Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1405 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1203 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio arvioi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Latvia oli edistynyt huomattavasti yhteisön säännöstön mukaisen liikennelainsäädännön antamisessa erityisesti lentoliikenteen alalla. Komissio arvioi myös, ettei liikennealalla todennäköisesti ole suuria vaikeuksia yhteisön sisämarkkinasäännöstön voimaansaattamisessa edellyttäen, että toimia toteutettaisiin maanteiden tavaraliikenteessä (ammattiin pääsy, painot ja mitat sekä tieliikenteen verotus), meriliikenteessä (turvallisuus) ja rautatieliikenteessä (julkiset palvelut ja kirjanpitokäytäntöjen standardointi). Komissio katsoi, että sitä vastoin on toivottavaa vahvistaa pikaisesti Latvian hallintorakenteita ja esimerkiksi turvallisuudesta vastaavia valvontaelimiä.

Marraskuussa 1998 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, että Latvia jatkoi kunnianhimoista ohjelmaansa, jonka avulla liikennesäännöstö saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan tehokkaasti täytäntöön. Latvian todettiin myös asettaneen selkeät tavoitteet lähivuosille. Kertomuksessa painotettiin lisäksi, että hallinto oli alkanut kehittää täytäntöönpanovalmiuksiaan tyydyttävällä tavalla.

Vuonna 1999 komissio totesi, että Latvia oli jatkanut kunnianhimoista ohjelmaansa, jolla yhteisön liikennesäännöstö saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön kaikilla liikenteeseen liittyvillä aloilla, erityisesti rautatiealalla. Hallintoa oli vahvistettu perustamalla yhteisön säännöstön täytäntöönpanemiseksi tarvittavia uusia toimielimiä. Merenkulun turvallisuuden tehostamiseen olisi keskityttävä enemmän: lukujen perusteella vaikutti siltä, että lippuvaltion hallintojärjestelmiä ja satamavaltion valvontajärjestelmiä olisi parannettava. Lisäksi tarvitaan riippumaton viranomainen tutkimaan ilmailuonnettomuuksia.

Marraskuussa 2000 annetussa määräaikaiskertomuksessa korostettiin, että lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa oli edistynyt maantie- ja meriliikenteen aloilla. Siviili-ilmailuonnettomuuksien tutkinnasta vastaava riippumaton laitos perustettiin hallintorakenteita koskevien yhteisön säännöstön vaatimusten täyttämiseksi. Merenkulun turvallisuuden alalla toteutettiin ensimmäiset toimenpiteet hallinnon tehostamiseksi.

Marraskuussa 2001 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, että Latvia on yhdenmukaistanut suurimman osan lainsäädännöstään yhteisön säännöstön kanssa. Moniin aloihin, esimerkiksi Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatieverkoston yhteentoimivuuteen, olisi kuitenkin kiinnitettävä vielä erityistä huomiota.

Lokakuussa 2002 annetussa määräaikaiskertomuksessa annettiin tunnustus Latvian toimille lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa erityisesti tieliikenteen alalla. Merenkulun turvallisuudessa Latvian lipun alla purjehtivien alusten pysäyttämisaste kohenee jatkuvasti. Latvian on kuitenkin keskitettävä toimet, jotta verotusta, sosiaaliasioita ja teknisiä kysymyksiä koskeva säännöstö saadaan siirrettyä kokonaan osaksi tieliikennealan kansallista lainsäädäntöä sekä pantua täytäntöön. Lisäksi on keskityttävä rautatie- ja meriliikenteen lainsäädännön yhdenmukaistamiseen ja hallinnon valmiuksien vahvistamiseen merenkulun turvallisuuden alalla.

Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että Latvia noudattaa olennaisilta osiltaan niitä sitoumuksia ja vaatimuksia, jotka liittyvät Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin, tieliikenteeseen, rautatieliikenteeseen, sisävesiliikenteeseen ja merenkulkuun.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteinen liikennepolitiikka muodostuu kolmesta laajasta toimintalinjasta.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään Latvian lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön säännöstön kanssa, yhteistyöstä liikenteen rakenteiden uudistamiseksi, liikennealan markkinoille pääsyn parantamisesta, kauttakulkuliikenteen helpottamisesta sekä käyttöstandardien nostamisesta Euroopan yhteisön tasolle. Valkoisessa kirjassa korostetaan etenkin kilpailua ja lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista koskevia toimenpiteitä liikennealan sisämarkkinoiden toteuttamista varten.

ARVIOINTI

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen alalla Latvia otti edelleen huomioon yhteisön suuntaviivojen mukaiset tavoitteet ja ensisijaiset toimet, jotka koskivat pohjoinen-etelä- (Via Baltica) ja itä-länsi-suuntaisiin, ensisijaisiin teiden ja rautateiden infrastruktuureihin suunnattuja investointeja. Hankkeen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano oli saatu päätökseen.

Vuonna 2001 Latvia perusti toimielinrakenteen, jonka tehtävänä on valvoa infrastruktuureihin suunnattuja investointeja ja joka muuttuu liittymisen jälkeen Euroopan laajuisten liikenneverkkojen alan hankkeiden täytäntöönpanon seurannasta vastaavaksi elimeksi. Tarpeellisia hallinnollisia valmiuksia on kuitenkin vahvistettava, jotta voitaisiin valmistella tärkeitä, liikenteen infrastruktuureihin suunnattuja investointeja.

Maantieliikenteen osalta Latvia jatkoi vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista. Katsastuksia koskeva lainsäädäntö julkistettiin helmikuussa 2000. Latvian on kuitenkin parannettava markkinoille pääsyä, hinnoittelua, verotuksen yhdenmukaistamista, turvallisuutta, ympäristönäkökohtia ja sosiaalilainsäädäntöä. Hallinnon valmiuksia on vahvistettava edelleen etenkin liikenneministeriön toteuttamassa lainsäädäntötyössä.

Maantieliikennelakia muutettiin vuonna 2001, ja se toimii vastedes pohjana tulevalle johdetulle lainsäädännölle, jonka on oltava yhdenmukaista sosiaalilainsäädäntöä ja valvontalaitteita koskevan yhteisön säännöstön kanssa.

Vuonna 2002 Latvia yhdenmukaisti lainsäädäntönsä myös ajoaikarajoituksia ja lepoaikoja koskevien säännösten kanssa ja määräsi ajopiirtureiden asentamisesta. Linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskeva Interbus-sopimus ratifioitiin. Tienvarsitarkastusten ja niiden täytäntöönpanotoimien osalta Latvian on vielä pantava toimeen maantieliikenteen valvontaa koskeva ohjeistonsa. Liikenneministeriön henkilöstön rakennetta ja asemaa on selvennettävä yleisesti ja perustettava riittävä määrä erikoistuneita yksiköitä tienvarsitarkastusten toteuttamista varten.

Rautatieliikenteen alalla Latvian rautateiden rakenneuudistuksia jatkettiin, ja alan avaaminen kilpailulle aloitettiin myöntämällä toimiluvat kahdelle yksityiselle yhtiölle tavarakuljetuksia varten. Lokakuussa 2000 annettiin julkisten palvelujen sääntelyviranomaisia koskeva laki, jossa säädetään rautatieliikenteestä vastaavan sääntelyviranomaisen perustamisesta. Näin ollen rautatieliikenteen ala on jo suureksi osaksi yhteisön säännöstön mukaista. Ainoastaan muutamat kysymykset, kuten vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset, on vielä ratkaistava.

Vuonna 2001 annettiin uusi laki, jolla säännellään esimerkiksi liikenteenharjoittajien ja asiakkaiden välistä suhdetta, eri tavaroiden kuljetusehtoja sekä rahtikirjojen täyttämisessä noudatettavia menettelyjä.

Vuoden 2002 tammikuussa perustettiin Latvijas dzelzcelsh -osakeyhtiön ("Latvian rautatiet") rakenneuudistusten yhteydessä erillinen, maan sisäistä matkustajaliikennettä hoitava Pasazhieru vilciens -tytäryhtiö. Yhteentoimivuutta koskeva säännöstö on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä on muutettava maksujen, päällekkäisten tukien ja lisenssijärjestelmän osalta.

Latvian toimivaltaiset viranomaiset päättivät olla saattamatta sisävesiliikennettä koskevaa yhteisön säännöstöä osaksi kansallista lainsäädäntöä, sillä viranomaisten mielestä maan sisävesillä ei voi periaatteessa liikennöidä. Latvian on kuitenkin saatettava liittymisen jälkeen kaikki sisävesiliikennettä koskevat direktiivit osaksi lainsäädäntöään, mutta poikkeukset ovat mahdollisia. Vuonna 2002 hyväksyttiin säädös, jolla varmistetaan pätevyyskirjojen vastavuoroinen tunnustaminen. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen saatiin päätökseen vuonna 2003 ja tyydyttävät hallinnolliset rakenteet ovat valmiina.

Yhdistettyjen kuljetusten alalla ei annettu mitään lainsäädäntöä. Liikennealalla myönnettävän valtiontuen tilanne on säilynyt ennallaan. Julkisen palvelun velvoitteesta annettiin marraskuussa 1999 julkisen liikenteen alalla myönnettyjä toimilupia koskeva laki.

Lentoliikenteen alalla Latvia yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että tekniset vaatimukset ja hallintomenettelyt yhdenmukaistetaan tehokkaasti Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön JAA:n vaatimusten kanssa. Latvia jatkoi valmistautumistaan Eurocontroliin liittymistä varten. Unionin ja Latvian väliset neuvottelut Euroopan yhteistä ilmailualuetta koskevasta monenvälisestä sopimuksesta on saatu päätökseen, ja kahdenvälinen pöytäkirja on allekirjoitettu. Vuonna 2002 Latvia teki muutoksia tietokonepohjaiseen paikanvarausjärjestelmään. Latvia pääsee toimimaan täysivaltaisesti Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimessä, kun se on toteuttanut toimintasuunnitelmansa. Sen on lisättävä ponnistelujaan, jotta se pääsisi Euroopan lentoturvallisuusviraston täysivaltaiseksi jäseneksi.

Meriliikenteen alalla merenkulkuhallinnon rakenneuudistus on aloitettu. Toukokuussa 2000 hyväksytyn lainsäädännön mukaisesti useita aiemmin merenkulkuhallinnolle kuuluneita tehtäviä on siirretty satamaviranomaisille. Toimia on kuitenkin jatkettava erityisesti merenkulun turvallisuuden alalla tehostamalla lippuvaltion ja satamavaltion suorittamaa valvontaa. Latvian on saatava oman laivastonsa korkea pysäyttämisaste muuttumaan, ja sen on varmistettava, että päteviä tarkastajia on tarpeeksi.

Kaikki yhteisön säännöstön soveltamisen kannalta olennaiset Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n yleissopimukset on ratifioitu.

Merenkulun turvallisuuden osalta Latvia on jo yhdenmukaistanut joko täysin tai osittain säännökset, joita sovelletaan vaarallisia aineita kuljettaviin aluksiin, matkustaja-alusten turvallisuuteen ja satamavaltion valvontaan. Täytäntöönpanosäännösten antaminen on kuitenkin vielä kesken. Tämä koskee erityisesti lippuvaltiota ja satamavaltion toteuttamaa valvontaa, alusliikenteen hallinta- ja tietojärjestelmää (VTMIS), säännöllisen roro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustajaliikenteen turvallisuustarkastusjärjestelmää, laivavarusteita ja kalastusaluksia.

Viimeisin päivitys 26.01.2004

Top