Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Viro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Viro

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä] Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1201 - ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Virossa oli edistytty hyvin teollisuuden rakenneuudistuksessa ja EU:n teollisuuslainsäädäntöä vastaavan lainsäädännön antamisessa. Jos nykyiset pyrkimykset ja ulkomaisten investointien saanti jatkuvat, keskipitkällä aikavälillä voidaan odottaa, että teollisuuden kilpailukykyä rajoittavat enää vähäiset ongelmat, joiden ei pitäisi olla esteenä täydelle osallistumiselle laajentuneen EU:n markkinoille. Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että alalla oli edistytty erityisesti teollisuuden kilpailukykyä koskevan politiikan osalta. Lisäponnistuksia tarvittiin kuitenkin Euroopan unionin laatujärjestelmien mukaisten järjestelmien soveltamisessa. Pk-yritykset kuuluivat Viron talouspolitiikan ensisijaisiin tavoitteisiin.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa korostettiin, että teollisuuden kehitystä jatkettiin. Kun jalostusalan yksityistäminen oli saatettu päätökseen, Viro oli ryhtynyt toteuttamaan rakenneuudistusta ja parantamaan kilpailukykyä. Pk-yritykset olivat tärkeässä asemassa, sillä ne edustivat 99:ää prosenttia maan yrityksistä.

Marraskuussa 2000 annetussa kertomuksessa todettiin, että Viro oli ryhtynyt toimiin todellisen teollisuuspolitiikan hyväksymiseksi. Sen oli vielä pyrittävä laatimaan sellainen teollisuuspolitiikka, joka erottuisi selvästi maan yleisestä talouspolitiikasta. Viro jatkoi ulkomaisten investointien kannustamista. Teollisuuden yksityistämis- ja rakenneuudistusprosessia jatkettiin. Pk-yrityksiä tukevassa politiikassa pidettiin hyvin tärkeänä yritysten kehittämistä epäsuotuisilla ja yhdestä teollisuudenalasta riippuvaisilla alueilla.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa korostettiin, että Viro jatkoi edistymistä teollisuuspolitiikkaa koskevien toimien laatimisessa. Eniten oli ponnisteltu innovaatiota koskevien politiikkojen alalla, ulkomaisten innovaatioiden kannustamisessa ja teollisuusalan yksityistämisessä. Pk-yrityksiä tukeva yleinen politiikka oli pantu täytäntöön samalla kuin yritysten rahoituksen saantia ja toimintaympäristöä oli parannettu.

Lokakuussa 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että Virossa oli edistytty teollisuuspolitiikassa ja pk-yrityksiä tukevassa politiikassa.

Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että Viro oli pääosin täyttänyt liittymisneuvotteluihin perustuvat sitoumukset yrityspolitiikan alalla.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisön teollisuuspolitiikalla pyritään parantamaan kilpailukykyä ja parantamaan näin elintasoa ja työllisyyttä. Sen tavoitteena on luoda Euroopan yhteisöön aloitteellisuutta, yritysten kehittämistä ja teollista yhteistyötä suosiva ilmapiiri. Lisäksi pyritään hyödyntämään paremmin innovaatiotoimintaa, tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien politiikan alojen mahdollisuudet teollisuudessa. Euroopan yhteisön teollisuuspolitiikassa nivelletään yhteen useiden yhteisön eri politiikkojen tarjoamia välineitä: sekä markkinoiden toimintaan liittyviä välineitä (tuotekuvaukset, markkinoille pääsy, kauppapolitiikka, valtiontuet ja kilpailupolitiikka) että toimia, jotka liittyvät teollisuuden kykyyn mukautua muutoksiin (muun muassa vakaa makrotaloudellinen ympäristö, teknologia ja koulutus).

Jotta ehdokasmaiden teollisuus selviytyisi kilpailun ja markkinavoimien paineesta Euroopan unionissa, sen kilpailukyvyn on saavutettava tietty taso liittymiseen mennessä. Ehdokasmaiden on pystyttävä todistamaan, että ne noudattavat avoimiin ja kilpailukykyisiin markkinoihin tähtäävää politiikkaa perustamissopimuksen 157 artiklan (entisen 130 artiklan) määräysten mukaisesti. Eurooppa-sopimuksen mukainen Euroopan unionin (EU) ja hakijamaiden hyvä yhteistyö teollisuuden, investointien, standardoinnin ja yhteisön säännösten vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla on tärkeä osoitus hakijamaiden kehityksestä.

ARVIOINTI

Teollisuusstrategian osalta Virossa ei ole vielä laadittu teollisuuspolitiikkaa koskevaa asiakirjaa eikä toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2003-2006. Teollisuuspolitiikkaa koskevat toimet ovat vielä liian hajanaisia. Olisi laadittava kattava teollisuuspolitiikka. Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät, mutta ne keskittyvät Tallinnan alueelle. Yksityistämisen ja rakenneuudistuksen alueilla on tapahtunut vähän muutosta edellisessä kertomuksessa käsiteltyyn ajanjaksoon verrattuna.

Vuonna 1998 annetun lausunnon jälkeen Virossa on edistytty hyvin teollisuuspolitiikan mukauttamisessa yhteisön säännöstöön. Tätä lukua koskevat neuvottelut on toistaiseksi saatettu päätökseen, Viro ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyä, ja se on myös noudattanut sitoumuksiaan (ks. vuoden 2002 kertomus). Yritysten kilpailukykyä on vielä lisättävä, jotta liittyminen yhteismarkkinoihin sujuisi helpommin.

Viro hyväksyi tammikuussa 2002 pk-yrityksiä ja Viron yrittäjyyttä koskevan asiakirjan. Asiakirjassa pyritään edistämään Viron yritysten yrittäjähenkeä ja kykyä luoda työpaikkoja sekä parantamaan yritysten kilpailukykyä. Virossa on hyväksytty myös toimintasuunnitelma vuodeksi 2002. Viro liittyi pienyrityksiä koskevaan eurooppalaiseen peruskirjaan huhtikuussa 2002.

Yritysten toimintaympäristöä on parannettu vähentämällä erityisesti yritysten hallinnollisia rasitteita. On kuitenkin parannettava yrityksille suunnattua tiedotusta hallituksen tekemistä lainsäädännöllisistä muutoksista ja helpotettava rahoituksen saantia.

Vuonna 1997 annetun lausunnon jälkeen Virossa on tapahtunut monenlaista edistystä pk-yrityksiä tukevan politiikan alalla. Tätä lukua koskevat neuvottelut on väliaikaisesti saatettu päätökseen, Viro ei ole pyytänyt siirtymäkauden järjestelyä, ja se on myös noudattanut sitoumuksiaan (ks. vuoden 2002 kertomus). Viron on edistettävä muun muassa yritysten kanssa käytävää vuoropuhelua, tiedonlevitystä ja helpotettava yritysten perustamista ja niiden kehitystä.

Viro osallistuu yhteisön kolmanteen monivuotiseen pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi toteutettavaan ohjelmaan (1).

See also

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisen assosiaationeuvoston päätös, tehty 4 päivänä marraskuuta 1998, Viron osallistumista yhteisön pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi toteutettavaan ohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä.

EYVL L 307, 17.11.1998

Viimeisin päivitys 16.01.2003

Top