Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(98) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Vuoden 1997 heinäkuussa antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, ettei tavaroiden vapaa liikkuvuus ole vakava este Viron liittymiselle edellyttäen, että jo aloitettua lainsäädäntöuudistusta jatketaan ja että se pannaan täytäntöön erityisesti standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla. Komissio vahvisti kuitenkin, että vaikka pyrkimykset lähentää lainsäädäntöä standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla ovat erittäin hyvät, oli edelleen aihetta pitää epävarmana, että yhdenmukaistaminen etenisi oleellisesti ja nopeasti ja että sen valvonta taattaisiin monilla tekniikan aloilla.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että alalla oli edistytty vain vähän erityisesti moottoriajoneuvoja, elintarvikkeita ja kemiallisia tuotteita koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa. Siinä huomautettiin lisäksi, että standardointiin, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, akkreditointiin ja markkinoiden valvontaan liittyvien uuden lähestymistavan perusperiaatteiden täytäntöönpano oli viivästynyt.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa korostettiin, että joillakin tuotealoilla oli edistytty huomattavasti. Uuden lähestymistavan alalla kehitys oli paljon hitaampaa. Suurimmat haasteet ovat henkilöstöpula ja tarkkaan määritellyn politiikan puuttuminen.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todettiin, että Viro oli edistynyt huomattavasti etenkin standardoinnin ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin aloilla.

Marraskuussa 2001 antamassaan kertomuksessa komissio arvioi, että Viro oli edistynyt joillakin aloilla, kuten julkisten hankintojen ja standardien alalla.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että joillakin aloilla, kuten vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ja standardoinnissa, on edistytty.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että Viron oli vielä tehtävä joitain yksittäisiä muutoksia, mutta sen uskottiin kykenevän panemaan täytäntöön yhteisön säännöstö liittymisestä alkaen.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia, vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten säännöstöjen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä ei säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä vain vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä.

ARVIOINTI

Määrärahojen puute on hidastanut sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, jolla pannaan täytäntöön uuden lähestymistavan perusperiaatteita standardoinnin, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin, akkreditoinnin ja markkinoiden valvonnan aloilla.

Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskeva laki hyväksyttiin huhtikuussa 1999. Se on standardien hyväksymisen ja virallisen standardointijärjestön perustamisen kannalta tärkein lainsäädännöllinen kehys. Standardeja ei enää tarvitse kääntää viron kielelle, mikä jouduttanee eurooppalaisten standardien täytäntöönpanoa. Noin 7 000 eurooppalaisesta standardista vain 78 oli tuolloin hyväksytty. Tähän liittyvä selkeä strategia puuttui edelleen. Viron standardointikeskus aloitti huhtikuussa 2000 toimintansa virallisena standardointijärjestönä. Viro edistyi huomattavasti eurooppalaisten standardien hyväksymisessä: 30. päivään syyskuuta 2000 mennessä se oli hyväksynyt ja pannut täytäntöön 4 670 eurooppalaista standardia.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva laki ei vielä noudata uuden lähestymistavan periaatteita. Tarkistuksia on odotettavissa, mutta niiden laatiminen on viivästynyt huomattavasti. Marraskuussa 1999 hyväksytty uusi laki tuli voimaan tammikuussa 2001.

Uusi metrologiaa koskeva laki astui voimaan tammikuussa 1999. Sillä perustetaan uusi itsenäinen akkreditointijärjestö, Viron akkreditointivirasto. Laki ei kuitenkaan ole yleinen akkreditoinnin oikeusperusta, kuten toivottiin. Eurooppalaiseen akkreditointiin ei myöskään haluttu liittyä täysin. Kesäkuussa 2000 hyväksyttiin metrologiaa koskevan lain tarkistuksia alan lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi yhteisön säännöstön kanssa.

Uusia muutoksia tarvitaan, jotta vanhan ja uuden lähestymistavan mukaiset direktiivit voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Uuteen lähestymistapaan kuuluvien alojen alakohtaisen lainsäädännön edistyminen on ollut epätasaista. Töitä on vielä tehtävä kaasupullojen, työvälineiden, leikkikalujen ja lääkinnällisten laitteiden (es de en fr) alalla. Koneiden (es de en fr) turvallisuutta, räjähteitä (es de en fr), lääkinnällisiä laitteita ja leikkikaluja koskeva lainsäädäntö mukautettiin vuonna 2001. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Viron lainsäädännön yhdenmukaistaminen on edennyt pitkälle "uuteen lähestymistapaan perustuvien" direktiivien osalta. Tehtävää riittää vielä joidenkin yksittäisten asioiden yhdenmukaistamisessa.

Vanhan lähestymistavan mukaisessa alakohtaisessa lainsäädännössä on edistytty eniten elintarvikkeiden alalla. Uusi puitelaki astui voimaan tammikuussa 2000. Myös kemiallisten tuotteiden ja lääkevalmisteiden alalla on edistytty, samoin kuin lannoitteiden, pyroteknisten aineiden, kosmetiikan ja jalkineiden alalla. Moottoriajoneuvojen alalla ei ole edistytty merkittävästi. Vuonna 2002 todettiin, että kemiallisiin tuotteisiin, kosmetiikkaan (es de en fr) ja lääkkeisiin liittyvän yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa oli edistytty. Kesäkuussa 2001 hyväksyttiin uusi laki tuliaseiden valvontaa koskevan Viron lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi yhteisön säännöstön kanssa. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan viivästyksiä rakennusalaa koskevien EU-direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Yhdenmukaistamattomalla alalla Viron on sisällytettävä vastavuoroista tunnustamista koskevia lausekkeita voimassa olevaan lainsäädäntöönsä.

Tuotteiden turvallisuudesta kerrotaan enemmän luvussa " Kuluttajat ".

Maaliskuussa 2000 hyväksyttiin strategia julkisia hankintoja koskevan tietojärjestelmän perustamiseksi. Uutta lainsäädäntöä on sovellettu vuoden 2001 huhtikuusta lähtien, ja se on edistysaskel tiellä kohti Viron lainsäädännön lähentämistä yhteisön säännöstöön. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että julkisia hankintoja käsittelevän viraston hallinnollisia valmiuksia olisi vahvistettava.

Tavaran vapaan liikkuvuuden neuvotteluluvusta käytävät neuvottelut on päätetty. Viro ei ole pyytänyt siirtymämääräyksiä.

Viro on edistynyt tulliliittoa koskevan yhteisön säännöstön hyväksymisessä. Tärkein edistysaskel on tullimaksujen asettaminen tietyille tuotteille. Vapaa-alueiden alalla on edistytty jonkin verran. Vuonna 2001 edistyttiin jonkin verran: parlamentti hyväksyi uuden tullikoodeksin, joka oli määrä astua voimaan vuoden 2002 heinäkuussa. Uudella koodeksilla on tarkoitus yhdenmukaistaa tullilainsäädäntö täysin yhteisön tullikoodeksin kanssa. Viron olisi kuitenkin vielä puututtava odotusaikoihin rajoilla ja tullipetosten torjuntaan. Vuonna 2002 Viro edistyi yhteisön säännöstön täytäntöönpanon hallinnollisissa valmiuksissa ja toimintavalmiuksissa. Vuoden 2003 kertomuksessa todetaan, että Viro täyttää olennaisilta osiltaan ne sitoumukset ja velvollisuudet, jotka on vahvistettu liittymistä varten tulliliiton alalla. Tulliliitosta käytävät neuvottelut on päätetty. Viro ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyjä.

Viimeisin päivitys 16.02.2004

Top