Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1405 - ei julkaistu EYVL:ssä]

Komission määräaikaiskertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1203 - ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi ensimmäisessä lausunnossaan heinäkuussa 1997, että koska Latvian hallitus oli lopettanut teollisuutensa tukemisen, sen oli entistä välttämättömämpää lujittaa uuden teollisen perustan rakennetta. Komission mielestä tulevaisuudessa oli kaikkein kiireellisintä vahvistaa toimenpiteitä, joilla edistetään kotimaista pääomanmuodostusta ja ulkomaisia suoria sijoituksia. Komissio totesi, että Latvian talous kyennee yhdentymään Euroopan unioniin keskipitkällä aikavälillä, jos myönteinen kehitys jatkuu yksityistämisessä ja yritysten rakenneuudistuksissa ja maahan pystytään jatkossakin saamaan ulkomaisia suoria sijoituksia.

Marraskuussa 1998 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, että alalla oli edistytty hieman mutta että oli välttämätöntä saada valmisteilla oleva teollisuuspolitiikka hyväksyttyä teollisuuden rakennemuutoksen tehostamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Edistystä oli saavutettu myös pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) alalla.

Lokakuussa 1999 annetussa määräaikaiskertomuksessa korostettiin, että Latvia oli edistynyt keskeisten rakenneuudistusten toteuttamisessa sekä liiketoiminnan kehitykselle suosiollisen lainsäädännön ja strategian kehittämisessä. Myös teollisuuden kilpailukyvyn kohentamiseen kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota.

Marraskuussa 2000 antamassaan määräaikaiskertomuksessa komissio totesi, että hallitus oli keskittänyt toimet ulkomaisten sijoitusten edistämiseen. Valtionyritysten yksityistäminen ja rakenneuudistukset etenivät vain hieman.

Marraskuussa 2001 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, että teollisuuspolitiikassa oli edistytty vain vähän. Toimet kohdistuivat pääasiassa sijoitusten edistämiseen. Kilpailukykyä koskevissa toimissa oli edistytty vain vähän, samoin kuin yksityistämisessä ja rakenneuudistuksissa. Hallitus oli ottanut aiempaa enemmän yrityksiä mukaan teollisuuspolitiikan suunnitteluun.

Maaliskuussa 2001 hyväksyttiin suuntaviivat Latvian teollisuuden kehittämistä varten, ja samassa asiakirjassa käsiteltiin sekä teollisuuspolitiikkaa että pk-yrityksiä. Teollisuuspolitiikasta pitäisi tulla näin yhtenäisempää.

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristöä oli parannettu, ja yritysverotusta oli määrä keventää.

Lokakuussa 2002 annetussa määräaikaiskertomuksessa korostettiin Latvian toimia muun muassa teollisuuspolitiikan lähestymistavassa, vaikka politiikan täytäntöönpano oli edistynyt vain vähän. Toimet kohdistuivat pääasiassa sijoituksiin. Hallinnollisia valmiuksia oli vahvistettu hieman. Teollisuuspolitiikkaa sekä yrityksille tarkoitettua tukijärjestelmää oli tarkistettu vain vähän pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi. Yritysten toimintaympäristöä oli parannettu.

Marraskuussa 2003 annetussa määräaikaiskertomuksessa arvioitiin, että Latvia noudattaa teollisuuspolitiikkaa ja pk-yritysten tukipolitiikkaa koskevia sitoumuksia. Sen oli kuitenkin jatkettava hallinnollisten valmiuksiensa parantamista.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön teollisuuspolitiikan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja nostaa näin elintasoa ja työllisyyttä. Sen tarkoituksena on luoda Euroopan yhteisöön aloitteellisuutta, yritysten kehittämistä ja teollista yhteistyötä suosiva ilmapiiri. Lisäksi pyritään hyödyntämään tehokkaammin innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikan alojen tarjoamat mahdollisuudet teollisuudessa. Euroopan yhteisön teollisuuspolitiikassa nivelletään yhteen useiden yhteisön eri politiikkojen tarjoamia välineitä, joista osa liittyy markkinoiden toimintaan (tuotekuvaukset, markkinoille pääsy, kauppapolitiikka, valtiontuet ja kilpailupolitiikka) ja osa teollisuuden kykyyn mukautua muutoksiin (muun muassa vakaa makrotaloudellinen ympäristö, teknologia ja koulutus).

Jotta ehdokasmaiden teollisuus selviytyisi kilpailun ja markkinavoimien paineesta Euroopan unionin sisämarkkinoilla, teollisuuden kilpailukyvyn on saavutettava tietty taso liittymiseen mennessä. Ehdokasmaiden on pystyttävä todistamaan noudattavansa avoimiin ja kilpailukykyisiin markkinoihin tähtäävää politiikkaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 157 artiklan (entisen 130 artiklan) mukaisesti. Eurooppa-sopimuksen mukainen Euroopan unionin ja ehdokasmaiden välinen hyvä yhteistyö teollisuuden, investointien, standardoinnin ja yhteisön säännösten vaatimuksen mukaisuuden arvioinnin alalla on tärkeä osoitus ehdokasmaiden edistymisestä.

ARVIOINTI

Latvian kilpailukyky parani teollisuusstrategian osalta sijoituksia edistämällä. Hallintorakenteita on vahvistettava, samoin kuin yritysjärjestöjä.

Tämä luku on saatu väliaikaisesti päätökseen (ks. määräaikaiskertomus 2002).

Pk-yrityspolitiikassa Latvia ratifioi pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan. Kyseiset periaatteet sisältyvät uuteen pk-yritysstrategiaan (2002-2006). Rahoituksen ja tiedon saatavuudessa on samoin edistytty.

Vaikka pk-yritysten etunäkökohtia on alettu ottaa huomioon, hallinnolliset valmiudet ovat kehnot. Rakennerahastoista myönnettävän rahoituksen saatavuutta on lisättävä ja tukipalveluja on vahvistettava.

Vuodesta 1997 Latvia on edistynyt Euroopan unionin periaatteiden mukaisen pk-yrityspolitiikan käyttöönottamisessa.

Tämä luku on saatu väliaikaisesti päätökseen. Latvia ei ole pyytänyt mitään siirtymäkausijärjestelyjä, ja se on noudattanut sitoumuksiaan ((ks. määräaikaiskertomus 2002). Hallinnollisia valmiuksia on vahvistettava ja täytäntöönpanoa parannettava.

Viimeisin päivitys 03.04.2004

Top