Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1993) 313 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Komissio kiinnitti heinäkuussa 1993 antamassaan lausunnossa huomiota tiettyihin kohtiin, etenkin maantie- ja meriliikennettä koskeviin aloihin.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa katsottiin, että lento- ja maantieliikenteen aloilla oli edistytty, mutta meriliikenteen alalla oli vielä toteutettava merkittäviä toimia.

Komissio huomautti lokakuussa 1999 antamassaan kertomuksessa, että Kypros oli edistynyt lainsäädäntönsä yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa kaikilla liikenteen aloilla, mutta että suurin osa yhteisön säännöstöstä oli vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä (etenkin valtion lipun alla liikennöivien alusten meriturvallisuuden ja alusrekisterien toiminnan osalta).

Vuonna 2000 annetussa kertomuksessa pantiin merkille, että maantie- ja lentoliikenteen aloilla ja etenkin meriliikenteen alalla oli edistytty merkittävästi. Laaja-alaisissa kysymyksissä ainoa edistysaskel oli TINA-prosessin (liikenneinfrastruktuurien tarpeiden arviointi) loppuun saattaminen lokakuussa 1999. Sen oli tarkoitus toimia perustana Euroopan laajuisten verkkojen ulottamiseksi maahan.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että maa on edistynyt lainsäädännöllisten ja hallinnollisten puitteiden yhdenmukaistamisessa. Kypros on saavuttanut merkittäviä edistysaskelia lähes kaikilla liikennepolitiikan aloja.

Vuonna 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että lainsäädäntöä on yhdenmukaistettu yhteisön säännöstön kanssa. Kypros on edistynyt edelleen etenkin meri- ja maantieliikenteen aloilla ja vahvistanut niitä koskevia hallinnollisia valmiuksiaan.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteinen liikennepolitiikka muodostuu kolmesta laajasta toimintalinjasta.

ARVIOINTI

Maantieliikenteen alalla on edistytty merkittävästi etenkin teknologian ja turvallisuuden osalta. Vuonna 2002 hyväksyttiin lukuisia asetuksia, jotka koskevat ajopiirturien asentamista äskettäin rekisteröityihin ajoneuvoihin, linja-autoihin ja kuorma-autoihin. Maassa on hyväksytty ajoneuvojen verotusta koskeva laki, joka täydentää yhdenmukaistamista kuorma-autojen verotusta koskevan yhteisön verosäännöstön kanssa.

Maassa on myös hyväksytty yksi laki ja asetuksia, jotka koskevat ammattikuorma-autonkuljettajien vähimmäiskoulutustasoa. Kaikkiin uusiin ajoneuvoihin on pitänyt asentaa tammikuusta 2002 alkaen turvavyöt sekä taka- että etuistuimille.

Kypros ratifioi kesäkuussa 2000 lentoliikenteen alalla tarkistetun Eurocontrol-yleissopimuksen ja sen tuoreimmat muutokset. Tässä yhteydessä tulivat vuonna 2001 voimaan tietyt asetukset, joissa hyväksytään lentoliikenteen ohjauslaitteistoa ja -järjestelmiä koskevat standardit. Euroopan unionin ja Kyproksen välillä käynnistettiin tammikuussa 2000 neuvottelut yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen luomista koskevan monenvälisen sopimusluonnoksen allekirjoittamiseksi. Hallinnollisten valmiuksien osalta siviili-ilmailujärjestön johto hyväksyi lisähenkilöstön palkkaamisen.

Lentoliikenteen ohjauslaitteistoa ja -järjestelmiä koskevat asetukset tulivat voimaan vuonna 2002. Niiden avulla pyritään hyväksymään alaa koskevat Eurocontrolin standardit.

Kyproksen hallitus hyväksyi meriliikenteen alalla vuoden 2000 alussa kyproslaisten alusten rekisteröintiä koskevan tiukemman politiikan, jonka pyrkimyksenä on parantaa Kyproksen lipun alla liikennöivien alusten kuntoa sekä yleistä turvallisuustasoa. Helmikuussa 2000 otettiin käyttöön katsastusta ja todistuskirjojen antamista koskeva yhdenmukaistettu järjestelmä, jotta luokitusyhtiöiden tehtäviä voitaisiin säännellä paremmin.

Kypros yhdenmukaisti vuonna 2001 etenkin turvatarkastuksia koskevaa lainsäädäntöään. Vanhojen alusten rekisteröintiin sovelletaan kuitenkin tiukempia standardeja. Tiukempaa politiikkaa sovelletaan myös sellaisiin aluksiin, jotka eivät täytä standardeja. Satamavaltion suorittamien tarkastusten vuoksi pysäytetään kuitenkin keskimäärin selvästi enemmän kyproslaisia aluksia kuin EU:n jäsenvaltioiden lipun alla liikennöiviä aluksia.

Kypros saattoi vuonna 2002 laivavarusteita koskevan yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kauppamerenkulun osasto on alkanut myöntää kaikille kyproslaisissa aluksissa työskenteleville meriupseereille ammattipätevyyttä osoittavia lupia.

Maan hallinnollisten valmiuksien osalta vahvistettiin alusten kuntoa valvovien tarkastajien maailmanlaajuista verkostoa.

Viimeisin päivitys 16.10.2002

Top