Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Malta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Malta

1) VIITTEET

Komission kertomus [KOM(1999) 69 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 508 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 708 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1751 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1407 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1206 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Helmikuussa 1999 annetussa kertomuksessa todettiin, ettei Maltan tuotevastuulainsäädäntö ollut vastaavien yhteisön standardien mukainen. Lakiesitystä oltiin kuitenkin valmistelemassa. Muilla aloilla, kuten leikkikalujen, kaasulaitteiden, henkilönsuojaimien, yksinkertaisten paineastioiden, moottoriajoneuvojen, elintarvikkeiden ja kemiallisten tuotteiden osalta, Maltan viranomaisten toimittamat lainsäädäntöasiakirjat eivät osoittaneet, että yhteisön säännöstöä noudatettaisiin täysin. Uuden lähestymistavan mukaisia toimivaltaisia instituutioita ei ollut vielä perustettu.

Lokakuussa 1999 antamassaan kertomuksessa komissio arvioi, ettei tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskeva Maltan lainsäädäntö ollut riittävän yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Komissio korosti kuitenkin, että Malta oli tehnyt töitä hyväksyessään aikataulun muiden kuin maataloustuotteiden verojen poistamiseksi. Malta oli myös edistynyt joidenkin alakohtaisten, kuten elintarvikkeita, matalajännitelaitteita, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita koskevien yhteisön direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio totesi kuitenkin myös, että Maltan on edistyttävä vielä paljon, jotta se voi yhdenmukaistaa muita aloja koskevan lainsäädännön ja ottaa käyttöön riittävät hallintorakenteet yhteisön säännöstön soveltamiseksi.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todettiin, että Malta oli edistynyt vain vähän tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön säännöstön hyväksymisessä. Tulliliiton alalla oli edistytty jonkin verran.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa komissio totesi, että yhteisön säännöstön hyväksymisessä oli edistytty huomattavasti.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa arvioidaan, että Malta on edelleen kehittynyt huomattavasti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tullin alalla.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa komissio arvioi, että Malta täyttää kokonaisuudessaan jäsenyydestä aiheutuvat vaatimukset.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia, vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä ei säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä vain vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä.

Assosiaatiosopimuksessa säädetään ainoastaan tullimaksujen poistamisesta ja liitännäispolitiikkojen yhdenmukaistamisesta, myös lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Näitä säännöksiä lukuun ottamatta Maltan on sovellettava kaikkea alaa koskevaa yhteisön säännöstöä.

ARVIOINTI

Poistaakseen verot Euroopan unionista (EU) tuotavilta tuotteilta Maltan hallitus hyväksyi heinäkuussa 1999 aikataulun, jonka mukaisesti verot poistettaisiin muilta kuin maataloustuotteilta. Sen oli myöhemmin määrä laatia aikataulu maataloustuotteiden verojen poistamiseksi.

Mitä tulee tuotevastuudirektiiviin, Maltan kuluttajansuojalaissa ei ollut tuolloin yhteisön lainsäädäntöön verrattavissa olevia säännöksiä. Maltan viranomaiset vahvistavat kuitenkin, että parhaillaan valmistellaan lainsäädäntöehdotusta, jotta yhteisön tuotevastuulainsäädäntö voitaisiin täysin omaksua.

Uuteen lähestymistapaan liittyviä instituutioita ei ole vielä perustettu. Maltan standardointijärjestön (MSA) asema on tällä hetkellä keskeinen ja hallitseva. Järjestö vastaa teknisestä hyväksynnästä, metrologiasta ja joistakin markkinoiden valvomiseen liittyvistä asioista. Se voi myös säätää standardeja Malta Standardisation Authority Act -lain nojalla. Se sovittaa lisäksi yhteen yhdenmukaisuuden arviointijärjestelmän (tarkastuslaitokset). Maltan olisi tehtävä töitä määrittääkseen hyväksyntään, metrologiaan, markkinoiden valvontaan ja yhdenmukaisuuden arviointiin liittyvien yhteisön periaatteiden täytäntöönpanoon tarvittavat oikeudelliset puitteet.

Laaja-alaisissa toimenpiteissä ja menettelyissä Malta on edistynyt huomattavasti. Se on ottanut käyttöön uuden lähestymistavan ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisten periaatteiden soveltamiseen tarvittavat yleiset puitteet vuonna 2001. Vuoden 2003 loppukertomuksessa todetaan, että yhteisön säännöstön hallinnoinnille välttämättömät laaja-alaiset toimenpiteet ja menettelyt, jotka koskevat uuden lähestymistavan piiriin kuuluvia tuotteita, on hyväksytty.

Maltan standardit ovat valinnaisia. MSA on Euroopan standardointikomitean (CEN) liitännäisjäsen ja Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) sekä Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) täysivaltainen jäsen. Se pyrkii nopeuttamaan yhteisön standardien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Standardoinnissa ja sertifioinnissa ei kuitenkaan edistytty paljon vuonna 1999. MSA:n hallitsevan aseman takia on mahdotonta taata alan eri toimintojen, kuten standardoinnin, sertifioinnin, hyväksynnän ja metrologian, riippumattomuutta. Vuonna 2000 hyväksyttiin uusi standardointiviranomaista koskeva laki, joka on perusta standardointia koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanolle. Alustava, joitakin tuoteryhmiä koskeva markkinoidenvalvontaohjelma määriteltiin vuonna 2002 yhteistyössä MSA:n sekä talousministeriön kuluttaja- ja kilpailuosaston kanssa.

Alakohtaiseen yhteisön lainsäädäntöön liittyvät, pienjännitelaitteita (es de en fr), sähkömagneettista yhteensopivuutta (es de en fr), räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita (es de en fr), uuttamisliuottimia, erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, sokereita, hunajaa, hilloja, hyytelöitä ja marmeladeja sekä kastanjasosetta koskevat direktiivit on pantu täytäntöön.

Maltan viranomaiset eivät kuitenkaan ole voineet toimittamiensa lainsäädäntöasiakirjojen perusteella osoittaa, että leluja, kaasulaitteita (es de en fr), henkilösuojaimia (es de en fr), yksinkertaisia paineastioita (es de en fr), moottoriajoneuvoja, muita elintarvikkeita ja kemiallisia tuotteita koskeva lainsäädäntö olisi täysin yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Lääkevalmisteiden jakeluverkkoja koskeva lainsäädäntö on olemassa, mutta lääkevalmisteiden hyväksyntää koskevaa säädöstä ei ole hyväksytty.

Tämän vuoksi komissio arvioi, että Maltan olisi harkittava sisämarkkinoiden lähentämisohjelman hyväksymistä. Vuonna 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että Malta on saattanut kaikki Euroopan yhtenäistetyt voimassa olevat standardit osaksi kansallista lainsäädäntöään liittämismenetelmää käyttäen. Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todetaan, että Malta on saattanut uutta lähestymistapaa koskevan alakohtaisen lainsäädännön kokonaisuudessaan osaksi omaa lainsäädäntöään, poikkeuksena siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden (es de en fr) lainsäädäntö. Mitä tulee aikaisemman lähestymistavan mukaiseen lainsäädäntöön, Malta on saattanut suurimman osan säännöstöä osaksi lainsäädäntöään kyseisten alojen tuotteiden osalta.

Vuonna 2001 voimaan astuneella tuotteiden turvallisuutta koskevalla lailla talousministeriön yhteyteen perustettiin markkinoiden valvonnan osasto. Kyseinen laki on markkinoiden valvonnan oikeusperusta. Parlamentti hyväksyi heinäkuussa 2002 elintarviketurvallisuutta koskevan lain, mutta vuoden 2003 kertomuksessa vaaditaan, että alalla tapahtuu lisäedistystä.

Malta on todennut analyyttisen tutkimisen jälkeen lainsäädäntönsä sisältävän yhdenmukaistamattomilla aloilla huomattavan määrän tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa yhteensopimattomia säännöksiä, jotka on siis muutettava. Vuoden 2003 kertomuksen mukaisesti näiden säännösten yhdenmukaistamiseksi ennen liittymistä on vahvistettu aikataulu. Maltan on vielä hyväksyttävä horisontaalinen lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on saattaa voimaan vastavuoroista tunnustamista koskeva lauseke, joka kattaa voimassaolevan lainsäädännön.

Malta laatii parhaillaan julkisia hankintoja koskevia uusia lakeja, joiden avulla on tarkoitus mukautua täysin yhteisön säännöstöön. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että uusia asetuksia, joita on muutettu useaan kertaan yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi säännöstön kanssa, ei ole vielä hyväksytty.

Tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta käydyt neuvottelut on lopetettu. Maltalle on myönnetty siirtymäajan järjestely, joka koskee lääkkeiden markkinoille saattamiseen tarvittavien lupien uusimista (31. joulukuuta 2006 saakka).

Vuonna 2000 annetussa kertomuksessa todetaan tulliliittoa koskevista neuvotteluista, että yhteisön säännöstön hyväksyminen on edennyt jonkin verran. Etenkin tullikoodeksissa ja sen soveltamisessa, tuontitulleissa ja yhdistetyssä nimikkeistössä on edistytty. Yhtenäinen hallinnollinen asiakirja (SAD) otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2001. Uusi vahvistettu yhteisön tullikoodeksin mukainen tullikoodeksi hyväksyttiin maaliskuussa 2002. Koodeksin alaan kuuluvat tullausarvo, tuontimuodollisuudet, yksinkertaistetut menettelyt, taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt, vapaa-alueet ja vapaavarastot, tullivelat, tullien peruuttaminen ja kantaminen, passitus (es de en fr) ja tulliviranomaisten päätöksiin haettavat muutokset. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Maltan on saatettava päätökseen tullilaitoksen tietokoneistamisen kehitys- ja täytäntöönpanotoimenpiteet ja ratkaistava kaikki muut yhteenkytkemättömyyteen liittyvät ongelmat. Kokonaisuudessaan Malta noudattaa liittymisneuvotteluista johtuvia sitoumuksia ja vaatimuksia.

Neuvottelut tästä luvusta on päätetty joulukuussa 2002. Maltalle on myönnetty 31. tammikuuta 2008 asti siirtymäkauden järjestely, joka koskee yhteisen tullitariffin soveltamista eräiden tekstiilituotteiden maahantuontiin.

Viimeisin päivitys 10.03.2004

Top