Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003 675 lopullinen - SEC(2002) 1201 - ei julkaistu EYVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Virossa oli edistytty merkittävästi liikennettä koskevan yhteisön säännöstön voimaan saattamisessa. Jos maanteiden tavaraliikennettä (alalle pääsy, mitat ja painot), meriliikennettä (turvallisuus) ja vähäisemmässä määrin lentoliikennettä pyritään kehittämään ja jos rautatieliikenteen taloutta saadaan avoimemmaksi, liikenteen alalla ei todennäköisesti tule olemaan suuria ongelmia yhteisön sisämarkkinasäännöstön mukaisen lainsäädännön antamisessa. Komissio kuitenkin katsoi, että on myös pyrittävä varmistamaan, että käytettävissä on tarvittavat keinot tulevan unionin jäsenyyttä hakeviin maihin ulottuvan Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamiseksi. Lisäksi komissio kehotti Viroa vahvistamaan olemassa olevia hallinnon rakenteita, valvontaviranomaiset mukaan luettuina.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että alan säännöstön täytäntöönpanossa oli edistytty huomattavasti. Kertomuksessa pidettiin kuitenkin tärkeänä, että hyväksyttäisiin erityinen liikenneinfrastruktuureja ja rahoitusta koskeva strategia, joka rahoitettaisiin valtion talousarviosta. Lisäponnistuksia tarvittiin myös alusten turvallisuuden parantamiseksi.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa vahvistettiin aiempien arviointien tulokset. Kertomuksessa todettiin, että vaikka yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa olikin tapahtunut uutta edistystä, Viron oli kuitenkin hyväksyttävä tehokkaampia toimia erityisesti maantieliikenteen verotuksen yhdenmukaistamisen ja meriturvallisuuden aloilla.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa korostettiin, että Virossa oli edistytty yleisesti ottaen tyydyttävästi sellaisen liikennelainsäädännön antamisessa, jolla yhteisön säännöstö saatetaan voimaan. Hallinnollisten valmiuksien vahvistamista oli kuitenkin jatkettava. Maaliskuussa 1999 vuosiksi 1999-2006 hyväksytyn liikenteen kehittämistä koskevan suunnitelman täytäntöönpanoa jatkettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että alan lainsäädäntö oli yhdenmukaistettu yhteisön säännöstön kanssa: Virossa oli edistytty hyvin maantieliikenteen, hallinnollisten valmiuksien ja meriturvallisuuden aloilla. Viron olisi kuitenkin seurattava tiiviisti uusia rautatieliikennettä ja meriturvallisuutta koskevia säännöksiä.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että Viron lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Viro oli edistynyt edelleen erityisesti lentoliikenteen ja meriliikenteen aloilla, ja se oli vahvistanut hallinnollisia valmiuksiaan rautatie- ja lentoliikenteen aloilla.

Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa korostetaan, että Viro olennaisilta osin kunnioittaa liittymisneuvottelujen yhteydessä tekemiään sitoumuksia ja velvoitteita Euroopan laajuisten liikenneverkkojen, maantieliikenteen, sisävesiliikenteen ja rautatieliikenteen aloilla, ja sen pitäisi pystyä soveltamaan yhteisön säännöstöä liittymisestään alkaen.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteinen liikennepolitiikka muodostuu kolmesta laajasta toimintalinjasta.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään Viron lainsäädännön yhdenmukaistamisesta yhteisön säännöstön kanssa, yhteistyöstä liikenteen rakenteen uudistamiseksi, liikennealan markkinoille pääsyn parantamisesta, kauttakulkuliikenteen helpottamisesta sekä käyttöstandardien nostamisesta Euroopan yhteisön tasolle. Valkoisessa kirjassa korostetaan etenkin kilpailua sekä lainsäädäntöjen ja standardien yhdenmukaistamista koskevia toimenpiteitä liikennealan sisämarkkinoiden luomiseksi.

ARVIOINTI

Horisontaalisten kysymysten osalta Viro hyväksyi lokakuussa 1999 annetun lopullisen kertomuksen, jossa arvioidaan liikenteen infrastruktuuritarpeita ja jota on käytettävä perustana Euroopan laajuisten verkkojen ulottamiseksi Viroon.

Maantieliikenteen alalla on annettu säännöksiä, jotka koskevat julkisessa liikenteessä noudatettavaa julkisen palvelun velvoitetta, julkiselle liikenteelle myönnettäviä valtion tukia ja yritysten liikennepalvelujen markkinoille pääsyn edellytyksiä. Lisäksi on annettu valtion tukia koskevia määräyksiä ja luotu kirjanpitojärjestelmä rautatie-, maantie- ja jokiliikenteen infrastruktuureja varten.

Kesäkuussa 2000 annetulla maantieliikennelailla säännellään kotimaan ja kansainvälistä tavaraliikennettä, ja matkustajien ei-kaupallinen kuljetus muodostaa myös pohjan monille verotusasioita ja kansainvälistä liikennettä varten myönnettävien lupien myöntämisjärjestelmää käsitteleville asiakirjoille. Lailla otetaan Virossa myös ensi kertaa käyttöön yhdistettyjen kuljetusten käsite.

Lisäksi on annettu yksityiskohtaisia sääntöjä ja täytäntöönpanolakeja, jotka koskevat tavaroiden ja matkustajien kuljetusta harjoittavien yritysten pääsyä markkinoille sekä moottoriajoneuvojen katsastusta.

Julkista liikennettä koskeva laki tuli voimaan vuonna 2001 siltä osin kuin se koskee valtion tukia ja julkisen palvelun velvoitetta. Lisäksi annettiin maantieliikennelaki ja raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen verotusta koskeva laki. Hallinnollisten valmiuksien osalta Virossa on kehitetty henkilöstön kouluttamista.

Viro ei ole vielä hyväksynyt linja-autoilla harjoitettavaa satunnaista kansainvälistä matkustajaliikennettä koskevaa monenvälistä Interbus-sopimusta.

Vuonna 2003 saatiin päätökseen verotusta ja sosiaalilainsäädäntöä koskevan säännöstön yhdenmukaistaminen lukuun ottamatta ajoajan ja säännöllisten lepotaukojen valvontaa koskevaa säännöstöä. Teknisten kysymysten osalta voidaan todeta, että joitakin soveltamissäännöksiä lukuun ottamatta lainsäädännön yhdenmukaistaminen on suurimmaksi osaksi toteutettu. Yhdenmukaistamisen on jatkuttava hyötyajoneuvojen teknisten tienvarsitarkastusten, kuljetettavien painelaitteiden sekä ajonopeudenrajoituslaitteiden osalta.

Euroopan laajuisen liikenneverkon osalta voidaan todeta, että Viro on laatinut liikennekäytävän kehittämistä koskevan suunnitelman vuosiksi 2001-2005. Suunnitelmaa on käytettävä perustana tiehankkeiden yhteisrahoitukselle. Via Baltican ensimmäinen kunnostushanke käynnistettiin vuonna 2002.

Rautatieliikenteen alalla on jatkettu johdetun oikeuden laatimista liikenneturvallisuuden (veturinkuljettajien lupajärjestelmää koskevat määräykset) ja rautatieliikenteenharjoittajien tasavertaisen rautatieinfrastruktuureihin pääsyn takaamiseksi. On peruutettu rautateitä koskeva kansallinen luettelo. On hyväksytty uusia säännöksiä, jotka koskevat muun muassa rautatieinfrastruktuureihin pääsyä ja rautatieyhtiöiden tuloihin ja menoihin sovellettavia määräyksiä. Viron rautateiden yksityistämisprosessi saatiin päätökseen vuonna 2001. Rautatiemarkkinoiden avaamista jatketaan, ja monia uusia lupia on myönnetty tavara- ja matkustajaliikenteenharjoittajille. Kun otetaan huomioon rautateiden hallinnon pian tapahtuva uudelleenorganisointi, on aihetta tarkastaa tehtäviin liittyvät toimintatavat ja tehtävien jako sekä jatkettava henkilökunnan kouluttamista. Resurssien jakamisen ja hintojen määrittämisen riippumattomuus on taattava erityisesti yksityistettyjen rautateiden osalta.

Lentoliikenteen alalla on hyväksytty kansallinen lentoliikenteen kehitystä koskeva suunnitelma vuosiksi 2000-2006. Suunnitelmassa käsitellään erityisesti lainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön säännöstöön ja Euroopan unioniin liittymisen vaikutuksia lentoliikenteen alaan. Lentoliikennelain perusteella on annettu säännöksiä, joilla säännellään lentoliikenteen harjoittajien sekä lennonvarmistuspalveluihin liittyvien lupien ja todistusten myöntämistä ja peruuttamista, lentokoneiden rakennus-, valmistus- ja liikennöintitodistusten myöntämisperusteita, lentokelpoisuusvaatimuksia, suihkukoneiden ympäristövaatimuksia sekä Viron ilmatilan käyttöä ja ilmaliikenteen hallintaa.

Euroopan yhteisön ja Viron väliset neuvottelut Euroopan yhteisen ilmatilan luomista koskevasta sopimuksesta päätettiin, ja kahdenvälinen pöytäkirja allekirjoitettiin vuoden 1999 lopussa. Kansallisen siviili-ilmailuhallituksen rakennetta ja sääntöjä uudistettiin. Neuvottelut Eurocontrol-yleissopimukseen liittymisestä ovat käynnissä. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden pysyvää tutkintaelintä koskevat suuntaviivat on hyväksytty, ja tämän elimen toiminta on vielä käynnistettävä.

Viimeisenä tavoitteena on saattaa päätökseen lainsäädäntöprosessi, jonka tarkoituksena on perustaa riippumaton tutkintaelin.

Viron on vielä päästävä Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen täysivaltaiseksi jäseneksi, ja sen on pyrittävä toimimaan siten, että se on täysivaltainen jäsen ennen unioniin liittymistä.

Meriliikennealalla on muutettu meriturvallisuuslakia. Uusi laki on perustana alusten rakentamis-, valmistus-, korjaus-, testaus- ja tarkastuspalveluja tarjoavien yrittäjien toimilupien myöntämistä, keskeyttämistä ja peruuttamista koskeville säännöille. Lisäksi kauppamerenkulun sääntöjä koskevaan lakiin huhtikuussa 2000 tehdyillä muutoksilla annetaan EU:n lipun alla purjehtiville aluksille mahdollisuus tarjota meriliikennepalveluja Viron satamien välillä vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. Satamalain nojalla on annettu alusten jätteitä koskeva asetus, jolla jatketaan alan lainsäädännön yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa. Viron on kuitenkin jatkettava hallintonsa vahvistamista ja turvallisuusvaatimusten soveltamista saattaakseen laivastonsa yhteisön standardien mukaiseksi. Viron on myös huolehdittava siitä, että sillä on käytössään riittävästi tarkastajia, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen yhteisön säännöstön soveltamista varten.

Hallitus hyväksyi vuonna 2001 Viron meriliikennepolitiikan vuosiksi 2000-2004, jolla edistetään koko meriliikennealan kehitystä. Lisäksi Viro on lisätty Kansainvälisen merenkulkujärjestön valkoiselle listalle, mikä tarkoittaa, että Viron merenkulkijoiden koulutusta pidetään tunnustuksen arvoisena.

Viro liittyi joulukuussa 2001 kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevaan yleissopimukseen. Viron on kuitenkin vielä vahvistettava meriturvallisuutta ja jatkettava ponnistuksia tarkastuksen jälkeen pysäytettävien alusten määrän pienentämiseksi. Vuonna 2003 ilmeni vakavia viitteitä siitä, että tilanne on huonontumassa, sillä Viron lipun alla purjehtivien pysäytettyjen alusten lukumäärä on selvästi kasvamassa.

Viimeisin päivitys 14.01.2004

Top