen henkilöresursseja ja rahoitusta on edelleen lisättävä.

Kuluttajille suunnattua tiedotusta ja koulutusta pyrittiin edistämään jo vuonna 2002 perustamalla ilmainen puhelinpalvelu. Lisäksi hallitus myönsi Viron kuluttajaliitolle rahoitusta. Kuluttajansuojayhdistysten asemaa kuluttajien etujen suojelemisessa on kuitenkin vielä vahvistettava, jotta näin voitaisiin tehostaa tuote- ja elintarviketurvallisuutta koskevaa tiedotusta. Virossa on ponnisteltava vielä kuluttajansuojajärjestöjen vahvistamiseksi, sillä ne ovat melko kehittymättömiä, koska niissä ei ole riittävästi aktiivisia jäseniä.

Viimeisin päivitys 14.01.2004

Top