Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission lausunto KOM(93) 313 lopullinenKomission kertomus KOM(98) 710 lopullinenKomission kertomus KOM(99) 502 lopullinenKomission kertomus KOM(2000) 702 lopullinenKomission kertomus SEK(2001) 1745Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Komissio toteaa heinäkuussa 1993 antamassaan lausunnossa, ettei Kyproksen liittyminen yhteisöön vaikuta merkittävästi Välimeren alueen tavanomaiseen maataloustuotantoon. Tätä arviota perusteltiin marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa myös Kyproksen maataloussektorin pienuudella. Kypros on kuitenkin edistynyt valmistellessaan maatalouttaan ja maatalouspolitiikkaansa yhteisen maatalouspolitiikan vaatimuksiin.

Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa tuodaan esiin Kyproksen ponnistelut maatalouslainsäädännön mukauttamiseksi yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja korostetaan asianmukaisten hallintorakenteiden luomista. Vaikka kalastusalalla on saavutettu jonkin verran tuloksia, kalastuslaivastoa koskevat säännökset ovat edelleenkin erittäin puutteellisia. Kalastuspolitiikan täytäntöönpano edellyttää myös institutionaalisten rakenteiden lujittamista.

Marraskuussa 2000 annetun kertomuksen mukaan osa Kyproksen lainsäädännöstä on mukautettu yhteisön säännöstöön. Tästä huolimatta etenkin yhteisten markkinajärjestelyjen käyttöönottamisessa on vielä runsaasti tehtävää. Kalastuslainsäädäntöä sovelletaan nyt entistä tarkemmin, ja infrastruktuureja on lujitettu. Markkinapolitiikka on säilynyt ennallaan.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todetaan, että toimet maatalouslainsäädännön mukauttamiseksi yhteisön säännöstöön jatkuvat.

Kalastusalalla Kypros on edistynyt yleisesti sekä tarkastusten ja valvonnan, hallinnollisten valmiuksien lujittamisen että kalavarojen hoidon ja rakenteellisten toimenpiteiden alalla. Tästä ovat osoituksena kalastuslaivastorekisterin julkaiseminen ja avomerikalastusta harjoittavien alusten määrän vähentämisen jatkaminen. Lisäksi otettiin käyttöön satelliittivalvontajärjestelmä.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on sellaisen uudenaikaisen maatalousjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen, jonka ansiosta maatalousväestölle voidaan taata kohtuullinen elintaso ja kuluttajille kohtuuhintaisia elintarvikkeita siten, että samalla varmistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan yhteisössä.

Yhteinen kalastuspolitiikka käsittää yhteiset markkinajärjestelyt, rakennepolitiikan, kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset, kalavarojen säilyttämisen ja hoidon sekä näihin toimiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen.

ARVIOINTI

Maatalous

Vuonna 2000 maatalouden osuus bruttoarvonlisästä oli 3,8 prosenttia; vuonna 1999 osuus oli 4,2 prosenttia. Vuonna 1999 maatalouden osuus kokonaistyöllisyydestä oli 9,5 prosenttia; vuonna 2000 osuus oli laskenut 9,2 prosenttiin. Maataloustuotanto supistui 4,9 prosenttia vuoteen 1999 verrattuna.

Maatalousbudjetti kasvoi vuonna 2001 lähes 40 miljoonalla eurolla vuoteen 2000 verrattuna (vuonna 2001 talousarviomäärärahat olivat 119,75 miljoonaa euroa, vuonna 2000 vastaavasti 80,5 miljoonaa euroa). Euroopan unionin kaupan ylijäämä oli 233,9 miljoonaa euroa vuonna 2000 kun vastaava luku vuonna 1999 oli 152,3 miljoonaa euroa.

  • Monialaiset kysymyksetEuroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) toimintaan tai laatupolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä ei ole toteutettu. Laatupolitiikan kehittäminen edellyttää etenkin alkuperänimityksiä ja maantieteellisten merkintöjen sertifiointia koskevan lainsäädännön laatimista. Lisäksi on perustettava maantieteellisten merkintöjen, alkuperänimitysten ja tuotteiden erityisluonnetta koskevien todistusten myöntämisestä vastaava elin ja asianmukainen valvontayksikkö.Yhdennetyn kirjanpitojärjestelmän perustamistoimet jatkuvat.Talousarvioon on tehtävä mukautuksia, jotta monivuotiset strategiankehitysohjelmat täyttävät yhteisön säännöstössä asetetut vaatimukset.Kyproksen viranomaisia kannustetaan antamaan viljelylohkojen tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä suoran tulotuen käyttöönottamiseksi vilja-alalla. Viranomaisten on annettava tuottajille ja hallintohenkilöstölle tarvittavat tiedot maksujen hallinnoinnista.
  • Yhteiset markkinajärjestelytHedelmä-, vihannes-, kananmuna- ja siipikarja-alalla on saavutettu tuloksia näiden alojen tuotantoa sekä laatua ja kaupan pitämistä koskevan lainsäädännön antamisen jälkeen. Tuorehedelmä ja -vihannesalan tuottajajärjestöjen perustamiseksi tarvitaan vielä kuitenkin ponnisteluja.Naudan- ja sianliha-alalla on parhaillaan pohdittavana ruhojen luokitusasteikkoa sekä hintatiedotuksia ja -luetteloita koskeva laki.Viinialalla on annettava asiaankuuluvia lainsäädäntöehdotuksia lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Viinimarkkinoita, viinintuotantokykyä ja alkuperänimityksiä koskevat säännöt on mukautettava yhteisön säännöstöön.Valtio on menettämässä monopoliasemansa oliiviöljystä saatavien tuotteiden valmistajana, mutta näyttää säilyttävän monopolinsa maitotuotteiden alalla.Kyproksen on purettava edelleen monopoleja ja mukautettava yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva muiden alojen lainsäädäntö.
  • Maaseudun kehittäminen ja metsätalousKypros jatkaa edelleen toimia maksulupia, maksujen valvontaa ja suorittamista sekä nuorten viljelijöiden tukea koskevan lainsäädännön mukauttamiseksi yhteisön säännöstöön.Lisäksi sen on otettava käyttöön valvontaelinjärjestelmä ja hyvän maatalouskäytännön ohjeet.Hallinnollisia valmiuksia on lujitettava maaseudun kehittämistä koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanemiseksi.
  • Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat, elintarviketurvallisuusYhteisön säännöstöä ei ole vielä saatettu täysimääräisesti osaksi näiden alojen kansallista lainsäädäntöä.Eläintautitarkastuksista perittäviä palkkioita koskevan direktiivin osalta ei ole tapahtunut edistystä.Vuonna 2001 annettiin eläinlääkkeitä koskeva laki ja muutettiin eläinten rehuja koskevaa lakia.Eläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä olisi otettava käyttöön viipymättä.Elintarvikkeiden jalostuslaitosten toimintaa on kehitettävä.Kypros kuuluu maantieteellisessä BSE-riskinarvioinnissa ryhmään III.Kasvinsuojelua ja etenkin torjunta-aineita koskevan lainsäädännön mukauttaminen yhteisön säännöstöön jatkuu edelleen. Rajatarkastuspaikat on varustettava laboratorioilla ja eläinlääkintäpalvelujen saatavuutta on parannettava.Elintarviketurvallisuutta koskeva strategia hyväksyttiin vuoden 2001 huhtikuussa.

Kalastus

Kalastusalan osuus maatalousalalla tuotetusta lisäarvosta on lähes 4 prosenttia. Vuosina 1991-1996 sen tuotanto kasvoi 4,5 prosenttia vuodessa. Ala ei kuitenkaan pysty täyttämään kansallisen kulutuksen tarpeita.

Kalavarojen hoidon sekä tarkastusten ja valvonnan kehittämisestä kesäkuussa 2000 annetussa lakimuutoksessa säädetään aluevesien ulkopuolella kalastusta harjoittaville aluksille myönnettävistä lisensseistä. Kalastuslisenssien myöntäminen tapahtuu nykyisin yhteisön säännöstön mukaisesti. Tarkastusvalmiuksia on lisätty. Vesiviljelyalaa säännellään kesäkuussa 2000 annetulla lailla. Kyproksen hallitus myöntää valtiontukia Välimeren alueen kansainvälisillä vesillä toimiville aluksille.

Kypros on edistynyt merkittävästi kalastusalaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa. Toimia kuitenkin tarvitaan vielä erityisesti kaupan pitämistä ja tuottajajärjestöjen tunnustamista koskevien vaatimusten täytäntöönpanon vauhdittamiseksi. Avomerikalastusalusten vähentämistoimia on myös jatkettava.

Kansainvälisellä tasolla Kypros valmistelee parhaillaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja FAO:n erityissopimusten ratifiointia. Lisäksi Kypros on hyväksynyt ehdotuksen Välimeren yleisen kalastusneuvoston (GFCM) perustamiseksi.

Viimeisin päivitys 15.03.2002

Top