Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liettua

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liettua

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2007 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(98) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(1999) 507 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1750 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1406 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1204 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että Liettua oli edistynyt tietyillä aloilla merkittävästi. Komissio kehotti Liettuaa kuitenkin tekemään lisäponnisteluja teknisten sääntöjen yhdenmukaistamisessa sekä standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla samoin kuin hintojen vapauttamista ja lupavaatimuksia koskevissa kysymyksissä. Komissio arvioi, että tavaroiden vapaa liikkuvuus voitaisiin taata keskipitkällä aikavälillä, kunhan Liettua jatkaisi ponnisteluja ja saattaisi ajan tasalle tekniset tiedot. Lisäksi komissio kehotti Liettuan viranomaisia varmistamaan, että maan kansallinen lainsäädäntö ei haittaa kauppaa yhteisön yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävillä aloilla muun muassa varmistamalla, että voimassa olevat toimenpiteet vastaavat niille asetettuja tavoitteita.

Marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa todettiin, että alalla oli edistytty vain vähän, etenkin uuden lähestymistavan mukaisia direktiivejä koskevassa kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamisessa. Sitä vastoin uuden lähestymistavan täytäntöönpanon edellyttämä infrastruktuuri oli jo perustettu.

Vuonna 1999 julkaisemassaan kertomuksessa komissio ilmoitti, että standardoinnin alalla edistyminen oli ollut vähäistä. Huolimatta vaatimustenmukaisuuden arviointia ja tuoteturvallisuutta koskevan lain hyväksymisestä sekä edistyksestä eurooppalaisten standardien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ponnisteluja oli kuitenkin jatkettava useilla aloilla: standardointia koskevan peruslainsäädännön yhdenmukaistamisessa, markkinoiden valvonnan järjestämisessä, uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä lainsäädännön hyväksymisestä ja soveltamisesta vastaavien osapuolten välisessä koordinoinnissa.

Marraskuussa 2000 julkaisemassaan kertomuksessa komissio totesi, että Liettuan edistyminen oli ollut säännöllistä tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tulliliiton aloilla.

Marraskuussa 2001 julkaistussa kertomuksessa todettiin, että Liettua oli edistynyt standardoinnin ja markkinoiden valvonnan aloilla, mutta yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien hyväksymistä oli kuitenkin nopeutettava. Tulliliittoa koskevaan säännöstöön mukautumisessa oli sitä vastoin edistytty hyvin.

Lokakuussa 2002 julkaistussa kertomuksessa edistystä havaittiin tapahtuneen molemmilla aloilla.

Marraskuussa 2003 julkaistussa kertomuksessa komissio arvioi Liettuan pääosin täyttävän liittymisvaatimukset.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt niin sanotun uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei niinkään säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä ainoastaan vahvistetaan tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

ARVIOINTI

Liettuan parlamentti hyväksyi lokakuussa 1998 lain, jossa säädettiin vaatimustemukaisuuden arviointijärjestelmän perusperiaatteista. Lisäksi maa on jatkanut yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikka standardointia koskeva peruslainsäädäntö onkin vielä yhdenmukaistettava. Helmikuussa 2001 Liettuan hallitus hyväksyi ohjelman vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävän infrastruktuurin kehittämiseksi. Standardien hyväksyminen on nopeutunut.

Liettua oli jo aikaisemmin kehittänyt tarvittavan infrastruktuurin uuden lähestymistavan täytäntöönpanoa varten (standardoinnista, akkreditoinnista ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavat elimet, koelaboratoriot ja markkinoiden valvonnasta vastaavat viranomaiset). Lisäksi Liettua oli erottanut toisistaan eri laitosten toiminnan. Maan oli kuitenkin jatkettava ponnisteluja instituutioidensa ja erityisesti niiden valmiuksien vahvistamiseksi. Lisäksi oli lisättävä Liettuan teollisuuden teknistä ja taloudellista osallistumista standardointitoimintaan. Tällä tavoin voidaan varmistaa Liettuan standardointiviraston riippumattomuus julkisista varoista. Liettua oli vuoden 2001 aikana vahvistanut edelleen institutionaalisia puitteita kehittääkseen hallinnollisia valmiuksia monialaisten toimien, menettelytapojen ja alakohtaisen erityislainsäädännön täytäntöönpanoa varten.

Liettua oli myös ottanut käyttöön markkinoiden valvonnasta vastaavan vahvistetun järjestelmän petosten torjumiseksi. Kesäkuussa 1999 annettu uusi tuoteturvallisuuslaki kattaa myös joitakin markkinoiden valvontaan liittyviä näkökohtia, mutta ponnistelut ovat vielä tarpeen yleiseen ja alakohtaiseen lähestymistapaan liittyvissä asioissa. Tuoteturvallisuuslaki astui voimaan tammikuussa 2000. Huhtikuussa 2000 Liettuan parlamentti hyväksyi standardointia koskevan lain.

Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että metrologian, tyyppihyväksynnän, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja markkinavalvonnan aloilla täytäntöönpanorakenteet ovat valmiit, mutta niitä on vielä vahvistettava.

Uuden lähestymistavan mukaisissa direktiiveissä Liettua on edistynyt vuoden 1998 jälkeen perustamalla yleiset uuteen lähestymistapaan - sekä yleiseen lähestymistapaan - perustuvat puitteet sekä ottamalla käyttöön pakollisen menettelyn sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden sertifioinnille. Vuoden 2002 kertomuksessa todetaan, että standardoinnin alalla eurooppalaisten standardien täytäntöönpano on nopeutunut. Vuonna 2003 komissio totesi Liettuan panneen uuteen lähestymistapaan perustuvan alakohtaisen säännöstön kokonaisuudessaan täytäntöön.

Vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien osalta edistystä on tapahtunut elintarvikkeita, kemikaaleja, lääkevalmisteita ja jalkineita koskevien alojen lainsäädännön mukauttamisessa. Vuonna 2003 komissio totesi vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien täytäntöönpanon edistyneen hienosti ilman mainittavia ongelmia, vaikka sitä ei ollutkaan saatu täysin päätökseen kosmeettisten valmisteiden (es de en fr) ja moottoriajoneuvojen alalla. Lääkevalmisteita koskeva lainsäädäntö on jo lähes kokonaan saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Elintarviketurvallisuutta ja elintarvikkeita koskevan lainsäädännön alalla Liettua on edistynyt edelleen vuoden 2002 aikana. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että toimielinten välistä yhteistyötä olisi aiheellista lujittaa tällä alalla.

Yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävällä alalla Liettua hyväksyi toimintaohjelman kesäkuussa 2001. Ohjelmassa määrätään alkoholin, tupakan ja öljytuotteiden tuontilupavelvoitteiden poistamisesta ennen vuoden 2003 toista vuosineljännestä sekä vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2003 viimeiseen vuosineljännekseen mennessä.

Julkisia hankintoja koskevan lain muutos hyväksyttiin toukokuussa 2002, minkä ansiosta Liettuan lainsäädäntö on voitu mukauttaa tällä alalla yhteisön säännöstöön. Vuoden 2003 kertomuksessa pannaan merkille, että joitakin yksityiskohtia on vielä selvittämättä.

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevasta luvusta käydyt neuvottelut on päätetty. Lääkevalmisteiden markkinoille saattamista koskevien lupien uusimista varten on myönnetty siirtymäkauden järjestely, joka on voimassa 1. tammikuuta 2007 saakka.

Tulliliittoa koskevaan yhteisön säännöstöön mukautumiseksi on hyväksytty useita soveltamislakeja, joilla varmistetaan mukautuminen yhteisön tullikoodeksiin ja sen soveltamismääräyksiin. Lisäksi Liettua on hyväksynyt yhdistetyn tavaranimikkeistön. Yhteisön säännöstön yhdenmukaistaminen on edistynyt tyydyttävän nopeasti, ja se saadaan pian päätökseen. Vuoden 2002 kertomuksessa todetaan, että Liettuan tullikoodeksin tämänhetkiset määräykset ovat suurelta osin yhteisön tullikoodeksin määräysten mukaisia. Vuoden 2003 kertomuksessa vaaditaan tehokkaampia toimenpiteitä tietokoneistetun passitusjärjestelmän kehittämiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä yhteenliitettävyyttä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Tulliliittoa koskevan luvun neuvottelut on päätetty. Liettua ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyjä.

Viimeisin päivitys 23.02.2004

Top