Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latvia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Latvia

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2005 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(1998) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(1999) 506 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 706 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEK(2001) 1749 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission määräaikaiskertomus [KOM(2000) 700 lopullinen - SEK(2002) 1045]Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio katsoi heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa, että Latvian oli toteutettava lisätoimia yhdenmukaistaakseen lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön kanssa, vaikka Keski- ja Itä-Euroopan maita sekä sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisessa olikin edistytty. Komissio pyysi Latviaa kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluvaatimukset on pantava täytäntöön ja saatettava voimaan, ja laitokset on kunnostettava yhteisön vaatimusten mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää tarkastus- ja valvontatoimien kannalta Euroopan yhteisön ulkorajojen suojaamiseksi.
  • Hallintorakenteita on vahvistettava, jotta taataan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) välineiden täytäntöönpanoa ja voimaansaattamista varten tarvittavat valmiudet.
  • Elintarviketeollisuuden rakennemuutoksia on jatkettava kilpailukyvyn parantamiseksi.

Komissio totesi lisäksi, että Latvialla oli käytössä vain rajoitettu määrä yhteisen maatalouspolitiikan välineitä, joten alan perustavanlaatuinen uudistaminen olisi välttämätöntä. Lisäksi tarvitaan huomattavia lisätoimia unionin jäsenyyteen valmistautumiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Komissio totesi kalastusalasta, että nykyaikaistaminen ja yhteisön säännöstön täytäntöönpano vaativat huomattavia toimia, mutta kalastusala ei aiheuttane suuria ongelmia keskipitkällä aikavälillä.

Marraskuussa 1998 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, että maatalouspolitiikassa oli edistytty kaikilla komission lausunnossa luetelluilla (edellä mainituilla) aloilla, ja myös lainsäädännön lähentämisessä oli edistytty liittymiskumppanuuden vaatimusten mukaisesti. Kalastuspolitiikassa Latvia oli jatkanut alan toimia ja hyväksynyt muun muassa erityisiä ohjelmia.

Lokakuussa 1999 annetussa määräaikaiskertomuksessa korostettiin merkittävää edistymistä maatalousmaan yksityistämisessä. Muilla aloilla (lainsäädännön lähentämisessä, eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluvaatimusten täytäntöönpanossa, hallinnon valmiuksien lisäämisessä sekä elintarviketeollisuuden rakenneuudistusten jatkamisessa) on vielä edistyttävä huomattavasti. Kalastusalalla Latvian on jatkettava toimia, jotta sen kalastuslaivastosta tulee kilpailukykyisempi ja jotta noudatetaan yhteisen kalastuspolitiikan menettelyjä.

Marraskuussa 2000 annetun määräaikaiskertomuksen mukaan Latvia oli edistynyt maatalouslainsäädännön yhdenmukaistamisessa yhteisön säännöstön kanssa. Kalastusalalla Latvian olisi muutamista uudistuksista huolimatta jatkettava toimia.

Marraskuussa 2001 annetussa määräaikaiskertomuksessa todettiin, ettei maatalouspolitiikassa ollut tehty merkittäviä muutoksia. Toimia oli kuitenkin toteutettu eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualoilla.

Kalastusalalla lainsäädännön yhdenmukaistaminen oli edistynyt. Vuonna 2001 hyväksyttiin säädös saaliiden purkamisen ja myynnin valvonnasta, kalatuotteiden kuljetuksesta sekä varastointi- ja tuotantotiloista. Hallinnon valmiuksien kehittämisessä oli edistytty esimerkiksi siten, että meriympäristöhallitusta oli vahvistettu ja valvontaa tehostettu. Merkille pantiin myös kalastusalusten mittausta koskeva lainsäädäntö ja kalastushallituksen yhteyteen perustettu kalastusalusrekisteri. Latviassa ei ollut tehty mitään muutoksia kalastusalan valtiontukipolitiikkaan.

Marraskuussa 2002 annetussa määräaikaiskertomuksessa korostettiin, että Latvia oli jatkanut toimia maatalousalalla. Kalastusalalla toteutetut toimet olivat kohdistuneet kalavarojen hoitoon, tarkastuksiin ja valvontaan.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on ylläpitää ja kehittää nykyaikaista maatalousjärjestelmää, jonka ansiosta varmistetaan maatalousväestölle kohtuullinen elintaso ja kuluttajille kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saanti sekä taataan tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan yhteisössä.

Eurooppa-sopimus on Latvian ja Euroopan yhteisön välisen maatalouskaupan perusta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää yhteistyötä, joka liittyy maatalousalan, elintarviketeollisuuden ja kasvinsuojeluvaatimusten kehittämiseen, rakenteelliseen uudistamiseen ja yksityistämiseen. Keski- ja Itä-Euroopan maita ja sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa (1995) tarkastellaan eläinlääkinnän ja kasvinsuojelun tarkastuksia sekä rehualaa koskevaa lainsäädäntöä ja tuotteiden kaupan pitämisen edellytyksiä. Lainsäädännön tarkoituksena on suojella kuluttajia, kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä.

Yhteinen kalastuspolitiikka käsittää yhteiset markkinajärjestelyt, yhteisen rakennepolitiikan, kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset , kalavarojen hoidon ja säilyttämisen sekä näihin toimiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen.

Eurooppa-sopimuksessa on määräyksiä yhteisön kanssa käytävästä kalatuotteiden kaupasta. Valkoiseen kirjaan ei sisälly tämän alan toimenpiteitä.

ARVIOINTI

Maatalous

Maataloustuotannon bruttolisäarvo nousi 4,7 prosenttiin vuonna 2001, ja alalla työskenteli 15,1 prosenttia kokonaistyövoimasta. Vuoden 1999 kauppatase oli 151,6 miljoonaa euroa yhteisölle ylijäämäinen, ja ylijäämä nousi 193,2 miljoonaan euroon vuonna 2000. Maatalouden osuus valtion talousarviosta oli 40,07 miljoonaa euroa.

  • Monialaiset kysymyksetMaksajavirasto on perustettava pian. Toimia on toteutettava yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maatilojen kirjanpidon tietoverkon, luonnonmukaisen maatalouden ja laatupolitiikan hyväksi.
  • Yhteiset markkinajärjestelytLatvian on vielä valmisteltava lainsäädäntöä tai alettava soveltaa sitä tietyillä aloilla. Maaseudun tukipalvelu ei ole vielä täysin toimintakelpoinen.
  • Maaseudun kehittäminen ja metsätalousMaaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanoa on jatkettava.Maatalousuudistuksen edistyminen on liian hidasta.
  • Eläinlääkintä, kasvinsuojelu ja elintarviketurvallisuusSäännöstön siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja säännöstön täytäntöönpanoa on nopeutettava.Eläinten hyvinvoinnin osalta lainsäädäntö on käytännössä yhdenmukaistettu. Toimia on toteutettava eläinten terveyden, ulkorajoilla suoritettavien tarkastusten, ANIMO-verkkoon osallistumisen, kansanterveyden suojaamisen ja eläinjätteen käsittelyn osalta. Latvian on lisäksi siirrettävä eläinten rehuja koskeva säännöstö osaksi lainsäädäntöään.Kasvinsuojelualalla säännöstön siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja säännöstön täytäntöönpano ovat edistyneet hyvin, vaikka toimia on jatkettava siementen sekä tuojien ja tuottajien rekisteröinnin osalta. Hallinnon muutokset on saatava samoin päätökseen, ja ulkorajoilla suoritettavia tarkastusmenettelyjä on sovellettava.Elintarviketurvallisuudessa on edistytty merkittävästi. Hallinnon rakenneuudistukset ovat välttämättömiä.

Vuonna 1997 annetun lausunnon laatimisen jälkeen Latvia on edistynyt toimissaan. Neuvottelut jatkuvat. Latvian on saatava lainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa päätökseen ja vahvistettava hallinnon valmiuksia.

Kalastus

Latvian on saatava lainsäädännön yhdenmukaistaminen päätökseen rakennetoimien ja markkinapolitiikan osalta. Latvian on myös vahvistettava hallinnon valmiuksia.

Vuonna 1997 annetun lausunnon laatimisen jälkeen on edistytty, ja Latvia on toteuttanut sitoumuksensa osittain. Kilohaili lisättiin yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti hoidettuihin kalalajeihin, ja Riianlahteen päätettiin soveltaa erityistä hoitojärjestelmää.

Viimeisin päivitys 14.01.2003

Top