Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoo heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Viron pitäisi pystyä saattamaan yhteisön ympäristösäännökset kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja edistymään merkittävästi lakien tosiasiallisessa voimaan saattamisessa keskipitkällä aikavälillä, kun otetaan huomioon alalla toteutetut uudistukset. Komissio totesi kuitenkin myös, että monien pitkäkestoisia ja määrältään huomattavia investointeja sekä huomattavaa hallinnollista työtä vaativien säännösten (esim. kaupunkien jäteveden käsittelyä, juomavettä, jätteidenkäsittelyä ja ilman pilaantumista koskevan lainsäädännön tietyt näkökohdat) tosiasialliseen noudattamiseen päästään vasta pitkällä aikavälillä.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todetaan, että Viro on edistynyt hyvin liittymistä valmistelevan kumppanuuden lyhyen aikavälin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti jätehuoltoa ja luonnonsuojelua koskevan yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viron olisi kuitenkin jatkettava myös jäljellä olevien yhteisön säännösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään ja kiinnitettävä enemmän huomiota rahoitusstrategioihin.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa korostetaan, että direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä jatketaan, vaikka alojen välillä tilanne vaihteleekin. Hallinnon rakenteissa on vielä puutteita, ja Viron on pyrittävä vahvistamaan niitä. Tarvitaan myös rahoitussuunnitelma yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa varten.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todetaan, että puitelainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisessa on edistytty hyvin. Tarvitaan kuitenkin vielä lisäponnistuksia, jotta puitelainsäädäntöä sovellettaisiin ja noudatettaisiin erityisesti alueellisella tasolla. Ympäristöinvestointien rahoitussuunnitelmia on vielä kehitettävä.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa korostetaan, että Virossa oli jatkettu lainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa sekä yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa. Ratkaisemattomia ongelmia oli kuitenkin vielä muun muassa jäte- ja vesihuollon aloilla.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että lainsäädäntötyössä oli edistytty, sillä Virossa oli annettu useita puitelakeja. Myös hallinnollisia valmiuksia oli kehitetty. Näiden vahvistamista oli kuitenkin jatkettava. Yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli saatettava loppuun ilmanlaadun, luonnonsuojelun ja säteilysuojan aloilla.

Marraskuussa 2003 annetusta kertomuksesta käy ilmi, että Viro noudattaa olennaisilta osin velvoitteitaan, joihin se sitoutui liittymisneuvottelujen aikana (saatettu päätökseen joulukuussa 2002). Maan pitäisi pystyä panemaan täytäntöön suurin osa ympäristölainsäädännöstä 1. toukokuuta 2004 mennessä, jolloin se liittyy Euroopan unionin jäseneksi.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön ympäristöpolitiikan tarkoituksena, siten kuin siitä on määrätty Euroopan unionin perustamissopimuksessa, on edistää kestävää kehitystä sisällyttämällä ympäristöpolitiikat yhteisön alakohtaisiin politiikkoihin, toteuttamalla ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, soveltamalla "saastuttaja maksaa" -periaatetta, korjaamalla ympäristövahingot ennen kaikkea niiden tapahtumapaikalla ja korostamalla vastuunjakoa. Yhteisön säännöstöön kuuluu noin 200 säädöstä, jotka koskevat monia aloja, kuten veden ja ilman pilaantumista, jätteiden ja kemiallisten tuotteiden huoltoa, bioteknologiaa, säteilysuojaa ja luonnonsuojelua. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ennen kuin tietyille valtion tai yksityisille hankkeille annetaan toteuttamislupa, tutkitaan hankkeen vaikutukset ympäristöön.

Assosiaatiosta tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa täsmennetään, että Viron talouskehityspolitiikan on perustuttava kestävän kehityksen periaatteeseen ja että siihen on sisällytettävä ympäristönäkökohdat.

Keski- ja Itä-Euroopan maita sekä sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa (1995) käsitellään vain pientä osaa yhteisön ympäristölainsäädännöstä eli tuotteisiin sovellettavaa lainsäädäntöä, joka liittyy suoraan tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen.

ARVIOINTI

Mitä tulee ympäristökysymysten sisällyttämiseen muihin politiikkoihin, asia sisältyy ympäristöä koskevaan kansalliseen toimintasuunnitelmaan.

Horisontaalisen lainsäädännön alalla Viro noudattaa yhteisön säännöstöä. Poikkeuksen tekevät kuitenkin uudet, ympäristövaikutusten strategista arviointia koskevat säännökset. Viron parlamentti hyväksyi Kioton pöytäkirjan syyskuussa 2002. Parlamentti hyväksyi myös asiakirjan liittymisestä ympäristövaikutusten arviointia koskevaan yleissopimukseen. Viro on allekirjoittanut myös rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan sopimuksen Suomen kanssa. Kesäkuussa 2001 Viro ratifioi ympäristötiedon saannista, kansalaisten osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn Århusin yleissopimuksen. Virossa on annettu myös ympäristötiedotusta koskevia säädöksiä. Väestönsuojelun alalla on otettu käyttöön hätänumero.

Veden laatua koskevan yhteisön säännöstön siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on vielä kesken. Tiettyjä asetuksia on vielä hyväksyttävä. Näihin kuuluu vesistöihin laskettaviin vaarallisiin aineisiin, pohjaveteen ja vettä koskevaan puitelainsäädäntöön liittyviä asetuksia. Nitraatteihin ja vaarallisiin aineisiin liittyviä ohjelmia on myös vielä hyväksyttävä ennen Viron liittymistä Euroopan unioniin. Juomaveden osalta on tärkeää, että lainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan ja fluoriongelma saadaan kuntoon. Laki, jolla pantiin täytäntöön yhteisön uimavesidirektiivi, tuli voimaan huhtikuussa 2001. Hallinnollisiin valmiuksiin vedenlaadun alalla on syytä kiinnittää huomiota. Siirtymäjärjestelyitä on myönnetty jätevesien käsittelyn osalta (vuoteen 2010 asti) ja juomaveden osalta (vuoteen 2013 asti).

Jätehuollon alalla säännöstön siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on vielä kesken. Jätteisiin ja pakkauksiin liittyviä asetuksia tullaan tarvitsemaan. Romuajoneuvoja koskevien säännösten siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on saatettava päätökseen. Tiettyjä jätehuoltoon liittyviä alueellisia ja paikallisia ohjelmia on vielä kehitettävä. On annettu soveltamissäädöksiä, jotka koskevat vaarallisia aineita, jätteiden luettelointia niiden hyödyntämistä ja hävittämistä varten, pakkauksia, pakkauksista kannettavaa valmisteveroa sekä Baselin yleissopimusta. Ongelmajätelaitosten verkon perustamista on jatkettu. Kaatopaikkoja on otettu käyttöön tai rakennettu uudelleen. On annettu kaksi pakkausten valmistamista ja metallijätteitä koskevaa asetusta. On annettu myös asetuksia, jotka koskevat asbestijätettä, velvollisuutta tehdä jätteitä koskeva ilmoitus, kansallista pakkauksia koskevaa tietojärjestelmää, jätteiden siirtomenettelyä, vaarallisia aineita ja Euroopan jäteluetteloa. Hallinnollisia valmiuksia tällä alalla on vahvistettava sekä alueellisella että paikallisella tasolla. Öljyliuskeesta aiheutuvan jätteen hävittämisen osalta on myönnetty vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Teollisuuden saasteiden torjunnan ja riskinhallinnan alalla säännöstön siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole vielä saatettu päätökseen. Ilmansuojelua koskevaa lakia on muutettava. Soveltamissäännöksiä puuttuu vielä monilta aloilta. Tällaisia ovat liuotinten käytöstä aiheutuvat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt, jätteiden polttaminen, suuret polttolaitokset ja kansallisia päästöjä koskevat kattoarvot. Nämä säännökset on hyväksyttävä ennen Viron liittymistä Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004. Virossa on annettu kaksi hallituksen asetusta, joilla Seveso II -direktiivi pannaan suurelta osin täytäntöön. Viro on määritellyt saastumisen yhdenmukaisesta ehkäisemisestä ja valvonnasta annetun direktiivin soveltamisalaan kuuluvat polttolaitokset. Kyseisille laitoksille, sekä uusille että jo olemassa oleville, on toimitettava luvat. Luvanantamismenettelyihin liittyviä hallinnollisia valmiuksia on vahvistettava, jotta kyseiset toimet saataisiin päätökseen 1. toukokuuta 2004 mennessä. Tietyille laitoksille on myönnetty joulukuuhun 2015 ulottuva siirtymäjärjestely. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskeva laki annettiin toukokuussa 2002, ja hätätilanteisiin varautumista koskeva laki annettiin marraskuussa 2000.

Ilmanlaadun suojelun osalta yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa ei ole vielä saatu päätökseen. Ilmansuojelua koskevaa lakia ja muita säädöksiä on muutettava siten, että ne saadaan yhdenmukaisiksi ilmanlaatua käsittelevien direktiivien kanssa. Ennen maan liittymistä unioniin on tehtävä vielä paljon, jotta ilmanlaatuun liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat saataisiin päätökseen. Saasteista perittäviä maksuja koskevassa laissa säädetään päästökiintiöistä sekä ilmansaasteista perittävästä verosta. Viro liittyy valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta tehtyyn Geneven yleissopimukseen ja kolmeen tähän sopimukseen liittyvään pöytäkirjaan. Tammikuussa 1999 Viro ratifioi Montrealin pöytäkirjaan Lontoossa ja Kööpenhaminassa tehdyt muutokset. Vuonna 2002 annettiin liikkuvien työkoneiden päästöjä sekä selluloosan, sementin ja sahatavaran valmistuksessa syntyviä päästöjä koskevat asetukset. Öljyn varastoinnista ja jakelusta aiheutuville haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöille on myönnetty joulukuuhun 2006 asti ulottuva siirtymäkausi.

Kemiallisten tuotteiden alalla lainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja se on yhteisön säännöstön mukainen lukuun ottamatta biosideihin liittyviä säännöksiä. Virossa on jo laadittu oikeuskehys olemassa oleviin tuotteisiin liittyvän riskin arviointia ja hallintaa varten. On myös annettu monia asetuksia, jotka liittyvät vaarallisten aineiden merkintä-, pakkaus-, luokittelu-, tunnistus- ja ilmoitusmenettelyihin. Viron tiettyjen vaarallisten aineiden tuontia ja vientiä koskeva asetus on suurelta osin yhteisön säännöstön mukainen. Vaarallisten kemiallisten aineiden käsittelyä koskeva asetus tuli voimaan heinäkuussa 2001.

Muuntogeenisten organismien osalta yhteisön lainsäädäntö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja se on yhteisön säännöstön mukainen lukuun ottamatta viimeaikaisimpia muuntogeenisten organismien tahallista levittämistä koskevia säännöksiä. Nämä säännökset on hyväksyttävä 1. toukokuuta 2004 mennessä. Muuntogeenisten organismien tahallista levittämistä koskeva laki annettiin ja sitä myös muutettiin helmikuussa 2001. Suljettuun käyttöön tarkoitettuja muuntogeenisiä organismeja koskeva laki hyväksyttiin parlamentissa. On annettu myös muuntogeenisiä organismeja koskevia soveltamissäädöksiä. On perustettu geenitekniikkaa käsittelevä komitea, joka myöntää lupia muuntogeenisten organismien tahalliseen levittämiseen ja markkinoille saattamiseen.

Säteilysuojan ja ydinturvallisuuden alalla tiettyjä yhteisön säännöstön osia ei ole vielä pantu täytäntöön. Virossa pitäisi säätää uusi säteilysuojaa koskeva laki. Soveltamissäädökset ovat tarpeen perusnormien määrittämiseksi terveydensuojelun, ulkopuolisten työntekijöiden, radioaktiivisten jätteiden siirtämisen, hätätilanteisiin liittyvän tiedottamisen sekä lääketieteellisiin tarkoituksiin liittyvän altistumisen osalta.

Ydinturvallisuutta käsitellään tarkemmin tiivistelmässä " Energia ".

Luonnonsuojelun alalla on hyväksyttävä uusi laki. Ennen kuin Viro liittyy unioniin 1. toukokuuta 2004, sen on laadittava luettelot yhteisön kannalta tärkeistä kohteista sekä erityissuojelualueista. Myös tarvittavat suojelutoimenpiteet pitää toteuttaa ennen liittymisen ajankohtaa. Toukokuussa 2001 hyväksyttiin tarkistettu luonnonsuojelualueita koskeva laki. Sitä muutettiin joulukuussa 2001 sen yhdenmukaistamiseksi luontotyyppidirektiivin kanssa. Kansallinen ohjelma Natura 2000:n täytäntöön panemiseksi hyväksyttiin heinäkuussa 2000. Metsästystä koskevat yhteisön säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Hallinnollisia valmiuksia on vahvistettava kaikilla tasoilla. Ilveksen ehdottoman rauhoituksen osalta on myönnetty poikkeus.

Kansallisen ympäristöalan toimintaohjelman puitteissa arvioidaan, että Viron lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön säännöstön mukaiseksi aiheutuvat kokonaiskulut ovat 2,21 miljardia euroa vuoteen 2010 mennessä. Viron on myös kiinnitettävä enemmän huomiota tuleviin rahoitusstrategioihin. Tämän vuoksi yhteistyö kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa on suositeltavaa.

Melun osalta yhteisön säännöstön täytäntöönpano noudattaa suunniteltua aikataulua ja lainsäädäntö on yhteisön säännöstön kanssa yhdenmukainen. Rakennusten ulkopuolella olevista lähteistä peräisin olevaa melua koskevien säännösten siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on määrä saattaa päätökseen 1. toukokuuta 2004 mennessä. Ympäristömelua koskevien säännösten siirtäminen on toteutettava heinäkuuhun 2004 mennessä.

Viro osallistuu Euroopan ympäristökeskuksen ja ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston toimintaan.

Tätä lukua koskevat neuvottelut on päätetty.

Viimeisin päivitys 09.02.2004

Top