Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1993) 313 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1202 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi heinäkuussa 1993 antamassaan lausunnossa, että Kyproksen vuonna 1990 voimaan tullut lainsäädäntö muistutti Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. Komissiolla ei kuitenkaan ollut riittävästi tietoa arvioidakseen sen täytäntöönpanon tehokkuutta.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa määritettiin voimassa oleva antitrust-lainsäädäntö. Se oli yleensä yhdenmukainen yhteisön standardien kanssa, mutta sen täytäntöönpano edellytti valtiontukien täytäntöönpanon tavoin lisätoimia.

Komissio totesi lokakuussa 1999 antamassaan kertomuksessa, että Kypros oli edistynyt merkittävästi antitrust-lainsäädännön alalla hyväksymällä yrityskeskittymien valvontaa koskevan lain. Kyproksen olisi kuitenkin pitänyt ponnistella enemmän valtiontukien, erityisiä oikeuksia nauttivien yritysten ja valtionmonopolien alalla.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kypros oli edistynyt tyydyttävästi antitrust-lainsäädännön alalla. Siinä kuitenkin moitittiin sitä, että valtiontukien alalla ei oltu toimittu riittävän aktiivisesti.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että edistystä oli tapahtunut sekä antitrust-lainsäädännön - etenkin tutkintavaltuuksien ja kilpailunsuojakomission rangaistusvaltuuksien lisäämisen ansiosta - että valtiontukien alalla valtiontukien valvontaa koskevan uuden lain voimaantulon jälkeen.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa katsottiin, että Kypros oli edistynyt edelleen tällä alalla.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että Kyproksen kilpailupolitiikassa noudatetaan liittymisneuvotteluissa vahvistettuja sitoumuksia. Kyproksen on kuitenkin vielä saatettava lainsäädäntönsä täysin yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa nykyisten monopolien osalta.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Euroopan unionin kilpailusäännöt sisältyvät EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, jossa määrätään, että yhteisön toimintaan sisältyy "järjestelmä, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy". Pääasialliset soveltamisalat ovat yrityskartellit, määräävän aseman väärinkäyttö ja valtiontuet, joista on säädetty perustamissopimuksen 81, 82 ja 87 artiklassa (entinen 85, 86 ja 92 artikla).

Kyproksen pitäisi siten soveltaa asteittain yrityskeskittymien valvontaa koskevan asetuksen (4064/89) säännöksiä sekä monopoleja ja erityisoikeuksia koskevaa perustamissopimuksen 31 artiklaa (entinen 37 artikla) ja 86 artiklaa (entinen 90 artikla).

ARVIOINTI

Uusi antitrust-lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1989. Laissa käynnistettiin yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista antitrust-lainsäädäntöä. Prosessin loppuunvieminen edellyttää vielä lainsäädännöllisiä lisätoimia etenkin johdetun oikeuden alalla.

Kypros esitti hallinnon alalla huhtikuussa 2002 "kilpailunsuojakomission hallinnollisten valmiuksien vahvistamista koskevan toimintasuunnitelman", jonka tarkoituksena on vahvistaa entisestään kilpailunsuojakomission rakennetta.

Valtiontukien alalla kokonaisarvio on myönteinen. Vuonna 2001 annettuun valtiontukien valvontaa koskevaan lakiin sisältyy valtiontukien valvontaa koskevia olennaisia periaatteita. Ainoastaan monopolilainsäädäntö on vielä saatettava täysin yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Valtiontukiyksikkö toimii tyydyttävästi. Lisäksi verojärjestelmää on uudistettu: kaikkia verotukia valvotaan valtiontukien perusteella vuodesta 2003.

Tätä lukua koskevat neuvottelut on saatu tilapäisesti päätökseen. Kyproksen on nyt jatkettava alaa koskevan lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa.

Viimeisin päivitys 08.03.2004

Top