Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liettua

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liettua

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2007 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(98) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(99) 507 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2000) 707 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1750 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission määräaikaiskertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1406 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1204 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa komissio arvioi, että jos myönteiset suuntaukset Liettuan teollisuuden uudelleenjärjestelyssä ja yksityistämisessä jatkuvat, pitäisi suurimman osan teollisuudesta pystyä ratkaisemaan keskipitkällä aikavälillä ongelmat, joita yhdentyminen Euroopan unionin yhtenäismarkkinoihin aiheuttaa.

Marraskuun 1998 kertomuksessa todettiin, että Liettua oli edistynyt jonkin verran, erityisesti markkinasuuntautuneen taloudellisen toimintaympäristön luomisessa.

Lokakuun 1999 kertomuksessa korostettiin Liettuan hallituksen teollisuuspolitiikassa omaksumaa uutta lähestymistapaa. Venäjän kriisi ja sen vaikutukset Liettuan teollisuuteen olivat johtaneet siihen, että uudessa lähestymistavassa painotettiin teollisuuden uudelleenjärjestelyä.

Marraskuun 2000 kertomuksesta kävi ilmi, että hallitus jatkoi teollisuuden uudelleenjärjestelyssä tarvittavan poliittisen ja oikeudellisen toimintakehyksen luomista, vaikka ponnistelut sen toteuttamiseksi käytännössä olivatkin olleet vähäisiä. Kertomuksessa korostettiin, että pk-yritysten toimintaympäristön parantamisessa ja tuki-infrastruktuurin kehittämisessä oli edistytty.

Marraskuun 2001 kertomuksessa korostettiin, että teollisuuspolitiikan osalta oli edistytty huomattavasti yritysten uudelleenjärjestelyissä, yksityistämisessä sekä investointien edistämisessä samoin kuin yritysten toimintaympäristön parantamisessa. Edistys oli vaatimatonta kilpailukyvyn tukemisen osalta. Jonkin verran oli edistytty pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevien budjettimäärärahojen, rahoituksen saannin, pk-yritysten toimintaympäristön parantamisen, hajauttamisen sekä tukiverkkojen osalta.

Lokakuun 2002 kertomuksessa tarkasteltiin Liettuan yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi toteuttamaa edistystä. Pk-yritysten osalta toimintaympäristön parantuminen, rahoituksen saanti ja yritystukipalvelujen vahvistaminen oli jatkunut. Sekä teollisuuspolitiikassa että pk-yrityksiä tukevassa politiikassa jatkuivat rakennerahastoja koskevat valmistelut.

Marraskuun 2003 kertomuksessa arvioitiin, että Liettuan teollisuuspolitiikka ja pk-yrityksiä tukeva politiikka olivat suurimmalta osin jäsenyysneuvottelujen vaatimusten mukaisia. Liettuan oli kuitenkin jatkettava hallinnollisten valmiuksiensa vahvistamista.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön teollisuuspolitiikalla pyritään parantamaan kilpailukykyä ja parantamaan näin elintasoa ja työllisyyttä. Teollisuuspolitiikan tavoitteena on luoda Euroopan yhteisöön aloitteellisuutta, yritysten kehittämistä ja teollista yhteistyötä suosiva ilmapiiri. Lisäksi pyritään hyödyntämään paremmin innovaatiotoimintaa ja tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevien politiikan alojen mahdollisuuksia teollisuudessa. Euroopan yhteisön teollisuuspolitiikassa nivelletään yhteen useiden yhteisön eri politiikkojen tarjoamia välineitä: sekä markkinoiden toimintaan liittyviä välineitä (tuotekuvaukset, markkinoille pääsy, kauppapolitiikka, valtiontuet ja kilpailupolitiikka) että toimia, jotka liittyvät teollisuuden kykyyn mukautua muutoksiin (muun muassa vakaa makrotaloudellinen ympäristö, teknologia ja koulutus).

Jotta ehdokasmaiden teollisuus selviytyisi kilpailun ja markkinavoimien paineesta Euroopan unionissa, niiden kilpailukyvyn on saavutettava tietty taso liittymiseen mennessä. Ehdokasmaiden on pystyttävä todistamaan, että ne noudattavat avoimiin ja kilpailukykyisiin markkinoihin tähtäävää politiikkaa perustamissopimuksen 157 artiklan (entisen 130 artiklan) määräysten mukaisesti. Eurooppa-sopimuksen mukainen Euroopan unionin ja hakijamaiden hyvä yhteistyö teollisuuden, investointien, standardoinnin ja yhteisön säännösten vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on toinen tärkeä osoitus hakijamaiden kehityksestä.

ARVIOINTI

Liettua on jatkanut teollisuusstrategiansa toteuttamista erityisesti viiden teeman puitteissa: innovaatiotoiminnassa, koko maalle yhteisissä laatustandardeissa, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin infrastruktuureissa, kehitysstrategiassa sekä viennin ja pk-yritysten tukemisessa. Pyrkimyksiä on toteutettu myös investointien, uudelleenjärjestelyjen ja yksityistämisen aloilla. Niitä on jatkettava, jotta yritykset voidaan integroida yhtenäismarkkinoihin, edistää investointeja ja järjestää uudelleen tietyt teollisuudenalat.

Vuonna 1997 annetun lausunnon jälkeen Liettua on edistynyt teollisuuspolitiikassa. Tämä neuvotteluluku on väliaikaisesti suljettu, mitään siirtymäkauden järjestelmiä ei ole pyydetty, ja Liettua on noudattanut sitoumuksiaan (ks. kertomus 2002). Liettuan on kuitenkin parannettava yritysten hallinnollista ympäristöä, edistettävä teollisuuden kanssa käytävää vuoropuhelua ja sovellettava teollisuuspolitiikkaa.

Pk-yritysten kannalta on saatu aikaan edistystä politiikan täytäntöönpanossa sekä yritysten toimintaympäristön parantamisessa. On erityisesti ponnisteltava hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamiseksi, koordinoinnin vahvistamiseksi pk-yrityksistä vastaavien eri elinten välillä ja alan valmistelemiseksi yhtenäismarkkinoille mukaantuloa varten.

Vuonna 1997 annetun lausunnon jälkeen Liettua on toteuttanut pk-yrityksiä tukevaa politiikkaa. Tämä neuvotteluluku on väliaikaisesti suljettu, mitään siirtymäkauden järjestelmiä ei ole pyydetty, ja Liettua on noudattanut sitoumuksiaan (ks. kertomus 2002). Yrittäjyyshenkeä on kuitenkin edistettävä, ja yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä on parannettava.

Viimeisin päivitys 03.08.2004

Top