Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001)1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, ettei verotusta koskevan yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä todennäköisesti tuottaisi Unkarille suuria ongelmia. Välillisen verotuksen alalla komissio katsoi, että Unkarin pitäisi pystyä noudattamaan alv:tä ja valmisteveroja koskevaa yhteisön säännöstöä, kunhan se jatkaisi aloittamaansa työtä.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa vahvistettiin tämä ensimmäinen arvio. Siinä todettiin, että alalla on edistytty, mutta korostettiin samalla, että ponnisteluja oli tehostettava etenkin alv:n alalla. Ponnisteluja kaivattiin myös hallinnollisten valmiuksien alalla sekä hallinnolliseen yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon liittyvien toimenpiteiden hyväksymisen alalla.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli edistynyt yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ohjelmaa, jolla Unkarin alv-järjestelmää yhdenmukaistettiin säännöstön kanssa, pidettiin merkittävänä edistysaskelena.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa tuotiin esiin, että Unkari jatkoi yleisesti ottaen lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa. Välillisen verotuksen alalla edistys oli vähäistä mutta konkreettista (erityisen järjestelmän soveltaminen valmismatkoihin ja palvelujen luokitusjärjestelmän käyttöönotto). Alennetut alv-kannat oli lakkautettu joiltakin tuotteilta ja palveluilta, mutta joillakin aloilla (lämmityspolttoaineet, kaukolämmitys, ravintola-ala, tavaroiden kuljetus ja varastointi), sovellettiin yhä alennettua 12 prosentin alv-kantaa. Valmisteverojen alalla oli tapahtunut tiettyä edistystä, koska viinistä oli alettu periä valmisteveroa samoin kuin kuohuvista alkoholijuomien välituotteista, savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta. Unkari sovelsi kuitenkin yhä erilaisia verokantoja hedelmäpohjaisiin väkeviin alkoholijuomiin ja muihin alkoholipitoisiin juomiin. Verohallinnon tehokkuutta oli parannettu ottamalla käyttöön uusia valvontatoimenpiteitä. Sääntöjä oli samalla yksinkertaistettu verovelvollisten näkökulmasta. Hallinnon henkilöstöä oli vahvistettu, ja petostentorjuntaan oli perustettu oma osasto. Toukokuussa oli myös avattu uusi koulutuskeskus. Käyttötilirekisteri oli nykyaikaistettu tietotekniikan avulla. Vero- ja tilintarkastusten määrä oli kasvanut samoin kuin petostentorjunnan osaston käynnistämien tutkimusten määrä.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari jatkoi edistymistä veropolitiikan alalla. Välillisen verotuksen alalla suunniteltiin tuotteiden, joihin sovellettiin alennettua alv-kantaa, luettelon asteittaista yhdenmukaistamista. Myös valmisteverokantojen yhdenmukaistamista jatkettiin (alkoholituotteiden ja tupakan vähimmäisverokannan lähentäminen, hedelmäpohjaisten väkevien alkoholijuomien ja savukkeiden verojen nostaminen). Suoran verotuksen alalla Unkari on saattanut verotusjärjestelmänsä täysin yhdenmukaiseksi yritysten sulautumiin, yritysten jakamiseen, varojen siirtoon ja osakkeiden vaihtoon muissa jäsenvaltioissa sovellettavan lainsäädännön kanssa. Verohallintoon perustettiin erityinen yksikkö torjumaan valmisteveroihin liittyviä väärinkäyttöjä ja petoksia, ja tarkastuksista saatujen tulojen määrä kasvoi merkittävästi. Verojen perintää oli parannettu ja käyttötilirekisteri oli nykyaikaistettu. Tammikuusta 2001 lähtien veroilmoituslomakkeita on ollut saatavilla myös online-muodossa.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa tuodaan esiin, että Unkari on edistynyt vain vähän verolainsäädäntönsä yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa. Unkarin verohallinnon nykyaikaistamista on jatkettu, mutta sen enempää suoran kuin välillisenkään verotuksen alalla ei ole tapahtunut mitään merkittävää edistystä.

Vuoden 2003 kertomuksesta käy ilmi, että Unkari on pääosin täyttänyt liittymisneuvotteluista johtuvat sitoumukset ja velvoitteet. Se pystynee näin ollen panemaan täytäntöön verotusta koskevan yhteisön säännöstön liittymiseensä mennessä. Unkarin on kuitenkin vielä annettava tiettyjä säännöksiä saattaakseen päätökseen lainsäädäntönsä yhdenmukaistamisen yhteisön säännöstön kanssa näillä aloilla. Sen on lisäksi jatkettava pyrkimyksiään, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön tarvittavat tietotekniikkajärjestelmät sähköisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Unkarille on annettu lupa siirtymäkausiin, joiden ajan se voi jatkaa alennetun arvonlisäverokannan soveltamista kivihiileen, kivihiilipuristeisiin, koksiin, polttopuuhun ja puuhiileen, kaukolämmitykseen (31. joulukuuta 2007 saakka), ravintolapalveluihin ja ravintoloita vastaavissa tiloissa myytäviin elintarvikkeisiin (31. joulukuuta 2007 saakka) sekä maakaasuun ja sähköön (vuoden ajan unioniin liittymisen jälkeen). Unkarille on lisäksi myönnetty poikkeuksia, jotka mahdollistavat kansainvälisen henkilöliikenteen vapauttamisen arvonlisäverosta sekä 35 000 euron raja-arvon soveltamisen pienten ja keskisuurten yritysten vapauttamiseen arvonlisäverosta ja velvollisuudesta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Maa voi lisäksi poikkeusluvan turvin jatkaa alennetun valmisteverokannan soveltamista pienten hedelmäntuottajien tislaamiin hedelmäpohjaisiin väkeviin alkoholijuomiin, sikäli kuin vuotuinen tuotantomäärä on enintään 50 litraa vuodessa taloutta kohti ja verokanta on enintään puolta alempi kuin alkoholijuomien tavanomainen kansallinen valmisteverokanta.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Välittömän verotuksen alalla yhteisön säännöstö koskee pääasiassa yritys- ja pääomaverojen tiettyjä näkökohtia. EY:n perustamissopimuksen neljällä vapaudella on laajempi vaikutus kansallisiin verojärjestelmiin.

Välillistä verotusta koskeva säännöstö koostuu ensisijaisesti yhdenmukaistetusta arvonlisäveron (alv) ja valmisteverojen alan lainsäädännöstä. Siihen sisältyy kasautumaton yleinen kulutusvero, jota kannetaan kaikissa tavaroiden ja palvelujen tuottamisen ja jakelun vaiheissa, ja se edellyttää kotimaisten liiketapahtumien ja tuonnin yhtäläistä verotuskohtelua.

Valmisteverojen osalta säännöstö sisältää yhdenmukaistettuja verotusrakenteita ja vähimmäisverokantoja koskevia säännöksiä sekä yhteiset säännöt valmisteveron alaisten tuotteiden hallussapidosta ja liikkumisesta (erityisesti verottomien varastojen käytöstä).

ARVIOINTI

Arvonlisävero

Unkarin alv-järjestelmä perustuu yhteisön lainsäädännön perusperiaatteisiin.

Unkari on edistynyt lainsäädäntönsä saattamisessa yhdenmukaiseksi kuudennen alv-direktiivin kanssa. Se hyväksyi vuonna 1999 tariffinimikkeistön, joka on hyvin lähellä yhdistettyä nimikkeistöä, ja vahvisti käännettyä verovelvollisuusjärjestelmää joidenkin palvelujen osalta. Kaikki julkiset radio- ja televisiopalvelut, jotka eivät ole kaupallisia, on vapautettu alv:stä. Pk-yritysten hallinnollista taakkaa on kevennetty ottamalla käyttöön vuotuiset alv-ilmoitukset.

Unkarin ja yhteisön lainsäädännöissä on kuitenkin vielä joitakin eroja, etenkin verokannoissa. Unkarin on myös tehtävä mukautuksia verovelvollisten, verollisten liiketoimien, alv:n palauttamisen erityisjärjestelmien, verovapautusten ja yksinkertaistamismenettelyjen osalta, jotta Unkarin lainsäädäntö olisi täydellisesti yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa.

Vuonna 2000 oli lyhennettävä luetteloa tuotteista ja palveluista, joihin sovelletaan alennettua alv-kantaa, ja lakkautettava verovapausjärjestelmä.

Unkari jatkoi vuonna 2001 alv:tä koskevaan yhteisön säännöstöön liittyvää yhdenmukaistamista ja täytäntöönpanoa. Sen on kuitenkin tehostettava alennetun alv-kannan soveltamisalan uudistamista, verovapautusten lakkauttamista, verojen palauttamista ulkomaisille verovelvollisille ja erityisjärjestelmiä. Vuonna 2002 laaditussa komission kertomuksessa ei mainita mitään edistystä Unkarin tätä alaa koskevassa lainsäädännössä.

Vuoden 2003 lopussa tilanne on se, että Unkarin on saatettava päätökseen lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa siltä osin kuin on kyse alennettujen alv-kantojen ja verovapautusten soveltamisalasta muilla kuin Unkarille myönnettyjen siirtymäjärjestelyn piiriin kuuluvilla aloilla sekä verovelvollisten määrittelystä. Unkarin on vielä omaksuttava yhteisön sisäinen järjestelmä ja sijoituskultaa koskevat erityissäännökset sekä saatettava käytettyihin tavaroihin sovellettavat erityisjärjestelyt vastaamaan yhteisön säännöksiä. Lisäksi sen on saatettava yhteisön säännöstön mukaisiksi hotellialaan sovellettavat erityisjärjestelyt ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sovellettava vakiokantajärjestelmä. Unkarin on myös poistettava jäljellä olevat erot yhteisön säännöstöön nähden siltä osin kuin on kyse tiettyjen tavaraluovutusten verotuspaikasta, alv-palautuksista ja verohyvitysoikeudesta sellaisten tavaroiden osalta, joita käytetään sekä verollisiin että verottomiin tarkoituksiin.

Hallinnollinen yhteistyö

Unkarin ja jäsenvaltioiden välinen verotukseen liittyvä hallinnollinen yhteistyö perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin, joilla pyritään yleensä vain välttämään kaksinkertainen verotus. Unkarin on muutettava tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöään, jotta se olisi liittymisen aikaan yhdenmukainen hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevan yhteisön säännöstön kanssa.

Unkarin oli marraskuussa 2000 parannettava yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa jäsenvaltioiden verohallintojen kanssa.

Marraskuussa 2001 Unkarilta edellytettiin ponnistelujen tehostamista sellaisten atk-järjestelmien kehittämiseksi, jotka mahdollistavat sähköisen tietojenvaihdon komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden kanssa.

Alalla edistyttiin marraskuussa 2001, kun Unkari muutti verotukseen ja velkojen perimisessä tarjottavaan keskinäiseen avunantoon liittyviä säännöksiään. Muutos tulee voimaan vasta, kun Unkari liittyy Euroopan unioniin, eli todennäköisesti toukokuussa 2004.

Vuoden 2003 lopussa tilanne on se, että kaikki tarvittavat verohallinnon rakenteet ovat valmiina. Keskusyhteystoimisto on jo toiminnassa, mutta valmisteveroasioista vastaava yhteystoimisto on vielä perustettava. ALV-tietojen vaihtojärjestelmän ja valmisteverotietojen vaihtojärjestelmän edellyttämien tietokantojen luomiseen tähtäävät valmistelut on aloitettu ja sujuvat suunnitelmien mukaan.

Valmisteverot

Unkarissa on jo otettu käyttöön valmisteverojen pääpiirteet. Tammikuussa 1999 voimaan tulleessa uudessa lainsäädännössä sallitaan verottomien varastojen pitäminen kaupallisiin tarkoituksiin Unkarissa. Verojen kantamatta jättämisen järjestelmää on tarkennettu. Unkari soveltaa kuitenkin edelleen erilaisia verokantoja hedelmäpohjaisiin väkeviin alkoholijuomiin ja muihin alkoholipitoisiin juomiin, vaikka yhteisön säännöissä määrätään, että toisensa korvaaviin tuotteisiin on sovellettava samaa valmisteverokantaa. Savukkeiden valmisteverojen vähimmäiskantaan, kivennäisöljyjen valmisteverovapautukseen sekä valmisteverojen alaisten tuotteiden hallussapitoon ja liikkumiseen liittyvät kysymykset on vielä ratkaistava.

Kivennäisöljyjen, savukkeiden, alkoholijuomien välituotteiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan valmisteveroja ei ollut mukautettu vielä marraskuussa 2000. Myös pakollisia verovapautuksia koskevat säännöt on saatettava yhdenmukaisiksi yhteisön säännöstön kanssa. Vaikka Unkari oli marraskuuhun 2001 mennessä edistynyt, sen oli vielä jatkettava ponnisteluja verojen kantamatta jättämisen järjestelmän sekä savukkeiden, muiden tupakkatuotteiden ja väkevien alkoholijuomien verokantojen alalla.

Verokantoja on sittemmin nostettu asteittain. Hedelmäpohjaisiin väkeviin alkoholijuomiin ja viiniin sovellettavia veroja, jotka olivat alhaisemmat kuin muilla tuotteilla, on nostettu. Lisäksi kysytyimmän hintaluokan savukkeiden paljouteen perustuvaa veroa on nostettu tammikuussa 2002 samoin kuin hienoksi leikatun tupakan arvoon perustuvaa veroa.

Vuoden 2003 lopussa tilanne on se, että Unkarin on jatkettava lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista yhteisön säännöstön kanssa tiettyihin tuoteryhmiin sovellettavien valmisteverojen ja tiettyjen verovapautusten osalta. Sen on myös laajennettava väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmänsä koskemaan yhteisön sisäisiä kuljetuksia ja kumottava yhteisön säännöstön kanssa vielä ristiriidassa olevat säännökset, jotka koskevat oluen määritelmää sekä verottomissa varastoissa henkilökohtaiseen käyttöön tuotetun viinin ja elintarvikevalmisteissa käytetyn alkoholin verovapautusta. Savukkeiden valmisteveroja on korotettu asteittain suunnitelmien mukaisesti; vähimmäisverokanta saavutettaneen 31. joulukuuta 2008 mennessä Unkarille liittymisneuvottelujen yhteydessä myönnetyn siirtymäjärjestelyn mukaisesti.

Suora verotus

Suoran verotuksen ja etenkin yritysten verotuksen alalla on jatkettava yritysryhmiin ja jäsenvaltioissa sijaitseviin emoyhtiöihin ja tytäryhtiöihin sovellettavan verotusjärjestelmän yhdenmukaistamista. Pääoman hankintavero on mukautettava yhteisön sääntöihin.

Unkarin piti marraskuussa 2000 saattaa päätökseen lainsäädäntönsä tarkistaminen yritysverotuksen käytännesääntöjen mukaisesti.

Marraskuussa 2001 Unkarin piti vielä tarkistaa uudelleen lainsäädäntöään saattaakseen sen yhdenmukaiseksi yritysverotuksen käytännesääntöjen kanssa. Osinkojen ja ulkomailla asuvien henkilöiden tiettyjen tulojen verotukseen liittyvää lainsäädäntöä piti myös tarkistaa.

Komission vuonna 2002 laatimassa kertomuksessa todetaan, että Unkarin on jatkettava lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista etenkin osinkojen, joita unkarilaiset tytäryhtiöt maksavat EU:ssa sijaitseville emoyhtiöilleen, vapauttamiseksi veronpidätyksestä.

Vuoden 2003 lopussa tilanne on se, että Unkarin on saatava valmiiksi niiden yhteisön säännösten saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotka koskevat pääoman hankkimisen, korkojen ja rojaltien sekä säästötulojen verotusta. Tarvittavat hallintorakenteet ovat jo olemassa.

Viimeisin päivitys 13.01.2004

Top