Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2002 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että uuden kilpailulain myötä Unkari edistyi merkittävästi kartellilainsäädännön lähentämisessä. Valtiontukien alalla oli kuitenkin tehtävä vielä paljon, jotta saavutettaisiin vaadittava avoimuuden taso. Komissio katsoi, että valvontaviranomaisen tehtävät ja valtuudet oli määriteltävä selkeästi, jotta varmistettaisiin myönnettävien tukien yhdenmukaisuus yhteisön sääntöjen kanssa. Myös valtiontuille asetettujen vaatimusten täyttämiseksi keskipitkällä aikavälillä tarvittiin huomattavia ponnisteluja. Alalla kaivattiin myös tiivistä yhteistyötä komission kanssa.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin, että kartellilainsäädännön lähentämisessä oli edistytty tasaisesti. Valtiontukien alalla tarvittiin lisäponnisteluja valtiontukien myöntämismenettelyjen avoimuuden varmistamisessa, jotta voitaisiin laatia täydellinen ja ajantasainen luettelo valtiontuista. Valtiontukia koskeva lainsäädäntö ei ollut yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa, ja Unkaria pyydettiin myös vahvistamaan valtiontukien valvontaviranomaisen valtuuksia.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli edistynyt valtiontukien alalla, mutta sen olisi pitänyt saattaa asiaa koskevat yhteisön normit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Unkaria pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että se vahvistaa oikeusperustan herkille aloille myönnettävien tukien tutkinnalle ja valtion monopolien mukauttamiselle.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli edistynyt merkittävästi kilpailun alalla ja jatkanut yhteisön säännöstön soveltamista. Hallitus oli valtiontukien alalla hyväksynyt yleisen työohjelman ja luonut ministeriöiden välisen neuvoa-antavan komitean, joka auttaa viranomaisia sisällyttämään yhteisön säännöstön osaksi kansallista lainsäädäntöä. Valtiontukien luettelo oli kuitenkin vielä laatimatta.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että Unkari oli jatkanut edistymistä yhteisön säännöstön soveltamisessa. Tarkistetussa valtiontukijärjestelmässä, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2002, kiellettiin yleisesti paikallisia viranomaisia myöntämästä julkisia varoja. Valtiontukien valvontaviranomaisen hallinnon vahvistaminen johti muun muassa lainsäädännön entistä tiukempaan soveltamiseen ja valtiontukien luettelon laatimiseen.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli edistynyt tasaisesti, mutta yhteisön säännöstön vastaisten valtiontukijärjestelmien lakkauttaminen vaati vielä huomattavan paljon työtä.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa katsottiin, että Unkari noudattaa sitoumuksiaan kilpailun alalla. Unkarin on kuitenkin jatkettava lainsäädäntönsä mukauttamista yhteisön säännöstöön erityisesti verotuksen alalla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Euroopan unionin kilpailusäännöt perustuvat EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, jossa määrätään, että yhteisön toimintaan sisältyy "järjestelmä, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy". Pääasialliset soveltamisalat ovat yrityskartellit ja valtiontuet.

Unkarin kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa, joka tuli voimaan 1. helmikuuta 1994, määrätään, että Euroopan yhteisön ja Unkarin välisissä kauppasuhteissa on sovellettava EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 87 artiklan (ent. 85, 86 ja 92 artikla) perusteiden mukaista kilpailujärjestelmää, joka koskee yritysten välisiä sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä, valtiontukia ja yksityiskohtaisia sääntöjä järjestelmän soveltamiseksi näillä aloilla sopimuksen voimaantulon jälkeisenä kolmena vuotena.

Lisäksi Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että Unkarin on yhdenmukaistettava lainsäädäntöään yhteisön kilpailulainsäädännön kanssa.

Valkoisessa kirjassa kerrotaan jäljempänä mainittujen määräysten sekä yrityskeskittymiä koskevassa asetuksessa (N:o 4064/89) ja EY:n perustamissopimuksen monopoleja ja erityisoikeuksia koskevassa 31 artiklassa (ent. 37 artikla) ja 86 artiklassa (ent. 90 artikla) tarkoitettujen säännösten asteittaisesta soveltamisesta.

ARVIOINTI

Kartellien alalla Unkarin lainsäädäntö on pitkälti yhdenmukainen säännöstön kanssa: huhtikuussa 2002 tuli voimaan vertikaalisia rajoituksia ja horisontaalisia yhteistyösopimuksia koskevia säännöksiä sekä kartellien torjuntaan liittyviä säännöksiä. Kilpailuvirasto, joka valvoo tehokkaasti lainsäädännön noudattamista, on saanut aikaan melko hyviä tuloksia. Kilpailua vakavasti rajoittaville kartelleille annettavien varoittavien rangaistusten politiikka on kuitenkin otettava käyttöön.

Valtiontukien alalla tammikuussa 2002 voimaan tullut uusi lainsäädäntö on merkittävä edistysaskel. Se ei kuitenkaan ole täysin yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa etenkään tiettyjen verotukijärjestelmien osalta, jotka pitäisi yhdenmukaistaa säännöstön kanssa. Unkarille on myönnetty siirtymäjärjestely, jonka puitteissa se luopuu asteittain verohelpotuksista, joita on myönnetty Unkarin ulkopuolelle sijoittautuneille yrityksille (vuoteen 2005 saakka), pk-yrityksille (vuoteen 2011 saakka) ja paikallisille pienyrityksille (vuoteen 2007 saakka).

Komission vuonna 1997 antaman lausunnon jälkeen Unkari on edistynyt tasaisesti kartellien torjunnassa, mutta sen pitäisi mukauttaa verotukia koskevaa lainsäädäntöään nykyistä tehokkaammin. Liittymisneuvottelut tästä luvusta jatkuvat yhä.

Viimeisin päivitys 05.03.2004

Top