Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unkari

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unkari

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(98) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 annetussa lausunnossa arvioitiin, että Unkarin piti vielä yhdenmukaistaa lainsäädäntöään yhteisön säännöstön kanssa, vaikka se olikin edistynyt hyvin Keski- ja Itä-Euroopan maita ja sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa (1995) mainittujen toimenpiteiden hyväksymisessä.

Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa katsottiin, että yhteisön säännöstön täytäntöönpano oli tyydyttävää, mutta kehotettiin jatkamaan aloitettua työtä ja tekemään merkittäviä ponnisteluja. Kalastuksen alalla komissio pyysi Unkaria kehittämään yhteiskunnan rakenteita ja valvontaviranomaisia, vaikka oikeusperusta olikin jo luotu.

Lokakuussa 1999 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli edistynyt vain vähän keskipitkän aikavälin maatalouspolitiikan täytäntöönpanossa ja lainsäädäntönsä lähentämisessä yhteisön säännöstön kanssa. Kalastuksen alalla tarvittiin lisää ponnisteluja, vaikka alan merkitys onkin Unkarin maantieteellisen sijainnin takia vähäpätöinen.

Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa korostettiin, että Unkarilla oli hyvä perusta yhteisön säännöstön täytäntöönpanoon, mutta viiveet yhteisten markkinajärjestelyjen mekanismien ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston rakenteiden hyväksymisessä olivat estäneet hallinnollisten valmiuksien vahvistamisen. Kalastuksen alalla ei ollut tapahtunut mitään edistystä vuoden 1999 jälkeen.

Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Unkari oli jatkanut mukautumista yhteisön säännöstöön mutta paljon oli vielä tekemättä. Maatalous ei ollut riittävän kilpailukykyinen, ja maa-alueiden uusjako ja maamarkkinat tuottivat yhä ongelmia.

Kalastusta koskevan säännöstön täytäntöönpanossa ei ollut edistytty, vaikka hallinnollisia valmiuksia olikin pyritty vahvistamaan muun muassa rekrytoimalla kalastusalaa käsittelevää henkilöstöä maatalouden ja maaseudun kehittämisen ministeriöön.

Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa todetaan, ettei Unkari ole juurikaan edistynyt maatalouden ja kalastuksen alalla edellisen kertomuksen esittämisen jälkeen.

Marraskuussa 2003 laaditussa kertomuksessa todetaan, että Unkari on viime kertomusten antamisen jälkeen edistynyt useimmilla aloilla. Kalastusalalla Unkari tuntuu noudattavan käytännöllisesti katsoen kaikkia velvoitteitaan.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on sellaisen uudenaikaisen maatalousjärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen, jonka ansiosta maatalousväestölle voidaan taata kohtuullinen elintaso ja kuluttajille kohtuuhintaisia elintarvikkeita varmistamalla samalla tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan yhteisössä.

Eurooppa-sopimus on Unkarin ja Euroopan yhteisön välisen maataloustuotteiden kaupan oikeudellinen kehys. Sopimuksen tavoitteena on edistää Unkarin maatalousalan, elintarviketeollisuuden ja kasvinsuojelustandardien alan kehittämiseen, rakenneuudistuksiin ja yksityistämiseen liittyvää yhteistyötä. Keski- ja Itä-Euroopan maita ja sisämarkkinoita koskevassa valkoisessa kirjassa (1995) tarkastellaan eläinlääkärintarkastuksia ja kasvinsuojelutarkastuksia sekä rehualaa koskevaa lainsäädäntöä sekä tuotteiden kaupan pitämisen edellytyksiä. Lainsäädännön tavoitteena on suojella kuluttajia ja turvata kansanterveys samoin kuin eläinten ja kasvienkin terveys.

Yhteinen kalastuspolitiikka käsittää yhteiset markkinajärjestelyt, rakennepolitiikan, EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt sopimukset, kalavarojen säilyttämisen ja hoidon sekä näihin toimiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen.

Eurooppa-sopimuksessa on yhteisön kanssa käytävää kalatuotteiden kauppaa koskevia määräyksiä. Valkoisessa kirjassa ei määrätä tämän alan toimenpiteistä.

ARVIONTI

Maatalous

Unkari on edistynyt suuresti edellisen kertomuksen antamisen jälkeen. Edistystä on tapahtunut erityisesti maatalouden kirjanpidon tietoverkon (RICA), valtiontukien, laatupolitiikan ja luonnonmukaisen viljelyn alalla. Eläinlääkinnän ja kasvisuojelun alalla Unkari voi taata noudattavansa eläinlääkinnän valvontajärjestelmien eläimiä koskevia vaatimuksia, yhteisiä toimenpiteitä ja kasvinsuojelutoimenpiteitä. Maksajaviraston ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamisessa on sitä vastoin ollut huomattavaa viivettä. Viivettä on ollut myös maaseudun kehittämispolitiikan, yleisen terveydenhuollon ja tuottajaorganisaatioiden perustamisen alueella.

Kalastus

Unkari ei ole allekirjoittanut yhtään kansainvälistä kalastusalan sopimusta. Unkari noudattaa yleisesti ottaen sitoumuksiaan, mutta sen on saatettava lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi yhteisön lainsäädännön kanssa. Sen on vielä lisättävä hallintohenkilökunnan määrää ja määritettävä johdonmukaisen kalastuspolitiikan toimintaperiaatteet. Unkaria kehotetaan myös perustamaan tuottajajärjestöjä.

Viimeisin päivitys 27.02.2004

Top