Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros

1) VIITTEET

Komission lausunto KOM(93) 313 lopullinenKomission kertomus KOM(98) 710 lopullinenKomission kertomus KOM(1999) 502 lopullinenKomission kertomus KOM(2000) 702 lopullinenEuroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Komissio katsoi heinäkuussa 1993 antamassaan lausunnossa, että Kyproksen liittyminen EU:hun ei todennäköisesti aiheuta erityisiä sosiaalisia ongelmia. Kyproksen sosiaalisia oloja voi tällä hetkellä verrata jäsenvaltioiden oloihin. Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin edistystä tapahtuneen yhteisön säännöstön siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön, mutta katsottiin kuitenkin, että erityisesti työlainsäädäntöön sekä työturvallisuuteen ja työterveyteen on panostettava edelleen.

Marraskuussa 2000 annetussa komission kertomuksessa todettiin tietyt sosiaalialan edistysaskeleet. Erityisesti tasavertaisen kohtelun ja työlainsäädännön yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa onkin edistynyt huomattavasti.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Sosiaaliasioita koskevan lainsäädännön piiriin kuuluvat useiden erityisesti kansanterveyttä koskevien toimintaohjelmien ja Euroopan sosiaalirahaston lisäksi työterveys ja työturvallisuus, työlainsäädäntö ja työolot, naisten ja miesten välinen tasa-arvo, siirtotyöläisten sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi sekä tupakkatuotteet.

Unionin sosiaalilainsäädännössä vahvistetaan näitä aloja koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on täydennetty edistyneimpiä jäsenvaltioita koskevilla suojalausekkeilla.

EY:n perustamissopimuksen 138 ja 139 artiklassa (ent. 118A ja 118B artikla) säädetään lisäksi työmarkkinaosapuolten kuulemisesta ja vuoropuhelusta yhteisön tasolla.

ARVIOINTI

Työllisyystilanne on tyydyttävä. Työttömyys on noin 3 prosenttia ja siten Euroopan keskitasoon verrattuna alhainen. Työllisyyttä edistäviä ohjelmia on valmisteltu ja hyväksytty hallituksen laatimien taloudellista kehitystä koskevien suunnitelmien puitteissa. Yksi päätavoitteista on inhimillisten voimavarojen parempi hyödyntäminen täystyöllisyyden vallitessa.

Kypros on parhaillaan muuttamassa työlainsäädäntöään Euroopan unionin työlainsäädännön mukaiseksi, mutta vielä on tärkeitä direktiivejä, joiden sisällyttäminen kansalliseen lainsäädäntöön vaatii työtä. Kesäkuussa 2000 annettiin kaksi lakia, jotka koskevat tietojen antamista työntekijöille ja heidän oikeuksiensa säilyttämistä yrityksen tai liikkeen luovutuksen yhteydessä. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja ratifioitiin syyskuussa 2000.

Tärkeimmät naisten ja miesten tasa-arvoa ja yhtenäistä kohtelua koskevat unionin säännökset on sisällytetty kansallisiin lakeihin. Yleinen syrjinnän vastainen lauseke takaa yhtäläiset mahdollisuudet työnsaantiin. Vanhempainlomaa, naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua ja välillisen syrjinnän kieltämistä koskeva lainsäädäntö on parhaillaan valmisteltavana.

Kansallisen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön tarkistaminen on meneillään. Vuonna 1997 tuli voimaan työterveys- ja työturvallisuuslaki, ja siihen sisällytettiin yhteisön säännöstön yleiset periaatteet. Lakimuutos, joka koskee työntekijöiden suojelemista asbestialtistukselta työpaikalla, hyväksyttiin huhtikuussa 2000. Terveys- ja turvamerkintöjä koskevien säännösten yhdenmukaistamista jatkettiin lailla, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2000.

Laki, jossa säädetään yleisen syrjinnän kieltämisen periaatteen käyttöönotosta työelämässä, hyväksyttiin heinäkuussa 2000.

Top