Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Slovakia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Slovakia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2004 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(98) 703 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 511 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 711 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1754 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1410 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1209 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että Slovakia oli asteittain mukauttamassa lainsäädäntönsä täysin tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan yhteisön säännöstöön ja että se oli jo pitkällä kaupan vapauttamista koskevien Eurooppa-sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa. Eurooppa-sopimuksen määräysten noudattamisessa oli kuitenkin myös puutteita, joista olivat osoituksena pyrkimys maksutasetta koskevien rajoitusten palauttamiseen, lainsäädännön mukauttamisen hidas edistyminen sekä vaihtoehtoisia standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan yhteensopivan järjestelmän perustaminen. Komissio kehotti Slovakiaa tekemään huomattavia ponnisteluja standardien ja sertifioinnin alalla tilanteen kehittämiseksi ja yhteisön säännöstön toteuttamiseksi kokonaisuudessaan keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi oli pyrittävä takaamaan, että kansallinen lainsäädäntö ei haittaa kauppaa yhteisön yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävillä aloilla, muun muassa varmistamalla, että voimassa olevat toimenpiteet vastaavat niille asetettuja tavoitteita.

Marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa todettiin edistystä tapahtuneen vain tietyillä aloilla. Kehitys oli kaiken kaikkiaan hidastunut erityisesti uuden lähestymistavan mukaisen lainsäädännön osalta, koska maa ei ollut onnistunut hyväksymään tarvittavaa lainsäädäntöä ja luomaan vastaavia infrastruktuureja. Lisäksi sääntelyä, standardointia, sertifiointia ja akkreditointia koskevat toimet oli vielä erotettava toisistaan.

Marraskuussa 1999 julkaisemassaan kertomuksessa komissio katsoi, että teknisiä vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan puitelain hyväksyminen syyskuussa 1999 oli tärkeä kehitysaskel tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla. Edistystä oli tapahtunut myös standardoinnin alalla sekä lääkevalmisteita ja tekstiilituotteita koskevan yhteisön teknisen lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Slovakian oli kuitenkin jatkettava ponnisteluja muiden erityisdirektiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Marraskuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa todettiin, että Slovakia oli edistynyt huomattavasti tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla, mutta sitä vastoin tullialalla edistystä oli havaittavissa vain vähän.

Marraskuussa 2001 julkaistussa kertomuksessa arvioitiin, että Slovakia oli edistynyt hyvin tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla ja että tulliliittoa koskevassa luvussa oli tapahtunut huomattavaa edistymistä.

Lokakuussa 2002 julkaistussa kertomuksessa todetaan edistystä tapahtuneen erityisesti uuden ja yleisen lähestymistavan kattamilla aloilla sekä julkisten hankintojen alalla, ja lisäksi maa oli edistynyt huomattavasti tulliliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Marraskuussa 2003 julkaistussa kertomuksessa todetaan Slovakian pääosin täyttävän sille asetetut liittymisvaatimukset, mutta tietyillä aloilla kaivataan vielä edistystä.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt niin sanotun uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei niinkään säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä ainoastaan vahvistetaan tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

ARVIOINTI

Standardoinnin alalla on käytetty vähän pakollisia standardeja, jotka aikaisemmin toimivat tavaroiden vapaata liikkuvuutta estävinä sääntelyvälineinä. Hallitus hyväksyi helmikuussa 2001 standardointia, metrologiaa, kokeita ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan päätöslauselman, joka perustui neuvoston lokakuussa 1999 antamiin päätöslauselmiin standardoinnin merkityksestä Euroopassa ja vastavuoroisesta tunnustamisesta. Parlamentti hyväksyi lokakuussa 2001 tarkistuksen teknisiä standardeja ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaan lakiin. Yhdenmukaistettujen standardien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on edistynyt: syyskuussa 2001 lähes 70 prosenttia eurooppalaisista standardeista oli hyväksytty. Huhtikuussa 2002 voimaan astunut uusi laki markkinoiden valvonnasta muodostaa oikeusperustan CE-merkinnän käyttöönotolle.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että standardoinnin, mittaustoiminnan, akkreditoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja markkinavalvonnan alojen täytäntöönpanorakenteet ovat jo valmiita. Slovakian on vielä annettava horisontaalinen lainsäädäntö, johon sisältyy nykyisen lainsäädännön vastavuoroista tunnustamista koskeva lauseke.

Merkittävin tapahtuma on kuitenkin ollut teknisiä vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan uuden puitelain hyväksyminen. Kyseinen puitelaki toteuttaa yhteisön uuden lähestymistavan perusperiaatteet. Puitelain voimaan astumisen 1. tammikuuta 2000 on tarkoitus mahdollistaa useiden uuden lähestymistavan mukaisten erityisdirektiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuoden 2001 kertomuksessa arvioidaan, että uuden lähestymistavan kattamilla aloilla saavutettu edistys on erityisen tyydyttävää, mistä on osoituksena hyväksyttyjen määräysten lukumäärä. Slovakia oli vuoteen 2003 mennessä saattanut lähes koko uuteen lähestymistapaan perustuvan alakohtaisen lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään, joka todettiin kaiken kaikkiaan yhteisön säännöstön mukaiseksi.

Muiden erityisdirektiivien osalta on edistytty jonkin verran elintarvikealalla, jolla on hyväksytty uusia Codex Alimentariuksen lukuja. Myös lääkevalmisteiden alalla on hyväksytty toimenpiteitä, joilla valmistusta, jakelua, kokeita ja hintoja koskeviin hyviin käytäntöihin liittyviä direktiivejä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tekstiilituotteiden alalla on pantu lisäksi täytäntöön tekstiilien nimityksiä koskeva direktiivi. Vuoden 2002 kertomuksessa todetaan kehitystä tapahtuneen vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien kattamilla aloilla. Vuonna 2003 lääkevalmisteita koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpano oli vielä kesken. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että saadakseen liittymisvalmistelut päätökseen näillä aloilla Slovakian on ensisijaisesti keskityttävä panemaan yhteisön säännöstöä täytäntöön niillä aloilla, joita ei vielä ole mukautettu.

Tämä kehitys on täydentänyt edellisinä vuosina tapahtunutta kehitystä. Tässä yhteydessä on mainittava rakennusaineita, kemiallisia aineita ja lääkintälaitteita koskevien direktiivien saattaminen vuodesta 1997 alkaen osaksi kansallista lainsäädäntöä puitelaeilla sekä kosmeettisia valmisteita (es de en fr) koskevan yhteisön säännöstön osittainen täytäntöönpano hyväksytyllä asetuksella.

Julkisia hankintoja koskeva uusi laki astui voimaan tammikuussa 2001. Vaikka laki onkin täysin yhteisön säännöstön mukainen, siihen on kuitenkin jouduttu tekemään joitakin muutoksia vuoden 2002 aikana.

Neuvottelut tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevasta luvusta päätettiin joulukuussa 2002. Slovakia ei ole pyytänyt siirtymäkautta kyseiselle alalle.

Tulliliittoa koskevan yhteisön säännöstön hyväksymisestä käydyistä neuvotteluista vuoden 2000 kertomuksessa todetaan, että Slovakia ei ollut vielä hyväksynyt uutta tullilakia, jolla maa mukautuisi täysin yhteisön tullikoodeksiin ja sen soveltamismääräyksiin. Tämä uusi laki, jolla poistetaan Slovakian lainsäädännön ja yhteisön säännöstön väliset erot, astui voimaan heinäkuussa 2001. Kertomuksessa arvioidaan, että Slovakia on saanut käytännöllisesti katsoen päätökseen tullilainsäädäntönsä yhdenmukaistamisen yhteisön säännöstön kanssa. Maa on edistynyt hyvin myös säännöstön täytäntöönpanosta vastaavien hallinto- ja toimintarakenteiden kehittämisessä. Vuoden 2003 kertomuksessa Slovakian viranomaisia kehotetaan valvomaan tarkasti, että tietokoneistamista koskevat hankkeet toteutetaan säädetyssä aikataulussa.

Tätä lukua käsitelleet neuvottelut päätettiin joulukuussa 2002. Slovakia ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyjä.

Viimeisin päivitys 23.02.2004

Top