Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että ympäristöä koskeva yhteisön säännöstö voitaisiin saattaa Unkarissa täydellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä keskipitkällä aikavälillä. Lausunnossa todettiin kuitenkin myös, että joidenkin lakitekstien soveltaminen edellytti korkeita investointeja useina vuosina ja huomattavaa hallinnollista ponnistelua ja että Unkarin lainsäädännön tosiasiallinen yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa toteutuu näin ollen vasta hyvin pitkällä aikavälillä. Lausunnon mukaan yhdenmukaistaminen riippuu etenkin muutoksista lain noudattamisen valvontajärjestelmän rakenteeseen ja välineisiin sekä ympäristöä koskevan liittymisstrategian täytäntöönpanosta. Se riippuu myös julkisten ja yksityisten investointien kasvusta.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin, että lainsäädännön yhdenmukaistamisprosessi on hidastunut, ja korostettiin, ettei Unkari ollut onnistunut noudattamaan liittymistä valmistelevan kumppanuuden keskipitkän aikavälin ensisijaisia tavoitteita. Lainsäädännön yhdenmukaistamisen kansallisen ohjelman samoin kuin siihen liittyvien budjettisäännösten mukaan koko ympäristöä koskeva yhteisön säännöstö oli tarkoitus saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä vuosina 2000-2001.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa todettiin, että luonnonsuojelun, teollisuuslaitosten ja suurten polttolaitosten aiheuttamien saasteiden torjunnan sekä suuronnettomuuksien hallinnan alalla oli edistytty. Merkittäviä ponnisteluja tarvittiin kuitenkin vielä jätehuollon, vesitalouden ja ilmanlaadun alalla. Saavuttaakseen kunnianhimoisen tavoitteensa koko yhteisön säännöstön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2001 Unkarin pitäisi nopeuttaa lainsäädäntönsä lähentämistä yhteisön lainsäädäntöön ja tehostaa investointeja infrastruktuureihin ja ympäristöteknologiaan.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että lainsäädännön saattamisessa yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa oli vielä tehtävä ponnisteluja seuraavilla aloilla: horisontaalinen lainsäädäntö, tietojen saanti, jätehuolto, juoma- ja uimaveden laatu, jäteveden käsittely, teollisuussaasteiden ehkäisy ja vähentäminen sekä melupäästöt. Hallinnollisia valmiuksia pitäisi vahvistaa.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että edistystä oli tapahtunut paljon etenkin veden, jätteiden, ympäristövaikutustutkimusten, teollisuussaasteiden torjunnan, säteilysuojelun ja kemiallisten tuotteiden alalla.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että Unkari oli edistynyt hyvin lainsäädäntötyössä etenkin laatimalla lakitekstejä ilman, veden, teollisuussaasteiden ja geneettisesti muunnettujen organismien alalla. Unkari oli vahvistanut hallinnollisia valmiuksiaan yhteisön säännöstön soveltamista varten.

Marraskuussa 2003 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että Unkari on suurimmalta osin täyttänyt sille liittymisneuvotteluissa ympäristöalalla asetetut velvoitteet (neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa 2002). Unkarin olisi pantava täytäntöön suurin osa ympäristölainsäädännöstä 1. toukokuuta 2004 mennessä, jolloin se liittyy Euroopan unioniin.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön ympäristöpolitiikan tarkoituksena, siten kuin siitä on määrätty Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa, on edistää kestävää kehitystä sisällyttämällä ympäristöpolitiikat yhteisön alakohtaisiin politiikkoihin, toteuttamalla ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, soveltamalla "saastuttaja maksaa" -periaatetta, korjaamalla ympäristövahingot ennen kaikkea niiden tapahtumapaikalla ja korostamalla vastuunjakoa. Yhteisön säännöstöön kuuluu noin 200 säädöstä, jotka koskevat monia aloja, kuten veden ja ilman saastumista, jätteiden ja kemiallisten tuotteiden huoltoa, bioteknologiaa, säteilysuojelua ja luonnonsuojelua. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiettyjen julkisten tai yksityisten hankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan ennen luvan myöntämistä hankkeiden toteuttamiselle.

Assosiaatiosta tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa täsmennetään, että Unkarin talouskehityspolitiikan on perustuttava kestävän kehityksen periaatteeseen ja että siihen on sisällytettävä ympäristönäkökohdat.

Keski- ja Itä-Euroopan maita sekä sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa (1995) käsitellään vain pientä osaa yhteisön ympäristölainsäädännöstä eli tuotteisiin sovellettavaa lainsäädäntöä, joka liittyy suoraan tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen.

ARVIOINTI

Ympäristöministeriön hallinnollisia valmiuksia on vahvistettu. Unkarissa on perustettu ministeriöiden välinen kestävää kehitystä käsittelevä komitea, johon kuuluu ympäristö-, maatalous- ja liikenneministeriöiden sekä muiden valtionelinten avaintoimijoita. Vesihuolto ja ilmanlaadun valvonta ovat ympäristöministeriön vastuulla. Ympäristöasioita käsittelevän henkilöstön määrä on kasvanut. Kaikilla tasoilla ja aloilla on järjestetty koulutusta.

Unkarin, Romanian, Ukrainan ja Slovakian ympäristöministerit allekirjoittivat huhtikuussa 2000 julistuksen siitä, kuinka tarpeellista on tehdä yhteistyötä ympäristökatastrofien välttämiseksi alueella samoin kuin soveltaa "saastuttaja maksaa" -periaatetta ja yksilöidä riskialueet. Lisäksi Romanian, Unkarin, Tšekin ja Slovakian ministerit ovat allekirjoittaneet julistuksen tietojenvaihdosta ympäristöä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen taloudellisista vaikutuksista sekä parhaista tavoista, joilla lainsäädäntö voidaan panna täytäntöön.

Ympäristökysymysten sisällyttäminen muiden politiikkojen määrittelyyn ja täytäntöönpanoon samoin kuin kestävän kehityksen edistäminen on kansallisen ympäristöneuvoston vastuulla. Neuvosto toimii hallituksen neuvonantajana. Talousstrategiassa ja alakohtaista kehitystä koskevassa ohjelmassa otetaan huomioon ympäristökysymykset.

Horisontaalinen lainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on mukautettu yhteisön lainsäädäntöön lukuun ottamatta strategista ympäristövaikutusten arviointia koskevia uusimpia säännöksiä. Unkarin on vielä nimettävä strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava elin. Huhtikuussa 2001 hyväksyttiin ympäristövaikutustutkimuksia koskeva laki. Samana vuonna Unkari ratifioi ja saattoi osaksi kansallista lainsäädäntöään Århusin yleissopimuksen tiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Kansallinen ilmastonmuutosstrategia on tällä hetkellä uudelleentarkasteltavana.

Vesitalouden alalla yhteisön säännöstö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kansallinen lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön lainsäädännön kanssa lukuun ottamatta uusimpia vesialaan liittyviä puitesäännöksiä. Nämä säännökset on annettava ennen 1. toukokuuta 2004, jolloin Unkari liittyy Euroopan unioniin. Ennen unioniin liittymistä Unkarin on hyväksyttävä myös vaarallisten aineiden päästöjä koskevat ohjelmat ja pintavesiä koskevat toimintaohjelmat. Unkarin on edelleen parannettava veden laaduntarkkailua koskevaa järjestelmäänsä. Ministeriöiden ja aluehallinnon toimien koordinointia on myös parannettava. Jätevesien keräysjärjestelmiä ja vedenpuhdistuslaitoksia on rakennettu useissa suurissa kaupungeissa. Maaliskuussa 2000 otettiin käyttöön kolme vedenlaadun valvonta-asemaa. Juomaveden laadun, vaarallisten aineiden ympäristöön päästämisen, uimaveden laadun, jäteveden keruun, yhdyskuntajätevesien ja jätevettä koskevan lainsäädännön rikkomisesta määrättävien sakkojen alalla on hyväksytty lakeja.

Teollisuussaasteiden torjunnan ja riskinhallinnan alalla teollisuuslaitosten ja suurten polttolaitosten aiheuttamia saasteita on vähennetty asteittain. Unkarin lainsäädäntö on mukautettu yhteisön säännöstöön lukuun ottamatta kansallisia päästörajoja koskevia säännöksiä. Nämä säännökset on annettava ennen 1. toukokuuta 2004. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa varten on perustettu toimisto. Pyrkimyksiä on lisättävä, jotta voidaan varmistaa, että direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitoksille myönnetään toimiluvat.

Suuronnettomuuksiin liittyvien vaarojen hallintaa koskeva Seveso II -direktiivi saatettiin kesäkuussa 2001 osaksi kansallista lainsäädäntöä. Laki, jolla direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä, tuli voimaan vuonna 2002. Ilmoittamisjärjestelmä, kuvausmekanismit ja turvallisuusraporttien analyysimekanismit on vielä hyväksyttävä. Lisäksi on laadittava ulkoinen pelastussuunnitelma. Unkari on yksi ensimmäisistä maista, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet teollisuusonnettomuuksiin liittyvän YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen. Jätteiden polton ja suurten polttolaitosten osalta on sovittu siirtymäsäännöksistä (jätteiden polton osalta kesäkuuhun 2005 saakka ja suurten polttolaitosten osalta joulukuuhun 2004 saakka).

Unkari on saattanut ilmanlaatua koskevan yhteisön lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Unkarin kansallinen lainsäädäntö on mukautettu yhteisön säännöstöön, mutta ilmanlaatua koskevia ohjelmia on täydennettävä ja niiden seurantaa on parannettava. Unkarissa on hyväksytty yhteisön säännösten mukainen lainsäädäntö bensiinin ja dieselpolttoaineen laadun alalla, ja lyijypitoisen bensiinin myynti on kielletty. Ilmanlaatua koskeville tiedoille on luotu tietokanta. Maa on ratifioinut valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen tehdyn Göteborgin pöytäkirjan. Ilmastonmuutosten alalla Unkari on ratifioinut vuoden 1995 ilmastoa koskevan yleissopimuksen samoin kuin Kioton pöytäkirjan. Liikkuvia työkoneita, polttoainesäästöistä tiedottamista ja hiilidioksidipäästöjä koskeva lainsäädäntö on yhdenmukaistettu yhteisön säännöstön kanssa.

Meluun liittyvä lainsäädäntö on mukautettu yhteisön lainsäädäntöön, lukuun ottamatta ympäristömeluun liittyviä uusia säännöksiä. Nämä säännökset on annettava ennen 1. toukokuuta 2004. Ruohonleikkureiden ja kodinkoneiden aiheuttamalle melulle on vahvistettu normit. Laadunvalvonta ja -varmistus otettiin käyttöön vuonna 1998. Ylimääräinen äänilaboratorio on perustettu. Ulkoilmalaitteiden ja kodinkoneiden päästöihin liittyvät direktiivit on hyväksytty. Uutta liikenteeseen sekä teolliseen ja kaupalliseen toimintaan liittyvää tietojen hallintajärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. Rakennusten ulkopuolella käytettävien laitteiden melupäästöihin liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2002.

Muuntogeenisten organismien ja kemiallisten aineiden alalla suurin osa yhteisön lainsäädännöstä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Annetut säännökset ovat yhdenmukaisia yhteisön säännöstön kanssa. Asbestia ja muuntogeenisten organismien levittämistä koskevat säännökset on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muuntogeenisiä organismeja koskeva institutionaalinen kehys ja muuntogeenisiin organismeihin sovellettavat menettelyt on vielä hyväksyttävä. Toimivaltaisten elinten toimien koordinointia tällä alalla on parannettava. Muuntogeenisiin organismeihin liittyvää toimintaa koskeville tiedoille on luotu tietokanta, ja lupien myöntämiseen on perustettu oma elin. Huhtikuussa 2000 säädettiin laki kemiallisista aineista. Unkariin on perustettu kemikaaliturvallisuutta käsittelevä instituutti, joka nopeuttaa uuden lainsäädännön täytäntöönpanoa. Ympäristönhoitoa käsittelevän instituutin laboratorion valmiuksia on parannettu. Tiettyjen vaarallisten valmisteiden ja aineiden myyntiä ja käyttöä on rajoitettu lailla.

Jätehuoltoa koskeva yhteisön lainsäädäntö on mukautettu yhteisön lainsäädäntöön ja saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta romuajoneuvoja koskevia säännöksiä. Nämä säännökset on annettava ennen maan liittymistä Euroopan unioniin. Paikalliset jätehuolto-ohjelmat on myös laadittava. Jätehuoltokysymyksiä käsittelevien ympäristötarkastajien määrää aluehallinnossa ja kunnissa on lisättävä. Jätteiden kuljetusten seurantaa koskeva menettely sekä ajoneuvojen rekisteröintiä ja rekisteristä poistoa koskeva menettely on vielä hyväksyttävä. Jätteiden keräys-, hyödyntämis- ja loppusijoitusjärjestelmien käyttöönottoa on jatkettava. Kesäkuussa 2000 säädettiin laki jätehuollosta. Nykyaikaisia alueellisia kaatopaikkoja on perustettu. Kuntien kiinteistä jätteistä säädetyn lain yhteydessä luotiin jätehuoltoa koskevien lupien atk-rekisteri. Unkari on allekirjoittanut vaarallisten jätteiden maan rajat ylittävien siirtojen valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen. Erään annetun lain nojalla voidaan määrätä sakkoja jätteisiin liittyvän lainsäädännön rikkomisesta. Pakkausjätteitä koskeva siirtymäsäännös on voimassa vuoden 2005 joulukuuhun saakka.

Säteilysuojelun alan lainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta nopeaa tietojenvaihtoa hätätilanteissa koskevaa lainsäädäntöä. Nämä säännökset on annettava ennen unioniin liittymistä. Unkari on ratifioinut käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisten jätteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan yhteisen yleissopimuksen. Huhtikuussa 2002 tuli voimaan laki, joka sallii radioaktiivisten jätteiden kuljettamisen rajojen yli.

Luonnonsuojelun alalla lainsäädäntö on mukautettu yhteisön lainsäädäntöön ja saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lukuun ottamatta luontotyyppeihin ja lintuihin liittyviä säännöksiä. Näiden osalta on selkiytettävä asianosaisten kuulemismenettelyjä. Unkari osallistuu aktiivisesti uhanalaisten lajien kauppaa koskevaan Washingtonin yleissopimukseen (CITES), jonka täytäntöönpanosäännöt ovat samankaltaiset kuin yhteisön säännöstössä. Toukokuussa 2001 säädetyssä uudessa laissa kielletään suojeltujen lajien pyydystäminen, tappaminen, kuljettaminen, häiritseminen, kaupallinen hyödyntäminen jne. Hallitus on nimennyt 53 erityissuojelualuetta. Yhteisön tärkeinä pitämien alueiden ja erityissuojelualueiden luettelot on saatava valmiiksi ennen unioniin liittymistä. Luonnonsuojelualan hallintokapasiteettia on vahvistettava.

Ydinturvallisuutta koskevia kysymyksiä käsitellään energiaa käsittelevissä luvuissa.

Liittymisneuvottelut tästä luvusta on saatettu päätökseen.

Viimeisin päivitys 11.02.2004

Top