Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission kertomus [KOM(98) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1202 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Vuonna 1998 antamassaan kertomuksessa komissio totesi, että kehitys tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla oli melko epätasaista. Enemmän töitä oli siis tehtävä yhteisön säännöstön omaksumiseksi. Erityistä huomiota oli kiinnitettävä lainsäädännön soveltamiseen tarvittaviin keinoihin.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa arvioitiin, että Kyproksen oli jatkettava töitä lainsäädännön saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla monella eri sektorilla. Siinä tunnustettiin kuitenkin, että standardoinnissa ja leikkikalujen turvallisuutta ja jalkineita koskevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on edistytty.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa korostettiin Kyproksen toimia standardoinnin, akkreditoinnin ja sertifioinnin tehtävien erottamiseksi. Siinä korostettiin myös Kyproksen edistymistä lannoitteita, lakisääteistä metrologiaa, elintarvikkeita ja moottoriajoneuvoja koskevan yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Julkisissa hankinnoissa painotettiin keskitetyn tilastojärjestelmän perustamista.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kypros oli kehittynyt edelleen tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla.

Lokakuussa 2002 antamassaan kertomuksessa komissio totesi, että Kypros on edistynyt tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla erityisesti uuden lähestymistavan mukaisissa direktiiveissä ja julkisissa hankinnoissa.

Uusimmassa, marraskuussa 2003 antamassaan kertomuksessa komissio totesi, että Kypros täyttää olennaiselta osin tulliliittoa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat liittymisvaatimukset.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia, vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten määräysten vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä ei säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä vain vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä. Osa direktiiveistä on kuitenkin perinteisen säädösmallin mukaisia, ja niiden säännökset ovat hyvin yksityiskohtaisia. Näin on esimerkiksi lääkevalmisteiden, kemiallisten tuotteiden, moottoriajoneuvojen ja elintarvikkeiden kohdalla. Tuotevastuuta koskeva laaja-alainen direktiivi on myös tavaroiden vapaan liikkuvuuden kannalta keskeinen.

ARVIOINTI

Yhteisön ja Kyproksen välisessä assosiaatiosopimuksessa (1972) ja vuonna 1987 laaditussa pöytäkirjassa säädettiin tulliliiton perustamisesta. Tulliliitto astui voimaan 1. tammikuuta 1998. Tulliliiton perustaminen vaatii myös liitännäispolitiikkojen yhdenmukaistamista, etenkin lainsäädännön yhdenmukaistamista. Nämä toimenpiteet ovat ensimmäinen askel matkalla kohti tavaroiden vapaan liikkuvuuden yhdenmukaistamista. Ne eivät kuitenkaan riitä. Kyproksen on pantava täytäntöön alan koko säännöstö ja laadittava institutionaalinen perusrakenne, jolla taataan alan lainsäädännön soveltaminen.

Vuonna 2001 Kypros edistyi huomattavasti tullausarvon, väliaikaisen maahantuonnin, tullittomuuden, yhteisen tullitariffin, lähtöaineiden ja tullihallinnon tietokoneistamisen aloilla. Tulliliittoa koskevasta luvusta käytävät neuvottelut on päätetty. Siirtymäajan järjestelyjä ei ole pyydetty.

Viimeisimmässä ennen liittymistä eli vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että tarvittavien hallinnollisten ja toimintavalmiuksien valmistelut ovat hyvällä mallilla. Kypros täyttää velvoitteet ja vaatimukset, jotka sille asetettiin tätä alaa koskevissa liittymisneuvotteluissa, ja sen odotetaan liittymishetkellä voivan panna täytäntöön tulliliittoa koskeva yhteisön säännöstö.

Uusi tuotevastuulaki astui voimaan tammikuussa 1997. Se on yhteisön standardien mukainen, vaikkakin joitakin teknisiä tarkennuksia puuttuu.

Hallintorakenteista on säädetty, että Kyproksen standardointi- ja laadunvalvontajärjestö (CYS) vastaa kansallisesta standardoinnista, akkreditoinnista ja ilmoittamisesta. Järjestö on saanut lisää henkilöstöä. Sertifioinnista vastaa kuitenkin yksityinen järjestö.

CYS on CEN:n (1) ja CENELEC:in (2) liitännäisjäsen, ETSI:n (3), ISO:n (4) ja IEC:n (5) täysjäsen ja tarkkailija eurooppalaisessa akkreditointiyhteistyössä, ja se on tähän asti edistänyt EU:n standardien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tähän mennessä on hyväksytty 1 300 eurooppalaista standardia. Vuonna 2001 annetussa kertomuksessa todettiin laaja-alaisista ja menettelyjä koskevista toimenpiteistä, että hallitus on hyväksynyt kaikki nykyiset standardit. Vuonna 2001 todettiin, että Kyproksen hallinnolliset valmiudet laaja-alaisten ja menettelyjä koskevien toimenpiteiden sekä alakohtaisen lainsäädännön toimeenpanemiseksi olivat parantuneet. Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kyproksesta olisi tultava CEN:n ja CENELECin täysjäsen.

Erityisen alakohtaisen lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä Kypros on edennyt epätasaisesti. Uuden lähestymistavan mukaisilla leikkikalujen, lakisääteisen metrologian ja valmispakkauksiin pakkaamisen aloilla on edistytty jonkin verran. Kypros aikoo kuitenkin hyväksyä puitelain, joka koskee uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja useita säädöksiä, joiden alaan kuuluu monia tuoteryhmiä (esimerkiksi mekaaniset laitteet, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet, yksinkertaiset paineastiat ja painelaitteet). Puitelakia ei ollut vielä vuonna 2001 hyväksytty. Uuden lähestymistavan mukaisia direktiivejä koskevia säädöksiä ei ole vielä hyväksytty. Vuonna 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että edustajainhuoneen maaliskuussa 2002 hyväksymän uuden puitelain ansiosta uuden lähestymistavan mukaisia direktiivejä voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kypros on täyttänyt velvoitteensa hyväksymällä puitelain standardointi-, akkreditointi-, sertifiointi- ja ilmoitusmenettelyjä koskevan yhteisön säännöstön soveltamisesta. Tämä lainsäädäntö tulee voimaan liittymishetkellä.

Vanhan lähestymistavan mukaisilla aloilla, erityisesti elintarvikkeiden osalta, pakastettuja elintarvikkeita ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä on yhdenmukaistettu. Terveysministeriö on lisäksi antanut säännöksiä varmistaakseen elintarvikkeiden valvonnan. Uusi lainsäädäntö hyväksyttiin vuonna 2001. Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että elintarvikkeita koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa on parannettava edelleen.

Kemiallisten tuotteiden alalla lannoitteita koskeva säännöstö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuonna 1991 annetun ja vuonna 1997 muutetun vaarallisia aineita ja valmisteita koskevan lain soveltamissäännöksiä ei ole vielä hyväksytty. Huumeiden esiasteiden alalla on edistytty kohtuullisesti, mutta lainsäädäntöä on edelleen lähennettävä. Maaliskuussa 2001 hyväksyttiin lainsäädäntö, jolla taataan huumeiden esiasteita koskevan lainsäädännön mukauttaminen yhteisön säännöstöön.

Lääkevalmisteiden alalla lääkintäneuvosto valvoo jo lääkkeiden saattamista markkinoille. Lääkkeiden hintoja valvovaa komiteaa ei ole vielä perustettu. Vuoden 2000 kertomuksesta lähtien lääkevalmisteita koskevan säännöstön täytäntöönpanossa on edistytty. Eläinlääkkeitä koskevan sääntelyn hyväksyminen vuonna 2002 on edistänyt säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Liittymisneuvotteluiden aikana Kyprokselle myönnettiin vuoden 2005 loppuun asti siirtymäjärjestely, joka koskee lääkkeiden markkinoille saattamista koskevien lupien uudistamista.

Tekstiilituotteita, kristallia ja puuta koskeva voimassa oleva lainsäädäntö ei ole täysin yhdenmukainen yhteisön direktiivien kanssa. Uusi jalkinealan sääntely astui sitä vastoin voimaan vuonna 1999, ja moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä on edistytty. Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevien puitedirektiivien hyväksyminen vuonna 2002 oli huomattava edistysaskel.

Yhdenmukaistamattomia tekniikanaloja lukuun ottamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta haittaa Kyproksella edelleen yleinen vientilupien ja tuotteiden alkuperän pakollisen ilmoittamisen järjestelmä, joka olisi poistettava käytöstä ennen liittymistä. Yhdenmukaistamattomien alojen voimassa olevaa lainsäädäntöä tutkitaan parhaillaan, jotta saadaan selville, mitä lakeja on muutettava ottamalla käyttöön vastavuoroisen tunnustamisen lausekkeita vuoden 2001 loppuun mennessä. Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että lainsäädännön tarkastelu lienee jo saatettu päätökseen ja että lainsäädäntö, joka ei ole yhdenmukainen, on kumottava.

On suunniteltu, että julkisia hankintoja koskeva kansallisen etusijan lauseke poistettaisiin Kyproksen liittyessä Euroopan unioniin (EU). Edistymistä taas edustaa uusi keskitetty tilastojärjestelmä ja se, että hallintoviranomaisilta ja tuomioistuimilta haettavien muutosten järjestelmää on alettu vähitellen soveltaa. Lainsäädännössä tai hallinnossa ei edistytty lainkaan vuonna 2001. Liikenteen, veden, energian ja televiestinnän aloilla tehtäviä sopimuksia koskeva laki astui voimaan huhtikuussa 2002. Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että joitakin mukautuksia on vielä tehtävä, jotta julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö voidaan kokonaisuudessaan saattaa yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Tämä koskee erityisesti hallinnollisten valmiuksien vahvistamista.

Neuvottelut tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevasta luvusta on saatettu päätökseen. Kyprokselle on myönnetty siirtymäajan järjestely, joka koskee lääkkeiden markkinoille saattamiseen tarvittavien lupien uusimista (31. joulukuuta 2005 saakka). Kypros noudattaa yleisesti ottaen liittymisneuvottelujen aikana tekemiään sitoumuksia tällä alalla.

(1) Euroopan standardointikomitea

(2) Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea

(3) Euroopan telealan standardointilaitos

(4) Kansainvälinen standardointijärjestö

(5) Kansainvälinen sähkötekniikan toimikunta

Viimeisin päivitys 12.01.2004

Top