Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 annetussa lausunnossa arvioitiin, että Unkarin pitäisi pystyä lähivuosina mukautumaan suurimpaan osaan EU:n energiaa koskevasta lainsäädännöstä, kunhan se jatkaa ponnistelujaan. Lausunnossa kuitenkin kehotettiin myös kiinnittämään huomiota tiettyihin aloihin, kuten monopolien mukauttamiseen - etenkin tuonnin ja viennin alalla - verkkoihin pääsyyn, energian hintojen vahvistamiseen, julkisiin tukitoimiin kiinteiden polttoaineiden ja uraanin alalla sekä energiatehokkuuden ja polttoaineiden laatuvaatimusten parantamiseen. Lausunnossa ei sen sijaan ennakoitu erityisiä vaikeuksia Euratom-säännösten noudattamisessa, kunhan ydinturvallisuuden vaatimuksiin kiinnitetään asianmukaista huomiota siten, että Unkarin ainoa ydinvoimala saatetaan toivottuun kuntoon. Ydinjätteiden pitkän aikavälin ratkaisuihin pyydettiin kuitenkin kiinnittämään tarkasti huomiota.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin edistystä monopolien mukauttamisessa, verkkoihin pääsyssä ja energian hintojen vahvistamisessa. Siinä pyydettiin kuitenkin seuraamaan tarkasti valtion tukitoimia kiinteiden polttoaineiden ja uraanin alalla sekä energiatehokkuuden kehittämistä ja polttoaineiden laatuvaatimuksia.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että edistystä oli tapahtunut etenkin energiapolitiikan uuden strategian hyväksymisen myötä. Ponnisteluja oli kuitenkin jatkettava joillakin aloilla, kuten energian sisämarkkinoiden valmistelussa (kaasu- ja sähködirektiivit) tai monopolien mukauttamisessa. Euratom-säännösten noudattamisen ei pitäisi tuottaa erityisiä ongelmia. Ydinturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä oli syytä seurata tiiviisti, kuten aiemminkin.

Marraskuussa 2000 laatimassaan kertomuksessa komissio totesi, että Unkari oli jo omaksunut energian sisämarkkinoiden suuret periaatteet mutta sen piti kuitenkin vielä panna nämä periaatteet täydellisesti täytäntöön. Edistystä kaivattiin vielä etenkin markkinoiden vapauttamisessa energian sisämarkkinoita ajatellen (kaasu- ja sähködirektiivit) ja energiatehokkuudessa.

Marraskuussa 2001 laatimassaan kertomuksessa komissio katsoi, että alalla oli edistytty vain vähän edellisen määräaikaiskertomuksen jälkeen. Vaikka Unkari olikin jo hyväksynyt alalle hallinnollisen kehyksen, sisämarkkinoiden valmistelussa oli jääty jälkeen, koska sähkömarkkinoiden vapauttamista koskevaa lakiehdotusta ei ollut vielä hyväksytty eikä kaasun alalla ollut tapahtunut mitään edistystä. Tähän energia-alan näkökohtaan oli siis kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhteiskunnan rakenteiden kehittämisessä oli edistytty, ja hallitus jatkoi energiatehokkuuden edistämistä. Unkari edistyi myös ydinturvallisuuden tärkeällä alalla.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa todetaan edistystä maan liittymisvalmisteluissa energia-alalla, vaikka sähköä ja kaasua koskevan lainsäädännön lähentäminen yhteisön säännöstöön ei olekaan edistynyt niin nopeasti kuin oli ennakoitu. Merkittävä positiivinen seikka on kuitenkin sähköä koskevan lain säätäminen, joka on tärkeä vaihe Unkarin yhdentymisessä EU:n sähkön sisämarkkinoihin.

Vuoden 2003 kertomuksessa painotetaan sitä, että Unkari pääasiallisesti täyttää liittymisneuvotteluissa esitetyt ydinalaa koskevat sitoumukset ja vaatimukset. Maan on kuitenkin jatkettava sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamista ja saatettava loppuun lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen näitä aloja koskevan yhteisön säännöstön kanssa.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön energiasäännöstön tärkeimpiä osia ovat perustamissopimuksen määräykset sekä johdettu oikeus, joka koskee etenkin kilpailua ja valtion tukia, energian sisämarkkinoita (erityisesti sähköä, hintojen avoimuutta, kaasun- ja sähkönsiirtoa, hiilivetyjä, lupien myöntämistä ja hätätoimenpiteitä koskevia direktiivejä, kuten varmuusvarastointivelvoitteita (esdeenfr)jne.), ydinenergiaa sekä energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelun sääntöjä.

Yhteisön ydinenergiasäännöstö koostuu nykyisin lainsäädännöllisistä ja poliittisista välineistä, joihin kuuluu kansainvälisiä sopimuksia. Yhteisön säännöstö kattaa myös terveyttä ja turvallisuutta (etenkin säteilysuojelua), ydinvoimaloiden turvallisuutta, radioaktiivisten jätteiden käsittelyä, investointeja, tutkimuksen edistämistä, ydinvoimaenergian yhteismarkkinoiden luomista, toimituksia, turvallisuuden valvontaa ja kansainvälisiä suhteita koskevat ongelmat.

Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden Euroopan unionin sisämarkkinoihin liittymisen valmistelua koskevan valkoisen kirjan energia-alaa käsittelevässä osassa korostetaan, että tärkeimpiä sisämarkkinadirektiivejä on sovellettava kaikilta osin yhdessä Euroopan unionin kilpailulainsäädännön yhteisten säännösten kanssa. Valkoisessa kirjassa mainitaan ydinvoima-alan osalta toimituksia, turvavalvontaa ja ydinjätekuljetuksia koskevat ongelmat.

ARVIOINTI

Heinäkuussa 1999 hyväksytyssä pitkän aikavälin energiastrategiassa määriteltiin puitteet lainsäädännön yhdenmukaistamiselle energiasäännöstön kanssa. Yleisesti katsoen Unkari edistyy säännöstön täytäntöönpanossa ja jatkaa hallinnollisten puitteidensa vahvistamista. Unkari on jo omaksunut energian sisämarkkinoiden suuret periaatteet ja jatkaa näiden periaatteiden täytäntöönpanoa. Unkari on kuitenkin jäänyt tällä alalla jälkeen aikataulusta. Sen on tehostettava ponnistelujaan sisämarkkinoiden valmistelussa nopeuttamalla uusien kaasua ja sähköä koskevien lakien säätämistä, jotta se välttyisi uusilta viiveiltä markkinoiden avaamisessa. Myös energiavirastoa on vahvistettava.

Toimitusvarmuuden osalta raakaöljyn ja öljytuotteiden varastot ovat riittävän suuret. Öljyvarastot ovat nykyään yhteisön vaatimuksia suuremmat.

Kilpailun ja energian sisämarkkinoiden alalla Unkari on säätänyt sähköä koskevan lain, joka lähentää Unkarin lainsäädäntöä yhteisön säännöstöön ja joka on merkittävä edistysaskel energia-alalla. Lisäksi suunnitellaan, että 44 prosenttia kaasumarkkinoista avautuu kilpailulle tammikuusta 2004 alkaen.

Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alalla Unkari on käynnistänyt energiatehokkuuden kehittämiseksi ohjelman, jonka tärkeimmät tavoitteet ovat uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ja kansalaisten valistaminen energiaongelmista.

Unkarilla on pitkälle kehittynyt institutionaalinen rakenne energian alalla. Rakennetta on vahvistettu viime kertomuksen jälkeen. Unkarilla on nykyään muun muassa ydinturvallisuuteen liittyvä elin, energia-alan sovitteluneuvosto, energiatehokkuudesta vastaava energia-alan keskus ja riippumaton verkko-operaattori. Joitakin näistä on kuitenkin vahvistettava.

Hallitus hyväksyi vuoden 1999 lopulla energiatehokkuutta koskevan ohjelman, ja tämän politiikan edistäminen jatkuu yhä.

Ydinenergian alalla Unkarilla on neljä VVER 440/213 -reaktoria, jotka toimivat Paksin ydinvoimalassa. Nämä neuvostovalmisteiset reaktorit voidaan mukauttaa kansainvälisiin turvamääräyksiin.

Unkari jatkaa Paksin ydinvoimalan nykyaikaistamisohjelmaa, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2002 loppuun mennessä ja josta yli kaksi kolmasosaa toimista oli saatettu päätökseen jo vuoden 2000 lopulla. Toimenpiteillä on onnistuttu vähentämään reaktorin ytimen vahingoittumisen riskiä kymmenesosaan siitä, mikä se oli aiemmin. Unkarin on vielä toimitettava lisätietoja toimenpiteistä, jotka on toteutettu vuonna 2001 julkaistussa, ydinturvallisuutta laajentumisen yhteydessä koskevassa neuvoston kertomuksessa esitettyjen suositusten täytäntöönpanemiseksi.

Atomienergia-alan viranomainen vastaa sääntelystä, lupien myöntämisestä ja valvonnasta. Se on hallituksen alainen mutta riippumaton, ja sillä on oma talousarvionsa. Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) tarkastusryhmä vahvisti, että viranomaisella on laajat toimivaltuudet. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2001 kertomuksen ydinturvallisuudesta laajentumisen yhteydessä. Kertomuksessa esitetään kaikille ehdokasmaille yleisiä suosituksia, jotka koskevat etenkin nykyaikaistamisohjelmien saattamista päätökseen sekä radioaktiivisen jätteen ja säteilytetyn ydinpolttoaineen turvallista käsittelyä. Neuvosto suosittelee Unkarille useita erityisiä toimenpiteitä. Sen mielestä Unkarin pitäisi esimerkiksi luoda varastoja matala- ja keskiasteisille radioaktiivisille jätteille.

Unkari osallistuu kaikkiin suuriin kansainvälisiin yleissopimuksiin, ja se on kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ja OECD:n jäsen. Unkari on tehnyt IAEA:n kanssa kattavan sopimuksen takeista. Euratomin vaatimusten ja menettelyjen täydelliseen noudattamiseen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota.

Unkari osallistuu energiatehokkuuden edistämistä koskevaan yhteisön SAVE II (esdeenfr) -ohjelmaan (1) ja JOULE-THERMIE-ohjelmaan.

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisen assosiaationeuvoston päätös N:o 2/1999, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1999, Unkarin osallistumista yhteisön energiatehokkuutta edistävään SAVE II -ohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä.

Viimeisin päivitys 16.01.2004

Top