Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovenia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovenia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2010 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(98) 709 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(99) 512 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2000) 712 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1755 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1411 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1208 - ei julkaistu EUVL:ssä]

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että Slovenialla oli vielä paljon tehtävää tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön säännöstön hyväksymisessä huolimatta jo saavutetusta vähäisestä edistyksestä. Komissio totesi myös, että Slovenian oli ponnisteltava enemmän mukautuakseen teknisiin määräyksiin ja erityisesti uuden lähestymistavan mukaisiin direktiiveihin samoin kuin vahvistaakseen standardointia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa järjestelmäänsä. Lisäksi komissio kehotti Sloveniaa kehittämään henkilöstöresursseja, parantamaan valmiuksia ja vahvistamaan instituutioita sekä varmistamaan, että kansallinen lainsäädäntö ei haittaa kauppaa yhteisön yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävillä aloilla muun muassa varmistamalla, että voimassa olevat toimenpiteet vastaavat niille asetettuja tavoitteita.

Ensimmäinen arvio vahvistettiin marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa, jossa todettiin, että esimerkiksi yhteisön säännöstön hyväksymisessä ei ollut edistytty merkittävästi. Puutteita oli myös yhteisön säännöstön täytäntöönpanon edellyttämien rakenteiden kehittämisessä.

Vuonna 1999 julkaistussa kertomuksessa arvioitiin, että maa oli edistynyt huomattavasti, kun otetaan huomioon alun perin epätyydyttävä tilanne.

Marraskuussa 2000 julkaisemassaan kertomuksessa komissio totesi, että akkreditointia, sertifiointia ja standardointia koskevien tehtävien erottaminen oli saatu päätökseen ja että maa oli edistynyt yhteisön alakohtaisen lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Marraskuussa 2001 julkaisemassaan kertomuksessa komissio arvioi Slovenian jatkaneen tasaista kehitystä tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla sekä edistyneen huomattavasti tullialalla.

Lokakuussa 2002 julkaistussa kertomuksessa todetaan, että yhteisön säännöstön hyväksyminen oli edistynyt Sloveniassa edelleen hyvin.

Marraskuussa 2003 julkaisemassaan kertomuksessa komissio totesi, että Slovenia noudattaa suurimmaksi osaksi liittymisestä johtuvia vaatimuksia, mutta tietyillä aloilla edistystä on vielä tapahduttava.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt niin sanotun uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei niinkään säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä ainoastaan vahvistetaan tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

ARVIOINTI

Liittymiskumppanuuden ensisijaisista lyhyen aikavälin tavoitteista on edistytty tyydyttävästi yhdessä eli standardointia ja teknisiä määräyksiä koskevassa tavoitteessa. Maahan on luotu oikeusperusta, joka on edellytyksenä erityisdirektiivien ja uuden lähestymistavan mukaisten teknisten määräysten hyväksymiselle. Kaksi standardointia ja akkreditointia koskevaa lakia on hyväksytty.

Alakohtaisen lainsäädännön alalla on myös havaittu huomattavaa edistystä. Slovenia on siten saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään metrologiaa, esipakkaamista, koneita (es de en fr), henkilösuojaimia (es de en fr), kaasulaitteita (es de en fr), pienjännitelaitteita (es de en fr), sähkömagneettista yhteensopivuutta (es de en fr), lääkintälaitteita, rakennusaineita, tekstiilituotteita ja jalkineita sekä kosmeettisia aineita (es de en fr) koskevan yhteisön säännöstön. Huvialusten (es de en fr) alalla saavutettiin maaliskuussa 2001 tärkeä vaihe maan hyväksyessä merikuljetussäännöstön. Kyseisen säännöstön on tarkoitus luoda tarvittava oikeusperusta direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Lisäksi maa on jatkanut kehitystä elintarvikealalla (terveysvaatimukset, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat tarvikkeet, elintarvikkeiden testaamisesta vastaavat elimet jne.), kemiallisten aineiden alalla (markkinoille saattaminen ja käyttö, luokitus, pakkaukset, merkinnät, hyvä laboratoriokäytäntö, kuljetus jne.) ja lääkealalla (markkinointiluvat, lääkkeiden luokitus, toksikologiset ja farmakologiset kokeet, kliiniset kokeet, väriaineet, tukkuhinnat, kliinisistä kokeista peräisin olevien tietojen suojelu, veren hankinta, terveystarkastukset jne.). Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että säännöstö on osittain saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta tietyillä aloilla on vielä edistyttävä.

Lisäksi Slovenia hyväksyi vuonna 2000 suuren osan eurooppalaisista standardeista. Kehitystä on tapahtunut edelleen vuosina 2001 ja 2002. Tähän mennessä lähes kaikki eurooppalaiset standardit on hyväksytty.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että yhdenmukaistamattomilla aloilla Slovenia on ryhtynyt ensimmäiseen analyyttiseen tarkasteluun koskien kansallisen lainsäädännön määräyksiä, jotka voivat muodostaa esteen tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Tämän tutkimuksen lopputulos on tyydyttävä. Vastavuoroista tunnustamista koskeva lauseke on vielä hyväksyttävä.

Yhteisön säännöstön hyväksymisen edellyttämien rakenteiden osalta akkreditoinnista, sertifioinnista ja standardoinnista vastaavan Slovenian standardointi- ja metrologialaitoksen vastuulla olevat tehtävät siirtyvät Slovenian akkreditointilaitokselle ja Slovenian standardointilaitokselle. Lisäksi yksi talousministeriön osastoista vastaa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta. CE-vaatimustenmukaisuuden arviointi on annettu tehtäväksi 15 elimelle. Edellä kuvatusta kehityksestä huolimatta hallintoviranomaisten välistä tiedonvaihtoa on vielä vahvistettava. Vuoden 2002 kertomuksessa todetaan, että Slovenia on perustanut uuden ja yleisen lähestymistavan alalla tarpeellisia monialaisia elimiä (akkreditointilaitos ja standardointilaitos), jotka ovat täysin toimintavalmiita. Markkinoiden valvonnasta vastaavia elimiä on vielä vahvistettava, jotta voitaisiin varmistaa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen koordinoinnin tehokkuus. Vuoden 2003 kertomuksessa mainitaan, että laaja-alaiset toimenpiteet ja menettelyt, jotka perustuvat uuteen lähestymistapaan ja jotka ovat välttämättömiä säännöstön hallinnassa, ovat käytössä. Yhteisön säännöstö on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja lainsäädäntö on yhdenmukaista säännöstön kanssa.

Kaikkia näitä toimenpiteitä on täydennetty tuotteiden yleistä turvallisuutta koskevalla lailla sekä julkisten hankintojen alaa koskevalla uudella lainsäädännöllä. Lainsäädännössä tarkistetaan julkisten hankintasopimusten tekomenettelyjä ja määrätään tavaranhankinta-, rakennusurakka- ja palvelusopimusten erityissäännöistä vesihuollon, energian, liikenteen ja televiestinnän alalla. Tärkeä vaihe saavutettiin helmikuussa 2001, jolloin perustettiin julkisista hankinnoista vastaava virasto. Heinäkuussa 2002 hyväksyttiin laki julkisten hankintasopimusten uudelleentarkastelumenettelyistä. Vuoden 2003 kertomuksessa tuodaan esille, että julkisia hankintoja koskevaa lakia on vielä muutettava, jotta lainsäädäntö olisi täysin yhdenmukaista yhteisön säännöstön kanssa.

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat neuvottelut on päätetty joulukuussa 2002. Lääkevalmisteiden markkinointilupien uusimista varten hyväksyttiin siirtymäkausi 31. joulukuuta 2007 saakka.

Yhteisön tullikoodeksin alalla tulliliittoa koskevan yhteisön säännöstön hyväksymistä koskevissa neuvotteluissa Slovenia hyväksyi joulukuussa 2000 ja huhtikuussa 2001 kolme määräystä tullitariffeja koskevan lain perusteella. Tullialalla Slovenia on edistynyt yhdenmukaistamisessa jo hyvälle tasolle. Tätä lukua koskevat neuvottelut on saatu päätökseen joulukuussa 2002. Slovenia ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyjä. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Slovenia noudattaa suurimmaksi osaksi liittymisneuvotteluista johtuvia sitoumuksia ja velvoitteita, ja maan pitäisi kyetä panemaan täytäntöön tulliliittoon liittyvä yhteisön säännöstö.

Viimeisin päivitys 10.03.2004

Top