Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puola

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Puola

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2002 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(98) 701 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 509 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000)708 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1752 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1408 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1207 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio totesi, että Puola oli asteittain hyväksymässä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön säännöstön. Se painotti myös edistystä tapahtuneen jonkin verran vuoden 1997 aikana. Säännöstön täytäntöönpano vaati kuitenkin vielä lisäponnisteluja.

Marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa todetaan kehityksen sitä vastoin viivästyneen.

Lokakuussa 1999 julkaisussa raportissa vahvistettiin, että Puola ei vielä pitkään aikaan voisi noudattaa yhtenäismarkkinoiden perustana olevaa vapautta, sillä maa ei ollut edistynyt riittävästi alan puitelainsäädännön täytäntöönpanossa ja erityisesti uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Marraskuussa 2000 julkaisemassaan kertomuksessa komissio arvioi, että yhteisön säännöstön hyväksymisessä oli edistytty huomattavasti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tulliliiton aloilla.

Marraskuussa 2001 julkaistussa kertomuksessa huomautettiin, että edistystä oli tapahtunut jonkin verran vapaan liikkuvuuden alalla ja että tulliliittoon liittyvä kehitys oli ollut säännöllistä.

Lokakuussa 2002 julkaisemassaan kertomuksessa komissio arvioi, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta Puola oli edistynyt huomattavasti joillakin aloilla, kun taas toisilla aloilla maa oli taantunut. Tulliliittoon liittyvän yhteisön säännöstön hyväksymisessä maa oli edistynyt jatkuvasti.

Marraskuussa 2003 julkaistussa kertomuksessa komissio arvioi Puolan täyttävän olennaisin osin yhteisön säännöstön vaatimukset, vaikka joillakin aloilla tarvitaankin vielä lisäponnisteluja.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt niin sanotun uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei niinkään säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä ainoastaan vahvistetaan tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

ARVIOINTI

Neuvottelujen alkaessa Puolan lainsäädäntöä ei ollut tyydyttävästi yhdenmukaistettu yhteisön säännöstöön tällä alalla. Tämä on lyhyellä aikavälillä aiheuttanut Euroopan unionin taloudellisille toimijoille vaikeuksia Puolan markkinoille pääsyssä. Myös puolalaiset tuottajat joutuvat selviytymään korkeista kuluista, sillä niiden tuotteiden on täytettävä kahden erilaisen järjestelmän vaatimukset. Pitkällä aikavälillä alan yhdenmukaistamisen viivästyminen saattaa vaikeuttaa puolalaisten yritysten toimintaa, sillä niillä on yhä vähemmän aikaa sopeutua yhteisön säännöstöön ja yhä enemmän vaikeuksia saada todellista hyötyä pääsystään EU:n markkinoille.

Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä niiden täytäntöönpano ei vuoteen 1999 mennessä ollut edistynyt. Maa ei ollut edennyt lainkaan kemiallisia valmisteita, lääkevalmisteita, kosmetiikkaa (es de en fr), lasia, tekstiili- ja jalkinealaa, puualaa ja lakisääteistä mittaustoimintaa koskevien direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sitä vastoin Puola hyväksyi asetuksen moottoriajoneuvoihin sovellettavista teknisistä määräyksistä. Vuonna 2000 Puola edistyi huomattavasti monialaisissa ja menettelytapoihin liittyvissä toimenpiteissä hyväksyttyään uuden lähestymistavan edellyttämän puitelainsäädännön. Puolan Eurooppaan yhdentymisestä vastaava komitea hyväksyi maaliskuussa 2001 uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpano-ohjelman. Vuonna 2002 hyväksyttiin vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan lain muutos, jossa säädetään muun muassa markkinoiden valvontaan liittyvästä kysymyksestä, sekä uusi standardointia koskeva laki.

Sertifioinnin, vaatimustenmukaisuuden ja teknisten standardien alalla Puola on tyytynyt ainoastaan poistamaan vanhoja kaupan esteitä hyväksymällä 23. heinäkuuta 1999 kokeita ja sertifiointia koskevan lain muutoksen, joka astui voimaan 10. syyskuuta 1999. Muutoksen todellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi Puolan on noudatettava sitoumuksia, joista säädetään vaatimustenmukaisuuden arvioinnista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen pöytäkirjaan liittyvässä sopimuksessa. Lisäponnistelut ovat tarpeen vuoden 1998 liittymiskumppanuuden lyhytaikaisten ensisijaisten tavoitteiden täyttämiseksi, sillä yhtään vaadituista puitelaeista ei ole hyväksytty. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnista huhtikuussa 2000 hyväksytty laki muodostaa uuden ja vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien hyväksymisen ja täytäntöönpanon oikeusperustan. Vuonna 2001 tärkein lainsäädännön yhdenmukaistamista koskeva edistysaskel oli standardointia koskevan lain muutoksen voimaantulo joulukuussa 2000.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että horisontaaliset toimet ja menettelytoimet, joita tarvitaan uuteen lähestymistapaan perustuvan alakohtaisen lainsäädännön soveltamiseksi, on nyt saatu toteutettua. Puola on saattanut suurimman uuteen lähestymistapaan perustuvasta alakohtaisesta lainsäädännöstä osaksi kansallista lainsäädäntöään, mutta lisätoimia tarvitaan vielä köysiratalaitteistojen (es de en fr), lääkinnällisten laitteiden, muiden kuin itsetoimivien vaakojen (es de en fr), satamalaitteiden sekä radio- ja telepäätelaitteiden aloilla.

Vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien osalta Puola oli vuoteen 2003 mennessä pannut täytäntöön suuren osan tämäntyyppisiä tuotteita koskevasta säännöstöstä. Tekstiilien, lakisääteisen mittaustoiminnan, moottoriajoneuvojen, kemikaalien, lannoitteiden, lääkevalmisteiden, kosmeettisten valmisteiden ja puuteollisuuden aloilla tarvitaan vielä lisätoimia.

Puola ei ole vielä sisällyttänyt voimassa olevaan lainsäädäntöönsä vastavuoroista tunnustamista koskevia lausekkeita.

Lääkevalmisteita koskeva puitelaki hyväksyttiin syyskuussa 2001. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Puolan olisi kiireesti pyrittävä poistamaan kaupan esteet, jotta se liittymispäivään mennessä täyttäisi tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevat unionin keskeiset säännöt.

Maa on edistynyt myös institutionaalisissa uudistuksissa. Puolan hallitus on hyväksynyt määräyksen akkreditointia ja sertifiointia koskevan toimivallan jakamisesta. Tällä hetkellä akkreditoinnista ja sertifioinnista vastaa yksi elin, Puolan kokeista ja sertifioinnista vastaava laitos. Puolan standardoinnista vastaava komitea ei ole vielä saavuttanut täysin itsenäisen elimen asemaa, vaan se on yhä hallituksen valvonnassa oleva julkinen elin. Sen riippumattomuus on tarkoitus varmistaa tammikuusta 2003 alkaen.

Tätä lukua koskevat neuvottelut päätettiin joulukuussa 2002. Maalle on myönnetty siirtymäkauden järjestelyjä: yksi lääkintälaitteita koskeva järjestely (vuoteen 2005 asti) sekä yksi, vuoden 2008 loppuun voimassa oleva järjestely nykyisten lääkevalmisteiden markkinoille saattamista koskevien lupien uusimisesta. Puolan on pyrittävä nyt keskittämään ponnistelunsa saattaakseen yhdenmukaistamisen päätökseen etenkin hyväksymällä vielä keskeneräisen soveltamislainsäädännön (erityisesti elintarvikkeiden ja julkisten hankintojen aloilla).

Tulliliittoa koskevalla alalla Puola on mukauttanut lainsäädäntönsä yhteisön säännöstöön hyvin laajasti. Tärkeä kehitysaskel saavutettiin lokakuussa 1999 hallituksen hyväksyessä tullia koskevan strategian. Lisäksi on edistytty yhteisön tullikoodeksin ja sen soveltamismääräysten hyväksymisessä. Yhdenmukaistaminen saatettiin käytännössä päätökseen vuonna 2001 Puolan tullikoodeksia koskevan, maaliskuussa 2001 voimaan tulleen muutoksen hyväksymisen jälkeen. Tullipetokset ovat kuitenkin yhä ongelmana. Vuoden 2002 kertomuksessa todetaan, että Puola on edistynyt tasaisesti lainsäädännön mukauttamisessa yhteisön säännöstöön sekä institutionaalisten valmiuksiensa kehittämisessä.

Vuoden 2003 kertomuksessa pannaan merkille Puolan voimakas edistyminen tietokoneistettujen järjestelmien viimeistelyssä ja soveltamisessa, ja eräitä muitakin yhteenliitettävyyteen liittyviä kysymyksiä on ratkaistu. Puolan tullilainsäädäntö on suurelta osin yhteisön säännöstön mukaista nyt, kun viimeiset lainsäädännön mukautukset saatiin voimaan elokuussa 2003.

Tätä lukua koskevat neuvottelut saatettiin päätökseen joulukuussa 2002. Puola ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyjä.

Viimeisin päivitys 23.02.2004

Top