Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio totesi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että uuden kilpailulakiluonnoksen hyväksymisen myötä kartellilainsäädäntöä on yhdenmukaistettu merkittävästi ja että mikäli uuteen kilpailulakiluonnokseen sisällytetään tiettyjä muutoksia, myös valtion tukia koskeva yhdenmukaistaminen on tyydyttävällä tasolla. Komissio oli kuitenkin sitä mieltä, että tarvitaan huomattavia lisätoimia, jotta valtion tukien valvontaa keskipitkällä aikavälillä koskevat vaatimukset voidaan täyttää etenkin avoimuuden osalta.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että vaikka uusi kilpailulaki onkin annettu, tällä alalla tarvitaan vielä erityisesti valtion tukia koskevia lisäponnistuksia. Kertomuksen mukaan on tehostettava valtion tukien valvontaa ja varmistettava valtion tukien myöntämismenettelyjen täydellinen avoimuus, jotta voidaan laatia täydellinen ja ajantasainen valtiontukiluettelo. Myös valtion tukien valvontaviranomaisen valtuuksia on lisättävä.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa korostettiin, että kartellilainsäädännön osalta oli edistytty jonkin verran, mutta voimassa oleva lainsäädäntö ei vielä kattanut kaikkia yrityskeskittymien valvonnan osa-alueita. Valtion tukia koskevia lisäponnistuksia tarvittiin, jotta voitaisiin saavuttaa liittymiskumppanuuden lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet.

Marraskuussa 2000 annetun kertomuksen mukaan Virossa oli edistytty jonkin verran kilpailua koskevien yhteisön säännösten noudattamisessa ja erityisesti valtion tukien alalla. Valtion tukia koskeviin säännöksiin tehdyt muutokset, joilla mahdollistetaan etukäteisvalvonta ja vahvistetaan kansallisten viranomaisten asemaa, tulivat voimaan tammikuussa.

Lokakuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että Virossa on edistytty tällä alalla jatkuvasti. Lokakuussa voimaan tulleessa uudessa kilpailulaissa säädetään yrityskeskittymien valvonnasta sekä kartelleja ja valtion tukia koskevan lainsäädännön myöhemmästä yhdenmukaistamisesta yhteisön säännöstön kanssa.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että Virossa oli tapahtunut tällä alalla uutta edistystä. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan valtiontukien valvontaa koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että Viro noudattaa liittymisneuvotteluissa vahvistettuja keskeisiä sitoumuksia kilpailun alalla. Viron olisi kuitenkin valvottava lainsäädännön hyvää täytäntöönpanoa ja noudattamista erityisesti kartelleihin ja muihin yhteistoimintajärjestelyihin sovellettavan uuden rikosprosessioikeuden osalta.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Euroopan yhteisön kilpailusääntöjen perusta on perustamissopimuksen 3 artiklan g kohta, jossa määrätään, että yhteisössä on oltava järjestelmä, jolla "taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy". Pääasialliset soveltamisalat ovat yrityskartellit ja valtion tuet.

Viron kanssa tehty Eurooppa-sopimus allekirjoitettiin 12. kesäkuuta 1995, ja se tulee voimaan, kun kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen. Sopimuksessa määrätään, että Euroopan yhteisön ja Viron välisissä kauppasuhteissa on sovellettava EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 87 artiklan (entiset 85, 86 ja 92 artikla) perusteiden mukaista kilpailujärjestelmää, joka koskee yritysten välisiä sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä, valtion tukia ja yksityiskohtaisia sääntöjä järjestelmän soveltamiseksi näillä aloilla sopimuksen voimaantulon jälkeisenä kolmena vuotena.

Lisäksi Eurooppa-sopimuksessa määrätään, että Viron on yhdenmukaistettava lainsäädäntöään yhteisön kilpailulainsäädännön kanssa.

Valkoisessa kirjassa kerrotaan jäljempänä mainittujen määräysten sekä yrityskeskittymiä koskevassa asetuksessa (4064/89) ja EY:n perustamissopimuksen monopoleja ja erityisoikeuksia koskevassa 31 artiklassa (entinen 37 artikla) ja 86 artiklassa (entinen 90 artikla) tarkoitettujen säännösten asteittaisesta soveltamisesta.

ARVIOINTI

Uusi kilpailulaki tuli voimaan lokakuussa 2001. Tämä laki mahdollisti suurelta osin kartellilainsäädännön yhdenmukaistamisen yhteisön säännöstön kanssa yrityskeskittymien valvonnan, vertikaalisten rajoitusten ja horisontaalista yhteistyötä koskevien sopimusten osalta. Virossa annettiin uusi rikoslaki kesäkuussa 2001, ja syyskuussa 2002 muutettiin kilpailulakia.

Kansallisella kilpailuviranomaisella eli kilpailulautakunnalla on tarvittavat inhimilliset ja tekniset resurssit, jotta se pystyy käsittelemään suuria tapausmääriä. Kilpailulautakunnalle olisi kuitenkin myönnettävä enemmän varoja.

Uudessa kilpailulaissa on muutamia valtion tukia koskevia säännöksiä, joiden avulla lainsäädäntö voidaan myöhemmin yhdenmukaistaa yhteisön säännöstön kanssa. Kansallinen valtion tukien valvontaviranomainen eli kilpailu- ja valtiontukijaosto toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa, ja sillä on laajennetut valtuudet valvoa alan sääntöjen noudattamista. Viron on vielä saatettava päätökseen valtion tukia koskevien säännösten soveltaminen kolmella herkällä alalla, nimittäin teräs-, auto- ja keinokuitualalla.

Komission vuonna 1997 antaman lausunnon jälkeen Virossa on edistytty jatkuvasti. Tätä lukua koskevat neuvottelut on toistaiseksi päätetty (ks. vuoden 2002 kertomus). Viro ei ole pyytänyt siirtymäaikaa tätä alaa varten.

Viimeisin päivitys 05.03.2004

Top