Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että välitöntä verotusta koskevan säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ei tuottane Virolle suuria vaikeuksia. Vaikka työ välillisen verotuksen (arvonlisä- ja valmisteverojen) osalta onkin alkanut hyvin, Viron mukautuminen yhteisön säännöstöön keskipitkällä aikavälillä vaatii kuitenkin huomattavia ponnistuksia.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa korostettiin, että Virossa oli edistytty arvonlisäveroa (alv) koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisessa liittymiskumppanuuden keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Lisätoimia kuitenkin tarvittiin väliaikaisen yhteisön alv-järjestelmän valmistelemiseksi ja valmisteveroa koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa todettiin, että valmisteverolainsäädännön yhdenmukaistamisessa ja verohallinnon valmiuksien vahvistamisessa oli edistytty jonkin verran. Alv-lainsäädännön osalta edistystä oli kuitenkin tapahtunut hyvin vähän.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todettiin, että Virossa jatkettiin lainsäädännön yhdenmukaistamista ja että välillistä verotusta koskevat yhteisön vaatimukset oli osittain täytetty. Lisäksi oli hyväksytty ensimmäiset toimet hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon vahvistamiseksi. Välittömän verotuksen osalta uusi tuloverolaki tuli voimaan tammikuussa 2000. On otettu käyttöön myös uusia menettelyjä verohallinnon vahvistamiseksi ja tehty tietotekniikan käyttöön kannustavia aloitteita.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että Virossa oli edistytty jonkin verran arvonlisäveron ja valmisteveron osalta (alkoholin verottoman varaston järjestelmä, verokannan asteittainen korottaminen muiden kuin kivennäisöljyjen osalta, polttoaineita ja vastaavia tuotteita koskevan verotuksen laajentaminen, kasautuvan verotuksen soveltaminen savukkeisiin). Välittömän verotuksen tai hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon alalla ei ollut edistytty. Hallinnollisten valmiuksien alalla verohallitus perusti verohallinnon verkkosivuston, joka toimii moitteettomasti.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa korostetaan, että Virossa on edistytty alv-lainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa. Viron on jatkettava välitöntä verotusta koskevan lainsäädäntönsä yhdenmukaistamista ja poistettava sellaiset säännökset, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu EY:n perustamissopimuksen kanssa pääomien vapaan liikkuvuuden osalta. Hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon osalta ei ollut edistytty. Sen sijaan Viron verohallinnon vahvistamiseksi oli toteutettu uusia toimia.

Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että Viro noudattaa pääosin arvonlisäveroa, valmisteveroa, hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevia liittymisneuvottelujen mukaisia sitoumuksia ja velvoitteita. Sen pitää kyetä panemaan täytäntöön näitä koskeva yhteisön säännöstö jo siitä hetkestä lähtien, kun se liittyy unioniin. Viron on tietyillä aloilla saatettava lainsäädännön yhdenmukaistaminen päätökseen ja vahvistettava verohallintoaan. Sen on jatkettava ponnistelujaan luodakseen sellaiset tietotekniikkajärjestelmät, jotka mahdollistavat sähköisen tietojenvaihdon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Viro täyttää myös suurelta osin välitöntä verotusta koskevat liittymisneuvottelujen mukaiset sitoumukset ja vaatimukset.

Viro on saanut luvan siirtymäkauden ajan soveltaa edelleen alennettua arvonlisäveroa lämpöpolttoaineen kohdalla, jota myydään luonnollisille henkilöille, pientuloisille tarkoitettujen asuntojen hoitoyhdistyksille, kiinteistöyhtymille, kirkoille sekä valtion taikka maaseutu- tai kaupunkiyhteisöjen rahoittamille seurakunnille ja instituutioille, sekä yksityishenkilöille myytävän turpeen, ruskohiilibrikettien, hiilen ja polttopuun kohdalla (30. kesäkuuta 2007 asti). Virolle on myös annettu lupa soveltaa poikkeuksellisesti arvonlisäverojärjestelmään rekisteröitymisessä 16 000 euron kattoa ja vapauttaa pienet ja keskisuuret yritykset arvonlisäverosta, ja lisäksi se saa vapauttaa arvonlisäverosta kansainvälisen matkustajaliikenteen. Viron kohdalla sovelletaan myös väliaikaista määräystä, jonka mukaisesti se voi lykätä piippu- ja savuketupakan valmisteveron soveltamista (31. joulukuuta 2009 asti). Lisäksi Virolle on annettu lupa tilapäiseen järjestelyyn, jonka perusteella se voi verottaessaan yritysten jaetuista voitoista saatuja tuloja, mutta ei jakamattomia voittoja, 31. joulukuuta 2008 saakka kantaa veroa niistä voitoista, joita virolaiset yritykset maksavat muissa jäsenvaltioissa toimiville emoyhtiöilleen.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Välittömän verotuksen alalla yhteisön säännöstö koskee pääasiassa yritys- ja pääomaverojen tiettyjä näkökohtia. EY:n perustamissopimuksen neljällä vapaudella on laajempi vaikutus kansallisiin verojärjestelmiin.

Välillistä verotusta koskeva säännöstö koostuu ensisijaisesti yhdenmukaistetusta alv- ja valmisteverolainsäädännöstä. Siihen sisältyy kasautumaton yleinen kulutusvero, jota kannetaan kaikissa tavaroiden ja palvelujen tuottamisen ja jakelun vaiheissa. Tämä merkitsee kotimaisten liiketapahtumien ja tuonnin yhtäläistä verotuskohtelua.

Valmisteverojen osalta säännöstö sisältää yhdenmukaistettuja verotusrakenteita ja verojen vähimmäiskantoja koskevia säännöksiä sekä yhteiset säännöt valmisteveron alaisten tuotteiden hallussapidosta ja liikkumisesta (erityisesti verottomien varastojen käytöstä).

ARVIOINTI

Arvonlisävero

Viron voimassa oleva alv-järjestelmä perustuu yhteisön lainsäädännön pääperiaatteisiin. Kesäkuun 1999 jälkeen poistettiin lämpöenergian, hiilen ja puun myyntiä koskeva nollaverokanta. Viron lainsäädännön ja yhteisön säännöstön välillä on kuitenkin vielä paljon eroja. Vuonna 2000 Viron lainsäädäntö ei ollut vielä kokonaan yhteisön säännöstön mukainen, sillä vaikka alv-järjestelmä perustuu kuudenteen direktiiviin, Virossa sovelletaan vielä liian usein alennettua verokantaa tai nollaverokantaa sekä verovapautuksia. Uusi alv-laki, jolla pyritään yhdenmukaistamaan lainsäädäntö kuudennen direktiivin kanssa, tuli voimaan tammikuussa 2002. Uudella lailla poistetaan tiettyjen tavaroiden luovutukseen ja palvelujen suoritukseen sovellettavat verovapautukset ja korvataan nämä alennetulla verokannalla. Viron on vuoden 2003 loppuun mennessä saatava vielä päätökseen arvonlisäveroa koskeva lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen poistamalla eräisiin aikakauslehtiin ja oppikirjoihin sovellettava nollaverokanta, yhdenmukaistamalla määritelmänsä verovelvollisen asemasta sekä varmistamalla, että arvonlisävero palautetaan Viroon sijoittautumattomille verovelvollisille. Sen on myös luotava erityisjärjestelmät, joita voidaan soveltaa matkatoimistoihin ja sijoituskultaan, yhdenmukaistettava tiettyjen arvonlisävapautusten soveltamisalaa, lukuun ottamatta niitä aloja, joilla se on saanut oikeuden siirtymäkauteen, sekä luotava yhteisön sisäinen alv-järjestelmä.

Valmistevero

Uudet tupakkaa ja alkoholia koskevat lait ovat tulleet voimaan. Tupakan valmisteveroa koskevalla lailla yhdenmukaistetaan valmistettuun tupakkaan sovellettavaa valmisteverokantaa yhteisön vähimmäisverokannan kanssa. Virolla näyttää olevan vaikeuksia yhdenmukaistaa kaikki verokantansa yhteisön verokantoihin ennen vuotta 2008. Viron on aloitettava uuden lain valmistelut jatkaakseen tupakan valmisteveron yhdenmukaistamista. Alkoholilailla yhdenmukaistetaan oluen verokannat unionin verokantoihin. Pieniin kotimaisiin panimoihin sovellettava alennettu verokanta on poistettu. Uutta lakia tarvitaan kuitenkin viiniä, käymisen avulla valmistettuja juomia ja muita välituotteita varten. Lainsäädännön täytäntöönpanon osalta voidaan todeta, että Virolla ei ole verottoman varaston järjestelmää eikä kirjaamisjärjestelmää. Valmisteveron asteittaisesta korottamisesta huolimatta alkoholista, tupakasta ja polttoaineesta perittävät verot eivät vielä vastaa yhteisön säännöstön edellyttämää tasoa. On luotava tupakan ja kivennäisöljyn verottoman varaston järjestelmä. Vuonna 2002 tällä alalla ei ollut edistytty. Vuoden 2003 loppuun mennessä Viron on yhdenmukaistettava eräiden kivennäisöljyjen valmisteveroja, eräitä verovapautuksia ja veronpalautusjärjestelmää sekä laajennettava väliaikainen valmisteverottomuuden järjestelmä koskemaan tuotteiden yhteisönsisäistä liikkumista. Savukkeiden valmisteverojen asteittaista nostamista jatketaan edelleen niin, että 31. joulukuuta 2009 mennessä saavutetaan vähimmäisverokanta (liittymisneuvottelujen mukaisesti).

Välitön verotus

Välittömän verotuksen osalta Virossa muutettiin tuloveroa koskevaa lakia lokakuussa 2001. Muutoksissa säädetään, että jaettuja voittoja verotetaan riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, jolle osingot maksetaan, Viron kansalainen vai ei. Muutokset tulevat voimaan tammikuussa 2003.

Lisäksi Viron on jatkettava toimia lainsäädäntönsä yhdenmukaistamiseksi muun muassa poistamalla ne esteet, jotka ovat edelleen esteenä pääomien vapaalle liikkuvuudelle siltä osin kuin virolaiset yritykset jakavat osinkoja niille luonnollisille henkilöille, joiden asuinpaikka ei ole Virossa. Sen on myös saatettava korko- ja rojaltimaksuja sekä säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevat direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto

Kolmen Baltian maan tekemä sopimus samanaikaisia verotarkastuksia koskevasta yhteistyöstä tuli voimaan kesäkuussa 1999. Sopimus antaa mahdollisuuden tehdä laajempaa verohallitusten välistä yhteistyötä ja tehostaa siten Baltian maiden veronmaksajien tarkastusta. Virossa on edistytty jonkin verran myös maan järjestelmien liittämisessä yhteisön tietojärjestelmiin, ja lisäksi on luotu käyttöympäristö alv-tietojen vaihtojärjestelmää (VIES) varten.

Vuonna 2003 perustettiin keskusyhteystoimisto. Valmisteveroja koskevaa yhteystoimistoa ei sitä vastoin ole vielä perustettu. Valmistelut alv-tietojen vaihtojärjestelmän ja valmisteverotietojen vaihtojärjestelmän perustamiseksi on aloitettu, ja ne etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Hallinnolliset valmiudet

Marraskuussa 2000 Virossa tarvittiin huomattavia lisäponnistuksia verohallinnon valmiuksien vahvistamiseksi, jotta veropetosten torjuntaa voitaisiin tehostaa. Verohallinnon, tullihallituksen ja kansallisesta turvallisuudesta vastaavan viranomaisen välisen yhteistyön kehittäminen on tässä mielessä välttämätöntä. Vuonna 2001 asiassa oli edistytty siinä määrin, että maahan oli perustettu veropetosten tutkimuskeskus. Tutkimuskeskus on allekirjoittanut sopimuksen kansallisesta turvallisuudesta vastaavan viranomaisen kanssa. Sopimuksen nojalla tietoja voidaan vaihtaa välittömästi ja lisäksi voidaan tehdä tiiviimpää yhteistyötä valvontatoimien yhteydessä.

Vuoden 2003 loppuun mennessä luotiin arvonlisäveroa koskevat tarvittavat hallinnolliset rakenteet, mutta Viron on edelleen jatkettava aloittamiaan toimia verotuksen nykyaikaistamiseksi ja veronkannon tehostamiseksi sekä parannettava valvonta- ja tarkastusmenetelmiä. Valmisteveroja koskevat vaadittavat hallinnolliset rakenteet on luotu, mutta Viron on kiinnitettävä erityistä huomiota veropetosten aiheuttamaan ongelmaan kivennäisöljyalalla.

Viimeisin päivitys 12.01.2004

Top