Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(98) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1405 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1203 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 julkaisemassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että Latvia oli edistynyt jonkin verran lainsäädäntönsä mukauttamisessa yhteisön lainsäädäntöön tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla ja että maa oli ponnistellut merkittävästi standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla. Lisäksi komissio kuitenkin totesi, että latvialaisten viranomaisten olisi keskitettävä ponnistelunsa teknisen lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, sillä kehityksen suurimman ongelman muodosti kokeneen työvoiman puuttuminen.

Komissio arvioi, että alaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanon ei pitäisi olla merkittävänä esteenä Latvian liittymiselle, kunhan yhdenmukaistamista jatketaan samalla nopeudella. Latvian viranomaisten olisi kuitenkin myös varmistettava, että maan kansallinen lainsäädäntö ei haittaa kauppaa yhteisön yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävillä aloilla.

Marraskuussa 1998 julkaistussa kertomuksessa todettiin, että edistystä oli tapahtunut jonkin verran erityisesti teknisen lainsäädännön yhdenmukaistamisessa. Maahan oli luotu uuden lähestymistavan mukainen lainsäädäntökehys. Yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli sitä vastoin edistynyt vain rajoitetusti.

Lokakuussa 1999 julkaisemassaan kertomuksessa komissio arvioi, että Latvia oli edistynyt huomattavasti lainsäädäntönsä saattamisessa yhteisön säännöstön mukaiseksi sekä täytäntöönpanorakenteiden vahvistamisessa. Maan oli kuitenkin vielä tehtävä lisäponnisteluja, jotta voitaisiin varmistaa pätevän henkilöstön riittävä määrä sekä markkinoiden valvonnasta vastaavan todellisen järjestelmän perustaminen.

Marraskuussa 2000 julkaistussa kertomuksessa Latvian todettiin edistyneen vuoden 1999 jälkeen hyvin lainsäädäntönsä mukauttamisessa yhteisön säännöstöön sekä hallintorakenteidensa vahvistamisessa.

Marraskuussa 2001 julkaisemassaan kertomuksessa komissio arvioi, että Latvia oli edistynyt huomattavasti lainsäädäntönsä mukauttamisessa yhteisön säännöstöön sekä vastaavien hallinnollisten valmiuksien vahvistamisessa.

Lokakuussa 2002 julkaistussa kertomuksessa todetaan maan edistyneen jatkuvasti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tulliliiton aloilla.

Marraskuussa 2003 julkaisemassaan kertomuksessa komissio arvioi, että Latvia noudattaa pääosin liittymistä koskevia velvoitteita, mutta sen on edelleen otettava konkreettisia edistysaskeleita eräillä aloilla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt niin sanotun uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei niinkään säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä ainoastaan vahvistetaan tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

ARVIOINTI

Latvia on hyväksynyt standardointia, valmistajien vastuuta ja tuoteturvallisuutta koskevia lakeja, jotka muodostavat uuden lähestymistavan lainsäädäntökehyksen. Lisäksi vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevaa puitelainsäädäntöä on muutettu yhteisön säännöstön tarkan noudattamisen takaamiseksi. Myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskevat yhteisön asetukset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuoden 2002 kertomuksessa arvioidaan, että uuden ja yleisen lähestymistavan mukaisten periaatteiden yleinen oikeuskehys on nyt saatettu kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on myös edistynyt Latvian käynnistettyä ohjelman kaikkien eurooppalaisten standardien hyväksymiseksi vuoteen 2004 mennessä. Vuoden 2001 kertomuksessa todetaan, että Latvia on nopeuttanut eurooppalaisten standardien hyväksymistä.

Lisäksi standardoinnista, akkreditoinnista ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavien elinten riippumattomuutta on vahvistettu täysin toimintakykyisen laatujärjestelmän perustamiseksi. Latvian akkreditointivirasto, josta vuonna 1999 tuli eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestön täysjäsen, on riippumaton, yleishyödyllinen järjestö. Latvian metrologiakeskus on tarkoitus muuttaa julkiseksi virastoksi. Lisäksi Latvian standardointielimellä on nykyisin käytössään aikaisempaa enemmän taloudellisia varoja ja henkilöstöresursseja. Näitä laitoksia täydentämään perustettiin maaliskuussa 2000 Latvian neuvoa-antava akkreditointineuvosto sekä kemiallisista aineista vastaava toimisto. Vuonna 2001 edistystä on tapahtunut edelleen valvontaelinten vahvistamisessa, erityisesti niiden riippumattomuudessa ja toiminnan laadussa akkreditoinnin ja standardoinnin aloilla. Markkinoiden valvontajärjestelmää on pyritty uudistamaan konkreettisin toimin.

Alakohtaisessa lainsäädännössä on edistytty merkittävästi. Uuden lähestymistavan kattamilla aloilla koneita (es de en fr), rakennusaineita, sähkömagneettista yhteensopivuutta (es de en fr), pienjännitettä (es de en fr), henkilösuojaimia (es de en fr), kaasulaitteita (es de en fr), laitteiden sähköturvallisuutta ja yksinkertaisia paineastioita (es de en fr) koskevat direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ponnisteluja on tehty myös lelujen, täyttölaitteiden, koneiden, sähkölaitteiden, lääkintälaitteiden (es de en fr) ja paineastioiden aloilla. Edistystä on kuitenkin vielä tapahduttava kaasua ja huvialuksia (es de en fr) koskevien direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuoden 2002 kertomuksen hyväksymisen aikoihin kaikki direktiivit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta oli saatettu osaksi Latvian kansallista lainsäädäntöä. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Latvia on saattanut uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja että tätä alaa koskeva Latvian lainsäädäntö on yhteisön säännöstön mukainen.

Vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien kattamilla aloilla elintarvikkeita koskeva puitelainsäädäntö sekä merkintöjä, uuttamisliuottimia, hygieniaa, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita ja aromeja koskevat asetukset on myös hyväksytty ja saatettu voimaan. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Latvian on jatkettava elintarvikkeita koskevan yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Kemiallisten tuotteiden osalta on jo hyväksytty puitelainsäädäntö kemiallisten tuotteiden ja aineiden kaupasta ja käytöstä sekä asetus kemiallisten tuotteiden luokittelusta, pakkaamisesta ja merkinnöistä. Huumausaineiden esiasteita ja pesuaineiden turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä on myös muutettu. Kemiallisia aineita ja tuotteita koskevaa lakia muutettiin joulukuussa 2000. Vuoden 2003 kertomuksessa komissio arvioi, että Latvian on tehtävä lisäponnisteluja ja annettava tilapäinen ilmoitus uusista kemikaaleista ennen sen liittymistä unioniin.

Lääkevalmisteiden alalla on edistytty sen jälkeen, kun vuonna 1998 hyväksyttiin puitelaki lääkealan toiminnasta sekä laki huumausaineista ja psykotrooppisista aineista. Myöhemmin on vielä hyväksytty laki lääkkeiden merkinnöistä. Vuonna 2000 tehtiin muutos lääkealan toimintaa koskevaan vuoden 1997 lakiin.

Lisäksi kristallin ja lasin merkintöjä koskevat asetukset on hyväksytty.

Yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävällä alalla ja erityisesti vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen täytäntöönpanossa ei vuoden 2001 aikana voitu havaita minkäänlaista kehitystä. Vuoden 2003 kertomuksessa huomautetaan, että Latvian on vielä pantava kyseinen periaate täytäntöön.

Julkisten hankintojen alalla hyväksyttiin sopimustentekoa koskeva laki. Laissa säädetään julkisten markkinoiden valvonnasta vastaavan toimiston perustamisesta. Lisäksi Latvian lakia valtion ja kuntien tasolla tehtävien sopimusten solmimisesta on muutettu tiedonvälityksen parantamiseksi. Vuoden 2001 aikana Latvia on jatkanut lainsäädäntönsä mukauttamista yhteisön säännöstöön. Vuonna 2002 hyväksytty laki hallituksen ja paikallisviranomaisten tarpeita vastaavasta sopimuksenteosta on edistänyt alan lainsäädännön yhdenmukaistamista. Hallinnollisia valmiuksia on vahvistettu perustamalla julkisten hankintojen valvonnasta vastaava toimisto.

Neuvottelut tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevasta luvusta saatiin päätökseen joulukuussa 2002. Latvia ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyjä.

Tulliliittoa koskevan luvun osalta tullioikeutta muutettiin vuonna 2001, jotta voitaisiin varmistaa täydellinen yhdenmukaisuus yhteisön tullikoodeksin ja sen soveltamismääräysten kanssa. Latvia on hyväksynyt myös joitakin tärkeitä asetuksia tariffihelpotuksista, yhteisön yhtenäistetystä tariffista (TARIC) ja takuiden antamisesta passitusalalla. Toukokuussa 2002 parlamentti hyväksyi vielä tullioikeuden muutokset. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että toiminnalliset ja hallinnolliset valmiudet eivät ole vielä kokonaisuudessaan kehittyneet toivotulla tavalla ja että huolta aiheuttavat edelleen tietokoneistaminen ja järjestelmien yhteenliitettävyys. Tätä lukua koskevat neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa 2002. Latvia ei ole pyytänyt alaan liittyviä siirtymäkauden järjestelyjä.

Viimeisin päivitys 16.02.2004

Top