Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1405 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1203 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio arvioi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että lainsäädännön lähentyminen trustien vastaisten toimenpiteiden ja valtiontukien alalla oli edennyt hyvin ja että uusi kilpailulaki ja kaksi valtiontukia koskevaa lakiluonnosta ovat erittäin tärkeitä. Valtiontukien osalta komissio katsoi sitä vastoin, ettei tarvittavaa avoimuutta ollut vielä varmistettu ja että huomattavia lisätoimia tarvitaan, jotta kyseiset yhteisön vaatimukset täytetään keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi komissio katsoi, että Euroopan yhteisön kanssa oli tehtävä läheistä yhteistyötä.

Marraskuussa 1998 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, että trustien vastaisessa lainsäädännössä ja valtiontukia koskevassa lainsäädännössä oli edistytty jonkin verran, etenkin uusi kilpailulaki oli tullut voimaan. Lisätoimia tarvitaan kuitenkin valtiontukien alalla: valtiontuista on laadittava kattava ja ajantasainen selvitys tukien myöntämismenettelyn avoimuuden varmistamiseksi.

Komissio korosti lokakuussa 1999 antamassaan määräaikaiskertomuksessa, että trustien vastaisessa lainsäädännössä oli edistytty, kun oli annettu säädöksiä ryhmäpoikkeuksista ja hyväksytty menettelyohjeet salaisista sopimuksista tehtävien ilmoitusten sekä yrityskeskittymiä koskevien ilmoitusten laatimisesta. Edistymistä oli tapahtunut myös valtiontuissa, sillä valtiontukia koskevaa vuosikertomusta oli parannettu. Toimivaltaisten viranomaisten toiminta parantui huomattavasti, minkä ansiosta yhteisön säännöstön mukaisesti käsiteltyjen trusteja ja valtiontukia koskevien tapausten lukumäärä kasvoi. Edistymisen perusteella komissio totesi, että liittymiskumppanuuden lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet oli saavutettu varsin kattavasti.

Marraskuussa 2000 annetun määräaikaiskertomuksen mukaan Latvia oli jatkanut lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista rajoittavia sopimuksia ja valtiontukia koskevan yhteisön säännöstön kanssa. Kilpailuneuvosto ja valtiontukien valvontakomissio valvoivat lainsäädännön soveltamista.

Lokakuussa 2001 annetussa määräaikaiskertomuksessa pantiin merkille uuden kilpailulain antaminen sekä erityisiin talousalueisiin ja vapaasatamiin liittyviä valtiontukia koskevan lain muuttaminen. Nämä kaksi toimenpidettä yhdenmukaistivat huomattavasti Latvian lainsäädäntöä yhteisön säännöstön kanssa.

Lokakuussa 2002 annetussa määräaikaiskertomuksessa arvioitiin, että Latvia oli edistynyt yhä tällä alalla. Latvian olisi kuitenkin toteutettava merkittäviä toimenpiteitä vahvistaakseen tuomioistuinlaitoksen ja hallinnon valmiuksia, jotta varmistetaan tehokas täytäntöönpano kartellien ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen alalla.

Marraskuussa 2003 annetun määräaikaiskertomuksen mukaan Latvia noudattaa suurinta osaa sitoumuksistaan kartellien ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen sekä valtiontukien osalta, mutta hallinnon tasolla on vielä paljon työtä.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Euroopan yhteisön kilpailusäännöt sisältyvät EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, jossa määrätään, että yhteisön toimintaan sisältyy "järjestelmä, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy". Pääasialliset soveltamisalat ovat rajoittavat sopimukset ja valtiontuet.

Latvian kanssa tehty Eurooppa-sopimus allekirjoitettiin 12. kesäkuuta 1995, ja se tulee voimaan, kun kaikki Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet. Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että Euroopan yhteisön ja Latvian välisissä kauppasuhteissa on sovellettava EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 87 artiklan (entisten 85, 86 ja 92 artiklan) vaatimusten mukaista kilpailujärjestelyä, joka koskee yritysten välisiä sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä ja valtiontukia. Eurooppa-sopimuksessa määrätään myös, että näiden alojen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on hyväksyttävä kolmen vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

Eurooppa-sopimuksessa määrätään lisäksi, että Latvian on saatettava lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi yhteisön kilpailusäännöstön kanssa.

Valkoisessa kirjassa käsitellään edellä mainittujen määräysten sekä sulautuma-asetuksen (N:o 4064/89) säännösten ja EY:n perustamissopimuksen monopoleja ja erityisoikeuksia koskevien 31 artiklan (entisen 37 artiklan) ja 86 artiklan (entisen 90 artiklan) määräysten asteittaista soveltamista.

ARVIOINTI

Latvia on saattanut trustien vastaisen lainsäädännön yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Ensimmäinen laki "kilpailusta ja monopolien rajoittamisesta" hyväksyttiin vuonna 1991, ja se korvattiin uudella vuonna 1997. Uutta lakia muutettiin vuonna 2001. Muutettu laki tuli voimaan tammikuussa 2002, ja siihen sisältyvät tärkeimmät yhteisön trustien vastaisten sääntöjen periaatteet, jotka koskevat yritysten välisiä sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä ja yrityskeskittymiä. Vertikaalisiin sopimuksiin ja horisontaalista yhteistyötä koskeviin sopimuksiin liittyvät soveltamissäännökset on vielä hyväksyttävä.

Kilpailuneuvosto ja kilpailuvirasto (kilpailuneuvoston toimeenpaneva elin) ovat edistyneet uuden lain täytäntöönpanossa. Ennaltaehkäiseviin seuraamuksiin perustuvaa politiikkaa, joka kohdistuu kilpailun vastaisiin rajoittaviin sopimuksiin, ei ole vielä otettu käyttöön. Kilpailuneuvoston varoja ja henkilökuntaa lienee siis tarpeen lisätä.

Valtiontukien alalla säädettiin vuonna 1998 laki, johon sisältyvät Euroopan unionin politiikan perusperiaatteet ja jonka ansiosta on saatu käyttöön tehokas valtiontukien valvontajärjestelmä. Tammikuussa 2002 muutettiin erityisiä talousalueita ja vapaasatamia koskevaa Latvian lainsäädäntöä, mikä on edistysaskel kohti todellista yhdenmukaisuutta yhteisön säännöstön kanssa.

Valtiontukien valvontakomissio toteuttaa säännöllisesti etukäteisiä tarkastuksia tukien soveltuvuudesta sisämarkkinoille, ja vuonna 2002 sen hallintovalmiuksia lisättiin perustamalla valtiontukien tarkastusjaosto.

Tätä lukua koskevat neuvottelut on saatu väliaikaisesti päätökseen (ks. vuoden 2002 määräaikaiskertomus). Latvia ei ole pyytänyt mitään erityisiä siirtymäkausijärjestelyjä. Latvian on kuitenkin toteutettava huomattavia toimia vahvistaakseen tuomioistuinlaitoksen ja hallinnon valmiuksia, jotta varmistetaan rajoittavia sopimuksia koskevan lainsäädännön tehokas täytäntöönpano.

Viimeisin päivitys 04.03.2004

Top