Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEK(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEK(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEK(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että Unkari oli edistynyt merkittävästi liikennettä koskevan yhteisön säännöstön voimaansaattamisessa. Jos Unkari jatkaisi ponnisteluja maanteiden tavaraliikenteen kotimaan markkinoiden toiminnan (markkinoille pääsy, sosiaalilainsäädäntö ja turvallisuus), yksityisautojen katsastuksen, rahoituksen avoimuuden ja rautateiden käyttöoikeuksien selventämisen alalla, liikennealalla tuskin ilmenisi suuria vaikeuksia sisämarkkinoita koskevan säännöstön voimaansaattamisessa. Komissio kehotti kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että ehdokasmaihin laajennettavan Euroopan laajuisen liikenneverkon edellytykset saadaan kuntoon. Komissio katsoi lisäksi, että Unkarin hallinnollisia rakenteita, valvontaelimet - esimerkiksi turvallisuuden alalla - mukaan luettuina, olisi hyvä vahvistaa nopeasti.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari jatkoi lainsäädäntötoimiensa yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa ja toimielintensä mukauttamista yhteisön vaatimuksiin. Lisäponnisteluja tarvittiin kuitenkin ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia koskevien toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi, liikenneturvallisuuden parantamiseksi, maanteiden tavaraliikenteen kotimaan markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja sisävesiväylien infrastruktuurien kehittämiseksi. Myös siviili-ilmailua (etenkin lentoturvallisuutta), rautateitä (rautatieverkon käyttöoikeutta) ja yhdistettyjä kuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä pitäisi yhdenmukaistaa.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että Unkari jatkoi lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa ja toimielintensä mukauttamista, mutta ponnisteluja oli tehostettava. Kansallisen lentoyhtiön ja Unkarin suurimman rautatieyhtiön rakenneuudistus oli asettava etusijalle.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli jatkanut liikennettä koskevan lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista säännöstön kanssa, mutta edistystä ei ollut tapahtunut kovin paljon.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että Unkari oli jatkanut liikennettä koskevan säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään, mutta edistystä ei ollut juurikaan tapahtunut rautatie-, lento- ja maantieliikenteen alalla. Hallinnollisten rakenteiden alalla ei ollut tapahtunut mitään varsinaista edistystä.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa todetaan, että Unkari on jatkanut lainsäädäntönsä saattamista yhdenmukaiseksi säännöstön kanssa, se on jatkanut edistymistä etenkin maantie- ja rautatieliikenteen alalla, ja se on vahvistanut hallinnollisia valmiuksiaan maantie- ja lentoliikenteen alalla.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Unkari pääasiallisesti täyttää jäsenyyteen liittyvät vaatimukset, jotka koskevat Euroopan laajuisia liikenneverkkoja, maantieliikennettä, lentoliikennettä, sisävesiliikennettä ja meriliikennettä. Unkarin on kuitenkin vahvistettava hallinnollisia valmiuksiaan Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liittyvien hankkeiden hallinnan alalla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteinen liikennepolitiikka muodostuu kolmesta laajasta toimintalinjasta.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään Unkarin lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön säännöstön kanssa, yhteistyöstä liikenteen rakenteen uudistamiseksi, liikennealan markkinoille pääsyn parantamisesta, kauttakulkuliikenteen helpottamisesta sekä liikenteen hoitoa koskevien sääntöjen saattamisesta Euroopan yhteisön sääntöjen tasolle. Valkoisessa kirjassa korostetaan etenkin kilpailua sekä lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista koskevia toimenpiteitä liikennealan sisämarkkinoiden luomiseksi.

ARVIOINTI

Unkari on hyväksynyt liikenteen infrastruktuuritarpeiden arvioinnista lokakuussa 1999 laaditun kertomuksen, joka toimii pohjana Euroopan laajuisten verkkojen ulottamiselle Unkariin. Moottoriteiden rakennusohjelma, joka ei ole edistynyt kahteen vuoteen, käynnistetään uudelleen ISPA-ohjelman tuella. Unkari ja Slovakia ovat jatkaneet Tonavan ylittävän sillan rakentamisen valmisteluja.

Maantieliikenteen alalla on edistytty jonkin verran, kun lainsäädäntö, joka koskee ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä maanteiden tavaraliikenteessä, on yhdenmukaistettu yhteisön säännöstön kanssa. Unkari liittyi huhtikuussa 2000 eurooppalaiseen sopimukseen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä (AETR). Heinäkuussa 2000 Unkari allekirjoitti yhteisön kanssa kahdenvälisen sopimuksen maanteiden kauttakulkuliikenteestä. Julkisen linja-autoliikenteen yhtiöt ovat alkaneet noudattaa kuljettajien ajo- ja lepoaikajärjestelmää ja kasvattaneet kuljettajien määrää voidakseen sisällyttää säännöstön sosiaalialan säännökset lainsäädäntöönsä. Moottoriajoneuvoveroa koskeva laki laski vähemmän saastuttavien ajoneuvojen verotusta.

Vuonna 2001 tärkein lainsäädäntöä koskeva edistysaskel oli maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen. Turvavyön käyttöä koskeva lainsäädäntö on saatettu osaksi Unkarin lainsäädäntöä. Toinen myönteinen edistysaskel oli vuonna 2002 ratifioidun, kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevan Interbus-sopimuksen allekirjoittaminen.

Unkari on saattanut päätökseen lupien myöntämistä liikenteenharjoittajille ja ammattiin pääsyä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen yhteisön säännöstön kanssa. Sen on kuitenkin vielä yhdenmukaistettava vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntönsä.

Yhdenmukaistaminen verotusta ja tekniikkaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa saatettiin loppuun vuonna 2003. Unkarille on myönnetty siirtymäkausi 31. joulukuuta 2008 saakka kansainvälisessä liikenteessä käytettävien maantieajoneuvojen suurimpia sallittuja painoja ja mittoja koskevan yhteisön säännöstön täysimääräiseksi soveltamiseksi. Matkustajaliikenteeseen liittyviä teknisiä tienvarsitarkastuksia ja toiminnallisia tarkastuksia on vielä tehostettava.

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen alalla on nopeutettu infrastruktuuritöitä, etenkin moottoriteiden rakentamista.

Unkarin rautateiden uudistusohjelma hyväksyttiin joulukuussa 1999. Unkarin on luotava riippumaton elin, joka vastaa reittien jakamisesta, erillinen rautatieyhtiö, joka vastaa kaupallisesta hyödyntämisestä, ja riippumaton sääntelyelin, joka valvoo kapasiteettien jakamista ja käyttömaksuja. Myös rautatieyhtiöihin sovellettavat kirjanpitosäännöt ovat saatettava yhdenmukaisiksi yhteisön säännöstön kanssa.

Unkarin rautatieyhtiön kirjanpidossa on erotettu toisistaan rautateiden infrastruktuurin hallinto ja kuljetuspalvelut.

Suurnopeusjunaverkon yhteentoimivuudesta ja rautatieviranomaisen tehtävistä ja toimivallasta on hyväksytty täytäntöönpanosäädöksiä. Unkarin on saatettava yhteentoimivuutta koskevat direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja perustettava kapasiteettien jakamista ja infrastruktuurimaksuja varten vaadittavat hallinnolliset valmiudet. Unkarille on myönnetty 31. joulukuuta 2006 saakka siirtymäkausi Euroopan laajuisen rautateiden rahtiliikenneverkon täysimääräisen käytön toteuttamiseksi.

Lentoliikenteen alalla hallitus hyväksyi huhtikuussa 2000 lentoliikennettä koskevan kansallisen strategian, jossa luotiin pohja kansallisen lentoyhtiön (Malev) rakenneuudistukselle ja yksityistämiselle, Ferihegyn lentokentän hallinnon ja lentoliikenteen uudelleen järjestämiselle, siviili-ilmailun riippumattoman elimen perustamiselle ja alueellisten lentokenttien luomiselle. Vuonna 2002 jatkettiin Malevin rakenneuudistusta, yhtiö on nykyään itsenäinen, sillä on itsenäinen hallinto ja sen henkilöstöä on vähennetty.

Joulukuussa 1999 säädettiin laki lentokoneiden melupäästöjen rajoittamisesta ja melupäästöjen rajoittamisesta lentoasemien läheisyydessä.

Säännökset, jotka koskevat yhteisiä sääntöjä lähtö- ja saapumisaikojen myöntämisessä lentoasemilla ja jossain määrin siviili-ilmailun onnettomuuksien teknistä tutkintaa, yhdenmukaistettiin tammikuussa 2000. Unkari on myös osallistunut aktiivisesti Eurocontrol-turvallisuuskomissioon. Sen on vielä perustettava joitakin toimielimiä, kuten itsenäinen onnettomuuksien tutkintaelin, lähtö- ja saapumisaikojen koordinoinnin riippumaton viranomainen sekä turvallisuudesta ja lupien myöntämisestä vastaava elin.

Unkari saattoi vuonna 2001 osaksi kansallista lainsäädäntöään siviili-ilmailuun liittyviä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä, tietokoneistettujen varausjärjestelmien käyttöä koskevia käytännesääntöjä, ilma-aluksen miehistön toimilupasääntöjä ja liikenteenharjoittajien vastuuseen liittyviä säännöksiä. Myönteistä on myös, että Unkarista on tullut Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen varsinainen jäsen. Euroopan ilmatilaa koskevia neuvotteluja ei sitä vastoin ole vielä saatettu päätökseen.

Siviili-ilmailun turvallisuusjärjestö perustettiin vuonna 2002 riippumattomaksi elimeksi, joka tutkii lentoliikenteen onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Henkilöstön erikoiskoulutusta pitäisi kuitenkin jatkaa, ja siviili-ilmailulaitokseen pitäisi palkata lisää henkilöstöä laitoksen lisääntyvien tehtävien vuoksi. Unkarille on myönnetty siirtymäkausi 31. joulukuuta 2004 saakka meluisimpia ilma-aluksia koskevan yhteisön säännöstön täysimääräiseksi soveltamiseksi.

Sisävesi- ja meriliikenteen alalla säädettiin toukokuussa 2000 laki vesiliikenteestä. Unkari liittyi tammikuussa 2000 kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä.

Vuonna 2001 säädettiin vesiliikennettä koskevan vuoden 2000 puitelain täytäntöönpanoasetuksia laivojen ja alusten rekisteröinnin, liikenteenharjoittajien lupien myöntämisen, alusten henkilöstön pätevyysvaatimusten, tarkastajien pätevyysvaatimusten ja henkilökorttien, teknisten vaatimusten sekä laivojen ja alusten vaatimustenmukaisuuden varmentamisesta vastaavien elinten nimeämisen alalla. Julkisten satamien nykyaikaistamista on jatkettu, mutta satamaviranomaisia ja liikennelaitosta pitäisi vahvistaa. Valtioiden toteuttamaa satamien valvontaa koskevan säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä edettiin vuonna 2002. Täytäntöönpanosäännösten antaminen on kuitenkin saatettava loppuun, erityisesti Erika-paketteihin liittyvän yhteisön säännöstön osalta.

Viimeisin päivitys 16.01.2004

Top