Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liettua

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liettua

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2007 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1998) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 507 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 707 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1750 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1406 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1204 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että kartellilainsäädännön alalla Liettua oli edistynyt huomattavasti yhteisön vaatimusten täyttämisessä, joskin edelleen oli tarpeen tukea kilpailuasioissa toimivaltaista viranomaista, jotta se voisi hoitaa tehtävänsä ja taata asianomaisten taloudellisten toimijoiden riittävän tiedonsaannin. Valtiontuista komissio totesi, että tarvittavaa avoimuutta ei vielä ollut saavutettu ja että Liettuan tulisi pikaisesti laatia avustuskartoitus, johon sisältyvät valtion, alueellisten ja paikallisten viranomaisten toteuttamat sekä valtion varoista rahoitettavat toimenpiteet. Lisäksi komissio kehotti Liettuaa ratkaisemaan ongelmat, jotka johtuvat yhteisön säännöstön vastaisten yksinoikeuksien tai erityisoikeuksien olemassaolosta tietyillä aloilla.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että vaikka tiettyjä toimenpiteitä oli toteutettu liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin ensisijaisten tavoitteiden noudattamiseksi ja vaikka kilpailupolitiikan täytäntöönpanossa oli saavutettu jonkin verran edistystä, valtiontukien valvonnassa oli edelleen ongelmia. Liettuan oli näin ollen jatkettava ponnistelujaan varmistaakseen tukien myöntämismenettelyjen täydellisen avoimuuden ja laatiakseen valtiontuista kattavan ja päivitetyn kartoituksen.

Lokakuussa 1999 antamassaan kertomuksessa komissio korosti, että Liettua oli saavuttanut liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin ensisijaiset tavoitteet hyväksymällä uuden kilpailulain ja erilaisia valtiontukia koskevia toimenpiteitä, joiden tarkoitus oli avoimuuden takaaminen. Valtiontukien osalta olemassa olevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön valtiontukia koskevien sääntöjen kanssa oli edelleen vain osittaista, eikä alalla ollut vielä minkäänlaista valvontaa.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todettiin edistystä tapahtuneen sekä kilpailunrajoitusten että valtiontukien aloilla. Uuteen lakiin valtiontukien valvonnasta sekä muutoksiin, joita oli tehty olemassa olevaan vapaita talousalueita koskevaan lainsäädäntöön, sisältyivät sekä yhteisöoikeuden periaatteet että yhteisön säännöstön periaatteet, ja näin ollen toimet merkitsivät huomattavaa edistysaskelta.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa myönnettiin kilpailualalla saavutetun huomattavaa edistystä erityisesti valtiontukien osalta.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa arvioitiin, että Liettua oli edistynyt tasaisesti kartelleja ja muita yhteistoimintajärjestelyjä sekä valtiontukia koskevan lainsäädännön hyväksymisessä ja kilpailuneuvoston hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että Liettua noudattaa liittymisneuvotteluissa vahvistettuja keskeisiä sitoumuksia. Liettuan olisi kuitenkin harjoitettava pelotevaikutukseltaan tehokkaampaa kilpailupolitiikkaa ja edelleen lujitettava valtiontukia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Euroopan unionin kilpailusäännöt sisältyvät EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, jossa määrätään, että yhteisön toimintaan sisältyy "järjestelmä, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy". Pääasialliset soveltamisalat ovat yrityskartellit ja valtiontuet.

Liettuan kanssa tehty Eurooppa-sopimus, joka allekirjoitettiin 12. kesäkuuta 1995, tulee voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat vahvistaneet sen. Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että Euroopan yhteisön ja Liettuan välisissä kauppasuhteissa on sovellettava EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 87 artiklan (ent. 85, 86 ja 92 artikla) perusteiden mukaista kilpailujärjestelmää, joka koskee yritysten välisiä sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä, valtiontukia ja yksityiskohtaisia sääntöjä järjestelmän soveltamiseksi näillä aloilla sopimuksen voimaantulon jälkeisinä kolmena vuotena.

Lisäksi Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että Liettuan on yhdenmukaistettava lainsäädäntöään yhteisön kilpailulainsäädännön kanssa.

Valkoisessa kirjassa kerrotaan jäljempänä mainittujen määräysten sekä yrityskeskittymiä koskevassa neuvoston asetuksessa (ETY) 4064/89 ja EY:n perustamissopimuksen monopoleja ja erityisoikeuksia koskevassa 31 artiklassa (ent. 37 artikla) ja 86 artiklassa (ent. 90 artikla) tarkoitettujen säännösten asteittaisesta soveltamisesta.

ARVIOINTI

Kartellien, määräävän aseman ja yrityskeskittymien osalta lainsäädäntö on suurelta osin yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Vuonna 1999 astui voimaan uusi kilpailulaki, johon sisältyvät yhteisön kilpailunrajoitussääntöjen peruskäsitteet.

Huolimatta kilpailuneuvoston saavuttamista tuloksista on sääntöjen entistä laajempi tiedostaminen tärkeää, erityisesti liike-elämässä. Myös tuomareiden erityiskoulutusta on syytä kehittää.

Valtiontukien alalla Liettua on edistynyt tasaisesti hyväksymällä vuonna 1997 valtiontukien valvontaa koskevat perussäännökset, vuonna 1999 valvontasäännöt, joiden tarkoitus on tuoda alalle avoimuutta, sekä vuonna 2000 uuden lain valtiontukien valvonnasta ja vapaita talousalueita koskevan lainsäädännön. Lisäponnisteluja tarvitaan sääntöjen tehokkaan soveltamisen ja noudattamisen takaamiseksi, erityisesti vaikeuksissa olevien yritysten pelastamisen ja rakenneuudistusten alalla.

Tämä neuvotteluluku on saatettu väliaikaisesti päätökseen (ks. vuoden 2002 kertomus). Liettua ei ole pyytänyt mitään siirtymäkauden järjestelmiä tällä alalla. Sen on kuitenkin parannettava tuloksiaan lainsäädännön asianmukaisessa soveltamisessa ja noudattamisessa sekä kartellien että valtiontukien aloilla.

Viimeisin päivitys 03.03.2004

Top